ФЕНОМЕНОЛОГИЈА СПОРТА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

  • Тамара С. Ратковић
Ključne reči: спорт, феномен спорта, друштвено-хуманистички феномен, савремено друштво

Sažetak


Сам феномен спорта је изразито вишезначан, те се њиме можемо бавити с физикално-моторичког становишта, али га истовремено можемо сагледавати и као шири друштвени и хуманистички феномен. Различита дефинисања и приступи спорту имплицирају потребу за увођењем систематске концепције која може да допринесе бољем сагледавању значења и улоге спорта, не само у животу појединца, већ и целог друштва.

Савремени спорт се не односи искључиво на сфере индивидуалних и приватних избора, већ у своју реализацију укључује велики број људи, те има широк друштвено социјални и културни значај. Овај рад истиче да уз помно праћење и анализирање из угла друштвено-хуманистичких наука, спорт захтева и исцрпно анализирање са других аспеката; како би могао све више постизати своје аутентичне циљеве и стварати подстицаје свеобухватног развоја, не само сваке индивидуе, већ и промоције читавог друштва. Овакав приступ спортској стварности омогућава вредновање способности, моделовање стилова живота као одговор на нове потребе савременог човека, процену утицаја на лично и колективно понашање те диференцијацију битног од небитног. Досадашња пракса развоја спорта у свету јасно показује да је немогуће замислити живот савременог човека само са економских аспеката. Мултидисциплинарним приступом не искључује се доминантна значај економског аспекта развоја спорта у односу на социјални, културни, здравствени, медицински, еколошки… Наведени ставови усмеравају на нужно укључивање стручњака различитих профила у истраживање развоја самог спорта, али потврђују и тезу да истраживања економских аспеката не могу заобилазити и занемаривати резултате истраживања која полазе са другачијих неекономских позиција.

Reference

Parry, 2007: Parry Jim. Sport, ethos and education. London: Routledge.
Parry, 2007: Parry Jim. Sport and Spirituality. London: Routledge.
McNamee, 1998: Mike McNamee. Philosophy and physical education:analysis, epistemology and axiology. England: European Physical Education Review.
Isidori, 2015: Emanuele Isidori. Philosophy of Sport Education: Main Issues and Methodology. University of Rome, Italy: Physical Culture and Sport. Studies and Research.
Ratković, 2019: Tamara Ratković. Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju. Doktorska disertacija. Zadar: Sveučilište u Zadru.
Škaro&Stipetić, 2016: Damir Škaro & Vladimir Stipetić. Sport u vremenu globalizacije. Zagreb: Effectus studij financije i pravo– visoko učilište.
Bjelajac, 2006: Slobodan Bjelajac. Sport i društvo. Split: Redak.
Perasović&Bartoluci, 2007: Benjamin Perasović & Sunčica Bartoluci. Sociologija sporta u hrvatskom kontekstu. Sociologija i prostor. Split: Nacionalni sociološki kongres
Coakley, 2014: Jay Coakley. Sport in Society: IssuesandControversies. New York: McGraw-HillEducation.
VonBertalanffy, 1968: Ludwig von Bertalanffy. General SystemTheory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller, Inc.
Magee&Weck, 2004: Christopher L.Magee & Olivier Ladislas de Weck. Complex System Classification. Cambridge: Engineering Systems Division.
Žugaj, Šehanović&Cingula, 2004: Miroslav Žugaj, Jusuf Šehanović&Marijan Cingula. Organizacija. Varaždin: TIVA Tiskara Varaždin i Fakultet organizacije i informatike.
Senge, 2009: Peter M. Senge. Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. Zagreb: Mozaik knjiga
Objavljeno
2020/11/12
Rubrika
Članci