ТРАДИЦИЈА САЛИВАЊА СТРАВЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ БОСНИ: АНТРОПОЛОШКИ ПРИСТУП

  • Емир Б. БОРИЋ
Ključne reči: саливање страве, религија, магија, окултно, Босна и Херцеговина, лијечење

Sažetak


Од памтивијека је човјек покушавао да контролише своју садашњост или барем на неки начин прозре шта га чека у будућности, при томе борећи се са свим могућим силама – унутрашњим и вањским –  уз сва њему доступна средства, на један начин потчињавајући се, а опет на други покушавајући да овлада оним наднаравним, њему нејасним и више него често – недокучивим. У тим својим наканама се често кретао између феномена магије и религије, понекад прибјегавао више једном, а каткад другом, више него често их мијешао, јер нису битна средства – битан је циљ. У овом раду покушаћу описати једну ритуалну праксу  одавно присутну међу муслиманским становништвом Босне и Херцеговине, у којој се испреплићу елементи како чисто паганске ритуалне праксе тако и елементи исламске ортодоксије,  а заправо представља амалгаме и синкретичке спојеве настале током многих стољећа произашлих из дубина славенских, паганских, хриршћанских и исламских или псеудоисламских традиција. Ријеч је о традицији саливања страве, у Турској позната под називом kurşun dökme, у земљама њемачког говорног подручја као Bleigiessen, у Финској као uudenvoden tina, док се у англосаксонској литератури појављује molybdomancy – од грч. μόλυβδος (molybdos) - "олово". Рад је подијељен на три дијела. У првом дијелу се говори о однсосу магије и религије; други дио ће бити посвећен опису праксе саливања страве у босанскохерцеговачкој традицији кроз ослонац на архивску грађу Земаљског музеја у Сарајеву, док је трећи дио посвећен анализи једног случаја из етнографске праксе уз  методолошку потпору посматрања са учествовањем.

Reference

Адиловић 2013: Адиловић Зухдија. Шта би сваки муслиман требало да зна? Зеница: Исламски прегошки факултет у Зеници
Бринга 1997: Тоне Бринга. Бити муслиман на босански начи. Сарајево: Наши дани
Вебер 2000: Max Weber. Sociologija religije. Zagreb: Kruzak
Глук 1892: Leopold Glück. О страви. Гласник Земаљског музеја. Доступно на: http://www.infobiro.ba/article/407223

Грејвл 1995: Pierre Bettez Gravel. The Malevolent Eye: An Essay on The Evil Eye, Fertility
and the Concept of Mana. New York: Peter Lang.

Гринвуд 2000: Susane Greenwood. Magic, Witchcraft and the Other World. An Anthropology. London: Berg

Дејви 2007: Grace Davie. The Sociology of Religion. Zagreb: Jesenski i Turk

Диркем 2008: Emile Dirkheim. Elementarni oblici religijskog života. Zagreb: Jesenski i Turk

Дурановић 2011: Enes Duranović. Tragovi staroslavenske tradicije u praksi bosanskohercegovačkih muslimana i odnos islamskih učenjaka prema njima. Bugojno: Grafika
Ђорђевић 1985: Тихомир Ђоршевић. Зле очи у веровању Јужних Словена. Београд: Просвета

Ђорђевиђ 2011: Сања Ђорђевић ,,Приче о успешним излечењима: оквири говорног жанра.“ Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић. Ур. Мирјана Детелић и Снежана Самарџија. Београд: Балканолошки институт САНУ

Елворти 1895: Frederic Thomas Elworthy. The Evil Eye. London: John Murray

Елиаде 1983: Mirčea Eliade. Okultizam, magija i pomodne kulture –eseji s područja komparativne religije. Zagreb: Zora
Ел-Мунизири 2004: El-Munziri. Muslimova zbirka hadisa – sažetak, prijevod s arapskog Muhamed Mrahorović, El-Kalem: Sarajevo

Иолар 2013: Паганизам у теорији и пракси. Књига друга. Магија и вјештичарство, Загреб: Деспот Инфинитус
Илић 1989: Веселин Илић. Mitologija i religija http://www.casopiskultura.rs/MagazinePublication/ShowPublicationPdf?magazinePublicationId=2290 (24.5.2021)
Израел и Хеј 2013: Марк Израел, Ијан Хеј. Етика Истраживања у друштвеним наукама. Између етичког понашања и поштовања прописа. Прев. Милош Миленковић. Београд: Службени гласник

Карић 2010: Енес Карић. ,,Народна религија босанскохерцеговачких муслимана.“ Нови Муаллим, год XИ, бр.421

Класен 2003: Albert Classen. Magic and magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time. De Gruyter
Ковачевић 1888: Коста Ковачевић. Како се лијечи од страве? Босанска вила. Доступно на: http://www.infobiro.ba/article/644907

Крoли 1995: Crowley Aleister. Magika. Knjiga II, Zagreb: Nova Arka

Фиаменго 1967: Анте Фиаменго. Основе опће социологије. Загреб: Народне новине
Филиповић 1948: Milenko Filipović. Живот и обичаји народни у Височкој нахији. Београд: Научна књига
Фрeнсис 2016: Francis Young. History of Exorcism in Catholic Christianity. Cambridge: Palgrave
Фрejzer 2003: Џејмс Фрејзер. Златна грана. Београд: Иван Нишевић

Радуловић 2007: Радуловић Лидија. Окултизам овде и сада. Магија, религија и помодни култови у Београду. Београд: Етнолошка библиотека

Радуловић 2009: Радуловић Лидија. Пол/Род и религија. Конструкција рода у народној религији Срба. Београд: Етнолошка библиотека

Синани 2007: Данијел Синани. Опседнутост и егзорцизам у Србији. Београд: Етнолошка библиотека

Синани 2010: Данијел Синани. Народна религија. Београд: Етнолошка библиотека


Ханги 1907: Антун Ханги. Живот и обичаји муслимана у Босни и Херцеговини. Сарајево: Наклада Даниела Кајона

Чајкановић 1973: Веселин Чајкановић. Мит и религија у Срба. Београд: Српска књижевна задруга


Чулиновић Константиновић 1989: Vesna Čulinović-Konstantinović. Aždajkinja iz Manite Drage. Logos: Split

Шепард 2001: Leslie Shepard. ,,Molybdomancy’’ Enyclopedia of Occultism and Parapsychology. Ur. Gordon Melton. New York: Gale Group
Objavljeno
2021/11/01
Rubrika
Članci