АНЛИЗА КРИМИНАЛИТЕТА У ВЕЗИ СА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ

  • Владан Д. Станковић
  • Милан Ж. Милошевић
Ključne reči: културно наслеђе, кријумчарење антиквитета, међународно илегално тржиште културен баштине

Sažetak


Циљ рада је да се представи криминалитет у вези са културним наслеђем, те да се кроз теоријску анализу утврди да ли је он у порасту или опадању. Изчавањем литературе дошло се до закључка да криминалитет у области култруног наслеђа нараста, те да је најчешћи у економски и социјално слабо развијеним државама. Државе Јужне Америке и Блиског Истока су у врху по овој врсти криминалитета. Западни свет је коначна дестинација кријумчарења антиквитета.

Reference

Bowman 2008: B. A. Bowman. „Transnational Crimes Against Culture: Looting at Archaeological Sites and the „Grey“ Market in Antiquites“. Journal of Contemporary Criminal Justice. 24(3). 225-242.
Brodie - Doole - Watson 2000: N. Brodie, J. Doole, P. Watson. Stealing HIstory: the Illicit Trade in Cultural Material. The McDonald Institute for Archaelogical Research. Cambrige.
Brodie – Renfrew 2005: N. Brodie, C. Renfrew. „Looting and the Worlds Arceaeological Heritage: The Inadequate Response. The Annula Review Of Antropology, 34(1). 343-361.
Brodie 2012: N. Brodie. Trafficing Culture: Researching the Global Traffic in Looted Cultural Objects. http://traffickingculture.org
Campbell 2013: P. B. Campbell. » The Illicit Anquitites Trade as a Transnational Criminal Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage«. International Jorunal of Cultural Property. 20(02), 113-153.
Kursar Trček 2002: A. Kursar Trček. »Vrste kaznivih dejanj zoper umetnine.« 3. Slovenski dnevi varstvoslovja. Visoka policijsko-varnostna šola. Ljubljana
Massy 2008: L. Massy. »The Antiquity Market: Between Legality and Illegality.« Journal of Social Economics. 35 (10). 729-738.
Meckenzie 2007: S. Mackenzie. »Dealing in Cultural Objects: A new Criminal Law for the UK.« Amicus Curiae. 71. 8-13
Поповић 2012: Р. Поповић. „Правна заштита културних добара, са посебним освртом на архивску грађу која се налази у музејима и библиотекама, њено коришћење и нормативно разграничење надлежности музеја, архива и библиотека.» Међународна конференција: „Технички и материјални проблеми класичног и електронског архивирања: архивистика и информатика“, Раденци, 28-30. март, 2012., стр. 219-229.
Рапајић 2019: Ј. Рапајић. Заштита културних добара од оштећења и отуђења. Факултет безбедности. Београд
Закон о културним добрима. Службени гласник Републике Србије бр. 71/94,
99/2011, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_kulturnim_dobrima.html
Yates 2011: D. Yates. »Archaelogy and Autonomies: The Legal Framework of Heritage Management in a New Bolivia. International Journal of Cultural Property. 18(30). 219-307.

www.unesco.org
www.ec.europa.eu
www.undoc.org
www.svetevrope.si
www.artcrimeresearch.org
www.aamd.org
Objavljeno
2020/11/30
Rubrika
Članci