ОД ТЕРМИНОЛОШКЕ ДИЛЕМЕ ДО СУДСКЕ ПРАКСЕ У ВЕЗИ СА НАЗИВОМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ТРГОВИНA ЉУДИМА

  • Драгана Б. ЛАЗИЋ
  • Зоранчо В. ВАСИЛКОВ
Ključne reči: физичка лица, трговина људима, облици трговине људима, људска права, трговина малоленим лицима ради усвојења.

Sažetak


Предмет рада је трговина физичким лицима односно људима. Нехумано и деградирајуће поступање, суровост и искоришћавање тешког положаја појединца чини ово понашање, ово кривично дело, апсолутно неприхватљивом друштвеном појавом, јер у суштини поништава достигнути ниво поштовања људских права, пре свега људско достојанство и физички интегритет сваке жртве. Основни циљ рада јесте да се докаже да је трговина физичким лицима – људима, али и посебно осетљивом категоријом – децом присутна у нашем друштву, на простору наше државе и да жртве ове појаве можемо бити сви ми, наши најближи, чланови наших породица. Ангажованост међународне заједнице и напори које све државе улажу за сузбијање ове појаве јасно апелују колико су њене реперкусије негативне на живот и опстанак људи као самосталних и слободних грађана. У првом делу рада направљена је терминолошка разлика између појма физичко лице и свих осталих појмова који се користе као његови синоними. Следећи део рада посвећен је дефинисању трговине људима у међународном и националном праву и анализи упоредноправне регулативе у овој области. Истраживање фреквенције трговине људима и трговине малолетним лицима ради усвојења на целокупној територији Републике Србије у једанаестогодишњем периоду обухватио је последњи део рада и кроз истраживање судске праксе указује на тренутно стање ове појаве у нашем друштву и држави.

Reference

Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, Official Journal L 101, 15.4.2011.
European Commission, 2018, Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings, COM/2018, 777 final.
European Parliament Study, 2019, Detecting and protecting vicktims of trafficking in hotspots, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631757/EPRS_STU(2019)631757_EN.pdf , 19.06.2020.
Europol, 2016, Situation report Trafficking in human being in the EU, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/thb_situational_report_-_europol.pdf , 20.06.2020.
Билтен Републичког завода за статистику 2010: Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2009. Београд: Републички завод за статистику, 2010.
Билтен Републичког завода за статистику 2011:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2010. Београд: Републички завод за статистику. 2011.
Билтен Републичког завода за статистику 2012:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2011. Београд: Републички завод за статистику, 2012.
Билтен Републичког завода за статистику 2013:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2012. Београд: Републички завод за статистику, 2013.
Билтен Републичког завода за статистику 2014:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде - 2013, Београд: Републички завод за статистику, 2014.
Билтен Републичког завода за статистику 2015:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде - 2014, Београд: Републички завод за статистику, 2015.
Билтен Републичког завода за статистику 2016:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде - 2015, Београд: Републички завод за статистику, 2016.
Билтен Републичког завода за статистику 2017:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде - 2016, Београд: Републички завод за статистику, 2017.
Билтен Републичког завода за статистику 2018:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде - 2017, Београд: Републички завод за статистику, 2018.
Билтен Републичког завода за статистику 2019:, Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде - 2018, Београд: Републички завод за статистику, 2019.
Благојевић, Даниловић, Танчић 2018: Александра Благојевић Даниловић, Драган Танчић, Значење правних термина у вези са појмом саслушање – слушање, исказ, обраћање, порука и општење, Баштина, Институт за српску културу, свеска 46, Приштина - Лепосавић, 2018.
Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала, Службени лист СРЈ, Међународни уговори, бр.05/01.
Кривични законик, Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005 - испр. 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
Кривокапић 2010: Кривокапић Борис, Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа. Београд: Службени гласник, 2010.
Кулић 2005: Кулић Живко, Увод у право. Београд: Мегатренд универзитет примењених наука, 2005.
Кутлешић 2008: Кутлешић Владан, Увод у право. Београд: Мегатренд универзитет, 2008.
Лукић 2012: Лукић Радомир, Систем филозофије права. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2012.
Маленица 1999: Маленица Антун, Римско право. Нови Сад: Graphic, 1999.
Мијатовић – Пејановић 2018: Марина Мијатовић, Дражена Пејановић, Злоупотреба службеног положаја у Србији и Босни и Херцеговини, Баштина, Институт за српску културу, свеска 45, Приштина – Лепосавић, 2018.
Милошевић 2012: Милошевић Мирослав, Римско право. Београд: Правни факултет, 2012.
Протокол за превенцију, сузбијање и кажњаваље трговине људским бићима нарочито женама и децом који допуњава Конвенцију УН против транснационалног организованог криминала, Сл. лист СРЈ - Међународни уговори, бр. 6/2001.
Станковић – Водинелић 2007:, Станковић Обрад, Водинелић Владимир, Увод у грађанско право. Београд: Номос, 2007.
Станојевић 1999: Станојевић Обрад, Римско право. Београд: Правни факулет Универзитета у Београду и Досије, 1999.
Стојановић 2009: Стојановић Зоран, Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник, 2009.
Objavljeno
2021/12/21
Rubrika
Članci