ЗВУЧНА СЕМАНТИКА У САВРЕМЕНОЈ СВАДБЕНОЈ ПРОЦЕСУАЛНОСТИ СРБА У ГРАЧАНИЦИ

  • Мирјана С. Закић
  • Сања Б. Ранковић
Ključne reči: свадбени обред, Грачаница, звучна семантика, анализа и компарација музичко-поетских текстова

Sažetak


Теренска истраживања музичкофолклорног материјала на простору централног дела Косова и Метохије, вршена у периоду од 2015. до 2017. године, од стране ауторки овог рада, потврдила су, између осталог, очуваност значајног броја традиционалних свадбених обредних радњи и садржаног музичког репертоара у актуелној пракси српског становништв а на овом простору. Такви увиди јесу резултанта сведочења народних вербалних и музичких исказа, а нарочито партиципативног посматрања свадбеног обреда коме смо присуствовалe у Грачаници, 6. септембра  2015. године. Фокусирајући се на наше учествовање у свадбеном ритуалу у Грачаници, као на својеврстан парадигматски облик ове процесуалности на широј (назначеној) територији, указујемо на специфичну одрживост традиционалне свадбене праксе, кроз сагледавање акционалних, темпоралних, локативних, персоналних и музичко-поетских система, у дијахронијској и синхронијској равни. Посебна пажња посвећена је музичкој компоненти свадбеног церемонијала, те анализи песама које су најчешће у функцији музичког граничника свадбеног обредног времена.

Reference

Bartok 1951: Bela Bartok. Serbo-Croatian Folk Songs. Texts and Transcriptions of 75 Folk Songs from the Milman Parry Collection and a Morphology of Serbo-Croatian Folk Melodies. New York: Columbia University Press.
Васиљевић 1950: Миодраг А. Васиљевић. Југословенски музички фолклор, I: Народне мелодије које се певају на Космету. Београд: Просвета.
Веселиновић 1895: Милојко В. Веселиновић. Поглед кроз Косово. Београд: Издање трговине Јевте М. Павловића и компаније.
Дебељковић 1907: Дена Дебељковић. „Обичаји српског народа на Косову Пољу”, СЕЗ, књ. VII. Београд: СКА, 173–332.
Иванова 1998: Радост Иванова. „Свадба као систем знакова”, Кодови словенских култура, бр. 3. ур. Дејан Ајдачић. Београд: Clio, 7-13.
Јанковић 1937: Љубица Јанковић. „Народне игре на Косову”, ГЕМ у Београду XI, 1–16.
Јанковић–Јанковић 1949: Љубица С. Јанковић –Даница С. Јанковић. Народне игре, књ. V. Београд: Просвета.
Марковић 1970: Јован Ђ. Марковић. Географске области СФРЈ. Београд: Универзитет у Београду: Грађевинска књига.
Мокрањац 1996: Стеван Стојановић Мокрањац. Етномузиколошки записи, том 9. ур. Драгослав Девић. Књажевац: Музичко-издавачко предузеће „Нота”; Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Ранковић–Закић 2019: Сања Ранковић –Мирјана Закић. Српско певачко наслеђе централног дела Косова и Метохије. Нови Сад: Матица српска.
Толстој 1995: Никита И. Толстој. Језик словенске културе. Ниш: Просвета.
Objavljeno
2020/11/18
Rubrika
Članci