МИКРОПЛАНИРАЊЕ ИНТЕГРАТИВНОГ ПРИСТУПА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

  • Мирјана М. СТАКИЋ
Ključne reči: српски језик, интегративни приступ, књижевни текст, планирање, методика наставе српског језика.

Sažetak


Основни концепт овога рада проистиче из става да отвореност и сложена структура књижевног текста пружају могућност за остваривање међупредметне интеграције. Да би се она реализовала, неопходно је добро планирање. Због тога је у раду представљен иновативни модел планирања интрегративног приступа у настави српског језика. Реч је о микропланирању за интегративни приступ књижевном тексту „Босоноги и небоˮ Бранислава Црнчевића у четвртом разреду основне школе који омогућава да се предмет Српски језик и у оквирима једног школског часа интегрише са следећим школским предметима: Математика, Природа и друштво, Грађанско васпитање, Ликовна култура и Музичка култура. Представљени микроплан садржи конкретизоване исходе свих претходно наведених школских предмета и планиране активности које доприносе њиховој реализацији. Пошто је интегративни приступ у наставној пракси недовољно заступљен, једна од основних импликација овога рада је истицање потребе за имплементацијом и евалуацијом овог (и сличних) модела у наставној  пракси

Reference

Balaji Iyer 2015: Ranjani Balaji Iyer. „Blending East and West for Holistic Educationˮ. Educational Research and Reviews, 10(3), 244–248. . [5. 04. 2021].
Balfanz–Ginsburg–Greenes 2003: Robert Balfanz, Herbert P. Ginsburg & Carole Greenes. „The Big Math for Little Kids early childhood mathematics programˮ. Teaching Children Mathematics, 9, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 264–268.
Голубовић-Илић–Михајловић 2015: Ирена Голубовић-Илић и Александра Михајловић. „The Posibilities if Integrating Content of Mathematics and World Around us as School Subject in the Process of Class Teachingˮ. Норма, XX (2), 286–301.
Van den Heuvel-Panhuizen–Iliada 2011: Marja Van den Heuvel-Panhuizen & Elia Iliada. „Kindergarteners’ performance in length measurement and the effect of picture book readingˮ. ZDM Mathematics Education, 43, Berlin/Heidelberg: Springer, 621–635.
Vrkić Dimić–Vidić 2015: Jasmina Vrkić Dimić i Sandra Vidić. „Korelacija i timski rad u nastavi – holistički pristup učenju i poučavanjuˮ. Acta Iadertina, 12 (2), 93–114.
Diklić1978: Zvonimir Diklić. Književni lik u nastavi. Zagreb: Školska knjiga.
Drobnjak 2007: Nataša Drobnjak. „Integrativna nastavaˮ. Obrazovna tehnologija, br. 1–2, 81–91.
Đorđević 2007: Vesna Đorđević. „Inovativni modeli nastave (Integrativna nastava, Projektna nastava i Interaktivna nastava)ˮ. Obrazovne tehnologije, 4, 76–97.
Еlmas–Bulbul–Eryilmaz 2011: Ridvan Еlmas, Mustafa Şahin Bulbul & Ali Eryilmaz. „Thematic Classification of Eligible Contexts For a Holistic Perspective in Curriculum Developmentˮ. E-Book Proceedings of the ESERA 2011 Conference:Science Learning & Citizenship. Co-ed. Jens Dolin & Miia Rannikmâe. 1– 6. . [25. 04. 2021].
Здравковић 2016: Весна Здравковић. Интегративни приступ у почетној музичкој настави у основној школи. Докторски рад. Врање: Педагошки факултет у Врању. . [1. 03. 2021].
Зуковић–Гајић 2012: Слађана Зуковић и Оливера Гајић. „Верска настава и настава књижевности у систему међупредметне повезаностиˮ. Теме, XXXVI (3), 1379–1395.
Ivanović–Nađ-Olajoš 2014: Josip Ivanović i Aleksandar Nađ-Olajoš. „Bajka u korelacijsko-integracijskom sustavuˮ. U: A mese és kontextusai: VIII Nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete (Bajka, priča i njeni konteksti: Zbornik radova VIII međunarodne naučne konferencije). Ur. Ljudit Raffai. Subotica:Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, 212–223.
Зобеница–Стипанчевић 2018: Николина Зобеница и Ана Стипанчевић. „Интегративна настава за интегрисано друштво: планирање, организација и реализација иновативног модела наставеˮ. Зборник радова Филозофског факултета, XLVIII (2), 209–315.
Maričić–Stakić 2019: Sanja Maričić & Mirjana Stakić. „Learning Mathematisc and Language through an Integrated Approach in Preschool Educationˮ. Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starosnega obdobja (Early Childhood Education and Care of Children under the Age of Three). Ed. Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić & Giuliana Jelovčan. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 295–309.
Maričić–Stakić–Malinović-Jovanović 2018: Sanja Maričić, Mirjana Stakić & Nela Malinović-Jovanović. „The Role of Literary Content for Children in Preschool Mathematics Educationˮ. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(2), 631–642.
Милетић–Голубовић-Илић–Цекић-Јовановић 2020: Андријана Милетић, Ирена Голубовић-Илић, Оливера Цекић-Јовановић. „Књижевни текст у интегрисаној настави природе и друштва и српског језикаˮ. Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књига 25. Ур. Илијана Чутура и Маја Димитријевић. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 365–377.
Минић–Јовановић 2020: Весна Минић и Марија Јовановић. „Интегративна настава у савременој школиˮ. Баштина, 30 (50), 373–385.
