НЕКЕ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ

  • Миљана С. Павићевић
  • Јелена Љ. Минић
Ključne reči: личност, особине личности, модели личности, студенти, ментално здравље

Sažetak


Имајући у виду сву сложеност личности, различите радове бројних аутора на тему личности, особина личности или личносних димензија, као и различите теоријске моделе, радом смо настојали да кроз приказ истраживања на узорку студената Универзитета у Приштини укажемо на неке особине личности испитаника. Наиме, у раду су приказани резултати истраживања која су аутори спровели на узорку студената Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у периоду од 2014. до 2019. године. Узорак у свим приказаним истраживањима чинили су студенти различитих факултета Универзитета у Приштини и то студенти оба пола, старосне границе од 18 до 24 године. Теорисјка основа свих приказаних истраживања је један од модела личности: модел Великих пет, шестофакторски или модел Великих пет плус два. Поменути модели личности  су општеприхавћени и актуелни у научним дискурсима у нашој земљи и иностранству. Резултати приказаних истраживања пружају могућност бољег увида у неке особине личности студената Универзитета у Приштини, што чини добру полазну основу  за предузимење одређених превентивних, али и интервентних мера с циљем заштите и унапређења менталног здравља студената, али и начина њиховог функционисања у различитим областима живота. С обзиром да студентска популација припада адолесцентном периоду (прецизније подпериоду касне адолесценције), који се сматра најзначајнијом развојном кризом, боље познавање неких особина личности  може бити значајно за пружање психолошке подршке и помоћи у периоду адаптације на бројне и сложене захтеве студирања, али и сазревања који овај период са собом доноси.

