ТЕОНИМИ, ЕКЛИСИОНИМИ, ХЕОРТОНИМИ, АГИОАНТРОПОНИМИ И ДРУГИ СРОДНИ ОНИМИ У ПОЕЗИЈИ РАДОМИРА АНДРИЋА

  • Голуб М. ЈАШОВИЋ
  • Душан Р. СТЕФАНОВИЋ
Ključne reči: Радомир Андрић, лексика, теонимија, календарска имена, семантика, класификација.

Sažetak


Предмет наших истраживања у овом раду су теоними и друга сродна имена мотивисана онимима и апелативном лексиком хришћанског порекла, која су ексцерпирана из песама објављених у књигама Радомира Андрића. Урађена је семантичка анализа и класификација свих теонима, библијских имена, имена црквених (хришћанских) празника, цркава, икона, фресака, агнонима светитеља и других сличних онима. Уз рад је приређен и Речник ономастичких јединица, чију садржину поред аутентичних, правих, имена чине и неаутентична, привидна, неправа имена различитих типова и врста.

Reference

Ашковић 2017: Драган Ашковић. „Семантика терминологије у поезији православног литургијског богослужења“. Црквене студије, 14, 673–687.
Бајић 2013: Ружица Бајић. Лексика из сфере православне духовности у српском језику и њена лексикографска обрада (одбрањена докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет.
Грковић 1983: Милица Грковић. „Неке нове појаве у српској антропонимији“. Ономатолошки прилози, V, 212–215.
Јашовић 2013: Голуб Јашовић. „Именослов романа Стрма обала Вука Филиповића“. Живот и дело Вука Филиповића. Тематски зборник од водећег националног значаја. Ур. Урош Шуваковић. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 109–127.
Јашовић 2014: Голуб Јашовић. „Имена у епском спеву Свободијада Петра II Петровића Његоша“. Од косовског завета до Његошевог макрокозма. Међународни тематски зборник. Ур. и прир. Валентина Питулић, Даница Андрејевић, Небојша Лазић. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 319–331.
Јашовић 2021: Голуб Јашовић. „Прилог проучавању земљописне лексике, антропонимије и топонимије у поеми Сутјеска Мирка Бањевића“. Баштина, 53, 29–41.
Кончаревић 2015а: Ксенија Кончаревић. „Језик сакралног и сакрално у језику: теоријско-методолошке основе и сфере истраживања“. Црквене студије, 12, 77–93.
Кончаревић 2015б: Ксенија Кончаревић. „Уз питање о основној јединици теолингвистичких испитивања (Инвентаризација теонема и методолошки приступи њиховом проучавању)“. Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Прир. Богољуб Шијаковић. Београд: Православни богословски факултет, 144–160.
Лилић 2014: Драган Лилић. „Властита имена у сатиричном делу Ружан сан Д. М. Форског“. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 44 (2), 283–294.
РСЈ (2011). Речник српског језика. Нови Сад: Матица српска.
Стефановић 2019: Душан Стефановић. „Мотивисаност личних имена у Доњем Љубешу код Алексинца“. Баштина, 49, 109–117.
Шмуља 2013: Саша Шмуља. „Православна духовност и лирско верујем у поезији Десанке Максимовић“. Philologia Mediana, 5, 479–496.
Шћепановић 2019: Михаило Шћепановић. „Оними под лупом лингвистике“, Српски језик: студије српске и словенске, 24, 127–134.
Objavljeno
2021/12/13
Rubrika
Članci