Mihajlović–Golubović Ilić 2018: Aleksandra Mihajlović i Irena Golubović Ilić. „Mogućnosti korelacije i integracije sadržaja Matematike i Sveta oko nas / Prirode i društva u razrednoj nastaviˮ. Pedagogija, LXXIII (1), 180–194.
Петрић 2019: Милица Петрић. „Интегративни приступ у настави српског језика у млађим разредима основне школеˮ. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, књига 13, 219–224.
Ratković 2018: Darko Ratković. „Integracija muzičkih aktivnosti u razrednoj nastaviˮ. Naša škola, br. 2, 51– 69.
Симијоновић–Перишић 2019: Ивана Симијоновић и Снежана Перишић. „Ставови студената о спремности планирања интегративне наставе у оквиру наставног програма и њеног практичног извођења у млађим разредима основне школеˮ. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, књига 13, 211–218.
Skoumpourdi–Mpakopoulou 2011: Chrysanthy Skoumpourdi & Ifigenia Mpakopoulou. „The prints: A picture book for pre-formal geometryˮ. Journal of Early Childhood Education, 39 (3), Netherlands: Springer, 197–206.
Смиљковић–Цветановић 2016: Стана Смиљковић и Зорица Цветановић. Даровити за говорење и писање у млађим разредима основне школе. Врање: Педагошки факултет.
Soare 2015: Emanuel Soare. „Perspectives on Designing the Competence Based Curriculumˮ. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 180, 972–977.
Soare 2017: Emanuel Soare. „Integrative Learning Pathways in Competence Based Curriculumˮ. Edy World 2016, 7th Internacional Conference, Vol. XXIII. Ed. Sоare Emanuel & Claudiu Langa. Pilesti – Romania: Futura Academy, 1–6. . [1. 05. 2021.]
Солеша 2018. Биљана Солеша. „Књижевност за децу у интегративној наставиˮ. Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књига 21. Ур. Виолета Јовић и Бранко Илић. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 213–224.
Станковић–Голубовић-Илић 2018: Слађана Станковић и Ирена Голубовић-Илић. „Осавремењивање универзитетске наставе интеграцијом студијских предметаˮ. Зборник радова Филозофског факултета, XLVIII (1), 299–315.
Стакић 2002: Мирјана Стакић. Стручне методе у настави књижевности. Чачак: Легенда.
Стакић 2017: Мирјана Стакић. „Језик биља у иновативном моделу интегративне наставеˮ. Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели. Ур. Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, 409–423.
Стакић–Маричић 2018: Мирјана Стакић и Сања Маричић. „Поезија Драгана Лукића као интегративни елемент развоја говора и математичких појмова у предшколском образовању и васпитањуˮ. Књижевност за децу у науци и настави, пос. издања, књига 21. Ур. Виолета Јовић и Бранко Илић. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 369–385.
Стакић–Маричић 2019: Мирјана Стакић и Сања Маричић. „Поезија Љубивоја Ршумовића као интегративни елемент повезивања српског језика и математикеˮ. Књижевно дело Љубивоја Ршумовића. Ур. Снежана Маринковић. Ужице: Педагошки факултет, 475–490.
Stakić–Maričić 2020¬: Mirjana Stakić & Sanja Maričić. „Interdisciplinarni pristup učenju kroz projektnu nastavu u mlađim razredima osnovne školeˮ. Medpredmetno povezovanje: Pot do uresničevanja vzgojno- izobraževalnih ciljev. Ur. Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila & Nives Kovač. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 55–68.
Стевановић–Димитријевић 2013: Јелена Стевановић и Маја Димитријевић. „Подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у настави српског језика и књижевностиˮ. Зборник Института за педагошка истраживања, 45 (2), 381–403.
Стојадиновић 2017: Александар Стојадиновић. Интегративни приступ у реализацији садржаја Музичке културе у разредној настави – Иновативни модел обраде дечјих народних песама са певањем. Докторски рад. Нови Сад: Филозофски факултет. . [5. 03. 2021.]
Стојановић 2011: Буба Стојановић. „Савремена наставна технологија и народна књижевностˮ. Иновације у настави, XXIV (2), 103–109.
Стојановић 2017: Буба Стојановић. „Интегративни приступ народној књижевности: потребе и могућностиˮ. Годишњак Педагошког факултета у Врању, 8 (2). Врање: Педагошки факултет, 121–140.
Трбојевић 2017: Александра Трбојевић. „Тематски приступ у разредној настави – ставови учитеља о тематском планирањуˮ. Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели. Ур. Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, 485–500.
Hare 2010: John Hare. „Holistic Education: An interpretation for teachers in the IB programmesˮ.. [11. 04. 2021.]
Finch–Frantz–Mooney–Aneke 1997: Curtis R. Finch, Nevin R. Frantz, Marianne Mooney & Norbert O. Aneke. Designing the Thematic Curriculum: An All Aspects Approach. Berkeley: National Center for Research in Vocational Education, University of California. . [1. 04. 2021.]
Frykholm–Glasson 2005: Jeffrey Frykholm & George Glasson. „Connecting science and mathematics instruction: Pedagogical context knowledge for teachersˮ. School Science and Mathematics, 105(3), 127–141.
Шефер–Радишић 2010: Јасмина Шефер и Јелена Радишић. „Креативност и интердисциплинарност у нашој наставиˮ. Настава и васпитање, LIX (2), 205–223.
Цекић-Јовановић–Марковић 2021: Оливера Цекић-Јовановић и Снежана Марковић. „Могућности унапређења универзитетске наставе – интеграција методичких приступа наставе књижевности и природе и друштваˮ. Иновације у настави, 34 (1), 80–94.
Objavljeno
2021/11/22
Rubrika
Članci