Reference

Ashoton – Lee 2008: Michael C. Ashon – Kibeom Lee. The prediction of Honesty-Humuluty -related criteria by the HEXACO and Five-FactorModels of perso na -lity.Journa l of Researchin Personality, 42(5), 1216–1228.
Brdar – Bakarčić 2006: Ingrid Brdar – Sanja Bakarčić. Suočavanje s neuspjehom u školi: Koliko su važni emocionalna kompetentnost, osobine ličnosti i ciljna orijentacija u učenju? Psihologijske Teme, 15 (1), 129–150.
Brdovčak – Merkaš – Šakić-Velić 2018: Barbara Brdovčak – Marina Merkaš – Marija ŠakićVelić.Uloga nade i samopoštovanja u odnosu ekonomskog pritiska i zadovoljstva životom adolescenata. Društvena istraživanja, 27 (1), 87-108.
Vasić 2001: Aleksandar Vasić. Šta je školski uspeh učenika?. Pedagoška stvarnost, 9–10, 697–725.
Davidović Rakić – Pavićević 2019: Jelena Davidović-Rakić – Miljana Pavićević. Personality traits as predictors of affective styles among young people. Зборник радова Филозофског факултета, XLIX (3), 263-280.
Diener – Diener 1995: Ed Diener – Marissa Diener.Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and SelfEsteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653-663
Đurić-Jočić - Džamonja-Ignjatović – Knežević 2004: Dragana Đurić-Jočić – Tamara Džamonja-Ignjatović – Goran Knežević. NEO PI-R, Primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju društva psihologa Srbije.
Кељановић – Павићевић 2017: Анђела Кељановић – Миљана Павићевић. Особине личности као предиктори субјективног благостања. Савремени трендови у психологији 2017, Филозофски факултет Нови Сад (19-21.10.), Књига сажетака, 141-143.
Кељановић-Павићевић 2018: Анђела Кељановић – Миљана Павићевић. Особине личности и социодемографске варијабле као предиктори успешности студирања. Наука и стварност, књига 12 том 2. Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 313-325.
Keyes 2006. Corey L. M. Keyes. The subjective well-being ofAmerica's youth: Toward a comprehensive assessment. Adolesc Fam Health, 4, 3-11
Knežević – Džamonja Ignjatović – Đurić Jočić 2004: Goran Knežević – Tamara Džamonja
Ignjatović – Dragana Đurić Jočić. Petofaktorski model ličnosti. Beograd: Centar za
primenjenu psihologiju.
Lacković-Grgin – Ćubela 2002: Katica Lacković-Grgin – Vera Ćubela.Skala nade.U: LackovićGrgin, K – Proroković, A. – Ćubela, V. – Penezić, Z. (Ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Svezak 1. Zadar: Filozofskifakultet, 18-19.
Larsen – Buss 2008: Randly J. Larsen – David M. Buss. Psihologija ličnosti, područja znanosti oljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Lee – Ashton 2006: Kibeom Lee – Michael C. Ashton. Further¬ Assessment¬ of¬ the¬ HEXACO Personality¬ Inventory:¬Two ¬New ¬Facet ¬Scales¬ and¬ an¬ Observer¬ Report Form.¬ Psychological¬ Assessment. 18 (2), 182–191.
Matsumoto – Ekman 1988: David Matsumoto – Paul Ekman. Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion (JACFEE) and Neutral Faces (JACNeuF). San Francisco: Department of Psychiatry, University of California.
Merkaš – Brajša-Žganec 2011: Marina Merkaš – Andreja Brajša-Žganec. Children with different levels of hope: Are there differences in their self-esteem, life satisfaction, social support, and family cohesion? Child Indicators Research, 4(3), 499–514.
McCrae – Gaines – Wellington 2013: McCrae, Robert R. - Gaines, James F. - Wellington, Marie A. The Five-Factor Model in fact and fiction. In H. Tennen, J. Suls, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Personality and social psychology (p. 65–91). John Wiley & Sons, Inc..
Olson 2000: David H. Olson. Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy, 22, 144–167.
Olson – Gorall 2006: David H. Olson - Dean M. Gorall. FACES IV & the Circumplex Model: Validation Study. Minneapolis, MN: Life Innovations
Pavićević – Stojiljković 2015: Miljana Pavićević – Snežana Stojiljković. Connection between personality traits andstudents’ optimism and pessimism. 11th International Conference Days of appled psychology (24-25.09.2015). University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology. Abstract book, 39.
Pavićević - Todić Jakšić 2017: Miljana Pavićević – Tijana Todić Jakšić. Osobine ličnosi kao prediktori tačnosti prepoznavanja emocija na osnovu facijalne ekspresije. Zbornik radova sa petog kongresa psihologa sa međunarodnim učešćem, 362-378.
Pavićević – Stojiljković 2018: Miljana Pavićević – Snežana Stojiljković. Osobine ličnosti roditelja kao prediktori subjektivnog blagostanja adolescenata. U: Nikolić, M., Vantić-Tanjić, M. (Ur.). Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Tematski zbornik I dio, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 419-427.
Pavićević – Stanojević 2018: Miljana Pavićević – Dragana Stanojević. Povezanost osobina ličnosti mladih i njihove procene porodičnog funkcionisanja. Godišnjak za psihologiju (15), 109-126.
Pavićević – Stoševski 2019: Miljana Pavićević – Ana Stoševski. Povezanost osobina ličnosti, zadovoljstva životom i interpersonalne orijentacije studenata. VI Kongres psihologa Bosne i Hercegovine, sa međunarodnim učešćem. Banja Luka (11-13.april). Knjiga rezumea, 123.
Павићевић – Стошевски 2019 : Миљана Павићевић – Ана Стошевски. Повезаност особина личности, наде и задовољства животом код младих на Косову и Метохији. Баштина, 48, Приштина-Лепосавић, 215-233.
Penezić 2002: Penezić Zvjezdan. Skala zadovoljstva životom. U: Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z. (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, 20-22.
Penezić 2002: Zvezdan Penezić. Skala optimizma-pesimizma (O-P skala). U: Lacković-Grgin, K. Proroković, A., Ćubela, V., Penezić, Z. (ur). Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Svezak 1. Zadar: Filozofski fakultet, 15–17.
Pervin – Cervone – John 2008: Lawrence Pervin – Daniel Cervone – Oliver John. Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
Smederevac, S. (2000). Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku (Neobjavljena doktorska disertacija). Filozofski fakultet
Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
Smederevac – Mitrović 2009: Snežana Smederevac – Dušanka Mitrović. Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Smederevac – Mitrović – Čolović 2010: Velikih pet plus dva, primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Smederevac – Mitrović 2018: Snežana Smederevac – Dušanka Mitrović. Ličnost – metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologija Društva psihologa Srbije.
Snyder – Harris – Anderson – Holleran – Irving – Sigmon – Yoshinobu – Gibb – Langelle – Harney 1991: Charles R. Snyder – Cheri Harris – John R. Anderson – Sharon A. Holleran – Lori M. Irving – Sandra T. Sigmon – Lauren Yoshinobu –June Gibb – Charlye Langelle – Pat Harney.The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 570-585.
Todorović – Simić 2013: Jelisaveta Todorović – Ivana Simić. Dimenzije porodičnog funkcionisanja, subjektivno blagostanje i tip domaćinstva. U B. Dimitrijević (Ur.), Hunanizacija univerziteta. Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet 2, 298–311. Niš: Filozofski fakultet.
Hanak 1999: Nataša Hanak. Faktori uspeha u studiranju psihologije. Psihologija, 1−2, 97−108.
Hofmann – Kashdan 2010: Stefan G. Hofmann – Todd K. Kashdan. The Affective Style Questionnaire: De-velopment and Psychometric Properties. JournalofPsychopathology andBeha-vi oral Assessment, 32, 255–263.
Waller 1999: Niels G. Waller. Evaluating the Structure of Personality. Personality and Psychopathology, edited by Cloninger, R. Washington and London: American Psychiatric Press Inc., 155-197
Objavljeno
2020/11/20
Rubrika
Članci