МОГУЋНОСТИ РАЗВИЈАЊА МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ КОД СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

  • Јелена И. ДАВИДОВИЋ РАКИЋ
  • Игор Р. ЂУРИЋ
Ključne reči: мотивација за учење, студенти, теорија самоодређења, Томас-Милерова скала

Sažetak


 Циљ рада је био сагледавање интензитета и структуре мотивације за учење код студената Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, као и као и утврђивање разлике у интензитету интринзичне и екстринзичне мотивације код студената различитих факултета. Осим тога, полазећи од Теорије самоодређења Дисија и Рајана, проучавана је и структура мотивације за учење у два социокултурна подручја: Србије и Хрватске. Истраживање је спроведено током летњег семестра 2017. године у просторијама пет факултета. За испитивање мотивације за учење коришћена је Томас-Милерова скала. Најинтензивнији појединачни мотиватор за учење је «Учим, јер ћу моћи добити/пронаћи бољи посао» и израженије је присуство интринзичног фактора мотивације за учење. Резултати истраживања показују да се сви мотиватори разврставају у два фактора, интринзичне и екстринзичне мотивације, и објашњавају 51.40% варијансе посматраног простора мерења. У нашем истраживању добијена је другачија структура фактора, у односу на резултате истраживања у Хрватској. Мотиватори „... јер једноставно морам“ и „… јер ћу моћи добити/пронаћи бољи посао“ су заменили припадност, у односу на структуру фактора која је добијена на Хрватском узорку испитаника. Oба посматрана фактора мотивације за учење су најинтензивнија код студената Медицинског факултета. Студенти осталих факултета се у интензитету оба фактора мотивације статистички значајно не разликују.

Reference

Antonijević 2010: Radovan Antonijević, Karakteristike motivacije u procesu vaspitanja. Nastava i vaspitanje 59(1), 54-71.
Brofi 2016: Brofi Džere, Kako motivisati učenike da uče. Beograd: CLIO.
Cigan & Šlogar 2012: Vesna Cigan & Helena Šlogar, Istraživanje stavova studenata o metodama poučavanja na visokim učilištima u cilju razvoja poduzetničke kompetencije. Zbornik radova 2. međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL2. 177-188
Deci 1992: Edward Deci, Article commentary: on the nature and functions of motivation theories. Psychological Science 3(3), 167-171.
Deci & Ryan 2000: Edward Deci & Richard Ryan, The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry 11(4), 227-268.
Ryan & Deci 2000: Richard Ryan & Edward Deci, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist 55(1), 68.
Перућица 2017: Ранка Перућица, Мотивација за учење у зависности од пола и узраста ученика. Биомедицинска истраживања 8(1), 2017, 69-74.
Lalić Vučetić 2007: Nataša Lalić Vučetić, Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Лалић Вучетић 2015: Наташа Лалић Вучетић, Поступци наставника у развијању мотивације ученика за учење. Докторска дисертација. Београд: Филозофски факултет.
Сузић 2005: Ненад Сузић, Анимирање студената у универзитетској настави. Бања Лука: Факултет пословне економије.
Малинаускас 2005: Ромуальдас Казимерович Малинаускас, Мотивация студентов разных периодов обучения. Социологические исследовани № 2, 134-138.
Maehr & Meyer 1997: Martin Maehr & Heather Meyer, Understanding Motivation and Schooling: Where We've Been, Where We Are, and Where We Need to Go. Educational Psychology Review 9(4), 371-409.
Мельников 2016: Валерий Ефимович Мельников, Мотивация к обучению студентов в вузе как психолого-педагогическая проблема. Вестник новгородского государственного университета 5 (96), 61-64.
Ovesni, Hebib & Radović 2019: Kristinka Ovesni, Emina Hebib & Vera Radović, Continuing Professional Development of Teachers: Interplay of the School Management, School Climate, Motivation and Incentives. Nastava i vaspitanje 68(2), 159-177.
Thomas & Müller 2011: Almut Thomas & Florian Müller, Skalen zur motivationalen Regulation beim Lernen von Schülerinnen und Schülern. Wissenschaftliche Beiträge aus dem Institut für Unterrichts-und Schulentwicklung (IUS), 5.
Trebješanin 2009: Biljana Trebješanin: Motivacija za učenje: teorije, principi, primena. Beograd: Učiteljski fakultet.
Николаевна 2017: Галкина Елена Николаевна, Мотивация учебной деятельности в ВУЗе. Мир Науки 5(2), 1-6.
Niemiec & Ryan 2009: Christopher Niemiec & Richard Ryan: Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education 7(2), 133-144.
Petz 2005: Boris Petz, Psihologijski rječnik. Zagreb: Naklada Slap.
Vulfolk, Hjuz & Volkap 2014: Anita Vulfolk, Malkolm Hjuz & Vivijen Volkap, Psihologija u obrazovanju II. Beograd: Clio
Ивановић & Ивановић 2011: Мирољуб Ивановић & Угљеша Ивановић, Детерминанте мотивације за учење будућих васпитача. Узданица 8(2), 139-153.
Oletić & Ilić 2014: Aleksandra Oletić & Nina Ilić, Intrinsic and extrinsic motivation for learning English as a foreign language. ELTA Journal 2(2), 23-38.
Sansone & Harackiewicy 2000: Carol Sansone & Judith Harackiewicz J. (2000). Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance. San Diego: Academic Press.
Velki 2008: Tena Velki, Self-determination theory and academic success. In 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija–mediji–etika. Poreč: Društvo psihologa Istre.
Vučinić 2018: Dragiša Vučinić, Uloga nastavnika i uspeh učenika u nastavi matematike. Doktorska disertacija. Beograd: Filozofski fakultet.
Шарчевић 2017: Душан Шарчевић, Чиниоци академске мотивације ученика – ефекти ученичке перцепције мотивационих стилова наставника. Докторска дисертација. Нови Сад: Филозофски факултет.
Objavljeno
2021/12/13
Rubrika
Članci