УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ И СИМБОЛИЧКИ ОСВРТ НА МЕМОРИЈАЛНО-СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ДЕЛИМА СВЕТОМИРА АРСИЋА БАСАРЕ

  • Мирјана Д. Бараћ
Ključne reči: Косово и Метохија, Светомир Арсић Басара, меморијално-споменичко наслеђе, НОБ, Ландовица, Борис Вукмировић и Рамиз Садику, Брезовица, шарпланински партизански одред, меморијална симболика, просторна перцепција.

Sažetak


Предмет рада представља просторно, урбанистичко-архитектонско и симболичко тумачење споменика НОБ-а на Косову и Метохији, аутора Светомира Арсића Басаре. За анализу су изабрани Споменик народним херојима Борису Вукмировићу и Рамизу Садику и Споменик шарпланинском партизанском одреду. Циљ рада је да се, кроз тумачење принципа просторне перцепције споменика, утврде односи између скулптурне форме и човека, али и основне урбанистичко-архитектонске и споменичке релације, карактеристике, поруке и значења.

За потребе овог истраживања су прикупљени подаци о доступној архивској грађи и постојећем стању споменика, спроведен је интервју са Светомиром Арсићем Басаром, аутором споменика, а потом је извршено урбанистичко-архитектонско и симболичко тумачење споменика.

У раду су дати историјски осврт, преглед друштвених прилика и односа, као и ауторских процеса у урбанистичко-архитектонском конципирању решења, стога овај рад може допринети проширавању досадашњег скромног знања о урбанистичко-архитектонским карактеристикама споменика и бољем разумевању њихове меморијалне симболике.

 

Reference

Аџемовић-Анђелковић 2017: Дијана Аџемовић-Анђелковић. „Симболика архитектонског израза у меморијалној архитектури у Србији“. Докторска дисертација. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет.
Jokić 1986: Gojko Jokić. Jugoslavija - Spomenici Revolucije: Turistički Vodič. Beograd: Turistička štampa.
Kirn, Burghardt 2012: Gal Kirn, Robert Burghardt. „Jugoslovenski partizanski spomenici: Između revolucionarne politike i apstraktnog modernizma“. Pregled postjugoslovenskih istraživanja, 2012, 2(1): 7-20.
Prica, Lajbenšperger 2018: Vladana Putnik Prica, Nenad Lajbenšperger. “On the Wings of Modernity: WWII Memorials in Yugoslavia.” Docomomo Journal, 2018, 59, 74–78.
Поповић 1981: Разуменка Поповић Зума. Споменици Народноослободилачке борбе и револуције СР Србије 1941—1945. Београд: Експорт Прес.
Ristić и сар. 2020: Dušan Ristić, Danijela Vukoičić, Milena Nikolić, Sanja Božović, Miroljub Milinčić. „Tourism value assessment model of ‘UNESCO-listed’ monasteries: Kosovo and Metohija“. Current Issues in Tourism, 2020, 23(17): 2098-2102
Objavljeno
2021/11/24
Rubrika
Članci