НЕКИ АСПЕКТИ СХВАТАЊА ЖЕНЕ У НАРОДНИМ БАЛАДАМА И ПОЕЗИЈИ РАДМИЛЕ ЛАЗИЋ

  • Магда Г. Миликић
Ključne reči: народне баладе, Радмила Лазић, поезија, жена, традиционално/модерно

Sažetak


Жена у народним баладама има бројне улоге и функције, те је њен лик у овим песмама „на међи” изразито комплексан. Она је понајчешће растрзана између својих емоција и правилâ патријархалног друштва. У народним баладама овај лик је често традиционалних схватања, за разлику од лирског субјекта у поезији Радмиле Лазић, који (номинално) пркоси увреженом поимању жене као такве. Циљ рада је да укаже на сличности и разлике између овог лика у народним баладама и у поезији Радмиле Лазић.

Reference

Извори
Богишић: В. Богишић, Народне пјесме из старијих, највише приморских записа, Београд: Државна штампарија, 1878.
Вук II: В. С. Карацић, Српске народне пјесме, књига друга, Београд: Просвета, 1988.
ЕР: http://www.erl.monumentaserbica.com/, приступљено 01. 9. 2019.
Карановић: З. Карановић (прир.), Антологија српске лирско-епске усмене поезије, Нови Сад: Светови, 1998.
Клеут: М. Клеут (прир.), Лирско-епске народне песме, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2013.
Крњевић: H. Krnjević (prir.), Usmene balade Bosne i Hercegovine, Sarajevo: „Svjetlost”, 1973.
Лазић 2003: Р. Лазић, Срце међ зубима: изабране и нове песме, Београд: Задужбина Десанке Максимовић, Народна библиотека Србиије, Српска књижевна задруга.

Литература
Богатирјев, Јакобсон 1971: П. Богатирјев, Р. Јакобсон, Фолклор као нарочит облик стваралаштва, у: Усмена књижевност. Избор студија и огледа, Маја Бошковић Стули (прир.), Загреб: Школска књига. Стр. 17‒31.
Брајовић 2005: Т. Брајовић, Женско писмо Радмиле Лазић, у: Ћосић Вукић, Ана (прир.), Поезија Радмиле Лазић, зборник радова, Београд: Задужбина Десанке Максимовић, стр. 41–51.
Голдман 2000: Е. Голдман, Трагедија женске еманципације,
http://www.womenngo.org.rs/feministicka/tekstovi/Ema_Goldman.pdf, приступљено 10. 9. 2019.
Делић 2005: Ј. Делић, Јаук женске ранице, у: Ћосић Вукић, Ана (прир.), Поезија Радмиле Лазић, зборник радова, Београд: Задужбина Десанке Максимовић, стр. 31–39.
Eлијаде 2004: M. Elijade, Sveto i profano: priroda religije, Beograd: Alnari, Labernakl.
Епштeјн 2009: М. Епштeјн, Филозофија тела, Београд: Geopoetika.
Карановић 2010: З. Карановић, Родоскрвни грех између брата и сестре у српским и јужнословенским баладама, у: Карановић, Зоја, Небеска невеста, Београд: Чигоја штампа, стр. 33–47.
Клеут 2013: М. Клеут, Лирско-епске народне песме: на међи догађаја и осећања, у: Клеут, Марија (прир.), Лирско-епске народне песме, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, стр. 11–19.
Крњевић 1973а: H. Krnjević, Balada u našoj nauci o književnosti i njen širi književno-
‐istorijski kontekst, u: H. Krnjević (prir.), Usmene balade Bosne i Hercegovine, Sarajevo: „Svjetlost”, str. 21–66.
Kрњевић 1973б: H. Krnjević, Mogućnost podele balade: balade sa unutrašnjim i spoljašnjim sukobom, u: Krnjević, Hatidža (prir.), Usmene balade Bosne i Hercegovine, Sarajevo: „Svjetlost”, str. 67‒97.
Крњевић 2013г: Х. Крњевић, Одлике и уметност балада, у: Клеут, Марија (прир.), Лирско-епске народне песме, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, стр. 237–239.
Магарешевић 2005: М. Магарешевић, „Десанкина награда” Радмили Лазић, у: Ћосић Вукић, Ана (прир.), Поезија Радмиле Лазић, зборник радова, Београд: Задужбина Десанке Максимовић, стр. 13–30.
Милошевић Ђорђевић 1971: Н. Милошевић Ђорђевић, Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције, Београд: Филолошки факултет.
Oртнер 1983: Š. Ortner, Žena spram muškarca kao priroda spram kulture?, u: Papić, Žarana, Sklevicky, Lydia (prir.), Antropologija žene, Beograd: Prosveta, str. 152–183.
Петровић 2009: С. Петровић, Има ли женске иницијације у баладама?, у: Детелић, Мирјана (ур.), Моћ књижевности, Београд: Балканолошки институт, стр. 97–116.
Радуловић 2009: L. Radulović, Pol/rod i religija: konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba, Beograd: Filozofski fakultet.
Tребјашанин 2011: Ž. Trebješanin, Rečnik Jungovih pojmova i simbola, Beograd: Zavod za udžbenike.
Фром 2000: E. Fromm, Umijeće ljubavi, Zagreb: V.B.Z.
Objavljeno
2020/11/09
Rubrika
Članci