АРХИТЕКТОНСКА СКУЛПТОВАНА ДЕКОРАЦИЈА ЦИВИЛНЕ БАЗИЛИКЕ У АНТИЧКОМ MUNICIPIUM DD

  • Игор С. Бјелић
  • Марија Савић
Ključne reči: Муниципијум DD, цивилна базилика, касноантичка архитектура, дорски ред.

Sažetak


Антички локалитет Миниципијум DD је један од ретких у нашој земљи чији је форум систематски археолошки истражен. Акценат наших истраживања у раду је на анализама архитектонске скуптоване декорације цивилне базилике на јужној старни форума која одражава специфичности архитектуре овог античког места. У светлу новијих сазнања у региону у могућности смо да одредимо место и ток развоја специфичних облика архитектонске скулптоване декорације и њихову појаву у склопу цивилне базилике. Морфолошко-стилском анализом су издвојени посебни детаљи који одређују идентификацију условa постојања и токове развоја декорације. Овим сазнањима су прецизније одређени стилски ред којем примерци припадају, порекло утицаја и усаглашеност са општим принципима обликовања римских декоративних елемената. Закључак је да декоративна камена пластика из цивилне базилике Муниципијума DD припада дорском стилском реду, са применом посебне врсте тзв. палминих ,,пергамонских” капитела. И поред начелне припадности римској дорској архитектури, јасан је и индивидуални приступ клесара при обликовању најдекоративнијих примерака камене пластике базилике.

Reference

Baran – Petzi 1977/78: M. Baran - G. Petzi. ,,Beobachtungen aus den Nordӧstliche Hinterland von Theo.ˮ, Ist. Mitteilungen, 27/28, Teil. 1, 2.
Baumann 1993: Hellmut Baumann. The Greek Plant World in Myth, Art, and Literature. Trans. William T. Stearn, Eldwyth Ruth. Portland – Oregon: Timber Press.
Beard 2017: Andrew K. Beard. A group of seven column capitals from Roman Ankyra: a unique composite style. Master thesis. Turkey: Bilkent University.
Cormier-Huguet 2013-2014: Mélissa Cormier-Huguet. ,,L’introduction du concept architectural romain dans les grandes cités hellénistiques d’Asie Mineure d’Auguste à Domitienˮ. Mémoire de Master 2 Recherche Archéologie, Mention: Sciences de l’Antiquité et du Moyen-Âge (Sous la direction de M. le Professeur Jacques des Courtils). France: Université Bordeaux Montaigne. Année universitaire.
Димитров 2007: Зоран Димитров. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (І-ІІІ в) (= Дисертации 2). София: Национален археологически институт и музей.
Филипова 2005: Светла Филипова. ,,Рановизантиски капители во Република Македонијаˮ, Зборник на Филозофски факултет во Скопје, Скопје.
Güven 1998: Suna Güven. ,,Displaying the Res Gestae of Augustus: A Monument of Imperial Image for Allˮ, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 57, No. 1 (Mar., 1998), 30-45
< https://collections.mfa.org/objects/133521> [5. јул 2020] .
< https://www.livius.org/pictures/turkey/ankara-ancyra/ankara-baths/ancyra-baths-of-caracalla-column-base/ > [7. јул 2020].
Ivanov – von Bülow 2008: Rumen Ivanov - Gerda von Bülow. THRACIA - Eine Romische Provinz Auf Der Balkanhalbinsel. Mainz: Zaberndruck Verlag GmbH.
King 1997: King Dorothy. ,,Pergamene Palm Capitals and Other Foliate Fanciesˮ, Numismatica e Antichità Classiche, 26, 205-25.
Krencker 1936: Daniel Krencker - Martin Schede. Der Temple in Ankara. Berlin- Leipzig: Walter De Gruyter Incorporated.
Милин 2002: Милена Милин. ,,Новооткривени римски епиграфски споменици из Сочанице (Косово)ˮ, Старинар LII, 163 – 174.
Пејић 2014: Петар Пејић. ,,Вотивни натпис из Великог Суводола код Пирота – прилог проучавању култова и топонимије у области Туресаˮ, Гласник САД, 30, 189-204.
Peschiov 1975: Urs Peschiov. ,,Byzantinische Plastik in Didimaˮ, Ist. Mitteilungen, 25.
Petrova 2017: Svetla Petrova. ,,The Roman Architectonic Decoration Reused in Christian Buildings of Parthicopolisˮ, Patrimonium 15, Skopje, 137-174.
Petrović 1995: Petar Petrović. Inscriptions de la Mesie Supérieure,Vol III/2 – Timacum Minus et la Vallée du Timok. Beograd: Centre for Ancient Epigraphy and Numismatics.
Попов – Иванова 1962: Иван Попов - Милa Иванова, Класически архитектурни форми, София: Техника.
Robertson 1954: Donald Struan Robertson. A handbook of Greek & Roman architecture, London: Cambridge University Press.
Савић 2013: Марија Савић. ,,Презентација и популаризација Римског града Municipium DD (Муниципијум Дарданорум) код Сочаницеˮ, Баштина, Институт за српску културу, свеска 35, Приштина – Лепосавић, 107 - 114.
Serin 2014: Ufuk Serin. ,,Bizans Ankarasi ve Kaybolan bir Kültür Mirasi: ‘St. Clement’ Kilisesiˮ, Journal of the Faculty of Architecture 31/2, Middle East Technical University (Ankara), 65-92
Ward–Perkins 1948: John Bryan Ward–Perkins. ,,Severan art and architecture at Leptis Magnaˮ, The journal of Roman studies, 38, 59-80.
Objavljeno
2020/12/01
Rubrika
Članci