ЗНАЧАЈ ВРЕДНОВАЊА РИЗИКА У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА СА АСПЕКТА ОДЛУЧИВАЊА ТОП МЕНАЏМЕНТА

  • Горан М. ВИТОМИР
Ključne reči: менаџмент, вредност, средства, ризик, финансијски положај

Sažetak


Привреда једне земље без обзира на власничку доминатну структуру која преовладава у њој, треба да поседује развијене тржишне институције помоћу којих ће се моћи привредни развој градити у складу са основном циљном функцијом предузећа, односно циљном категоријом » максимизације профита«. Тако посматрана привреда надовезује се на посматрање финансијског положаја великог броја хетерогених предузећа, јер се на тај начин може извршити представљање најзначајнијих показатеља попут оних које осликавају финансијско здравље великог броја предузећа у моменту посматрања. Реално сагледавање створене вредности предузећа подразумева истовремено стварање конкурентске предности и вредновање економских ефеката у ралном посматрању привреде једне земље, попут на пример посматрања привреде Републике Србије.

     Топ менаџмент у поступку укупне оцене улагања потребних ресурса за организацију привређивања у предузећу труди се да сагледа што већи број фактора који утичу на пројекцију готовинских токова, да би потом вршио и процену могућих шанси за остваривање евентуалних модификација у циљу стицања што веће стопе профита.

     У овом истраживању аутори су анализирали утицај стохастичког ризика у креирању стварне вредности предузећа. С тим у вези, долази се до кључног питања који се везује за управљање предузећеом, односно долази се до проблематике управљања могућим ризицима поготово када се ради о компарацијама ризика и нових улагања која настају у реалном пословању предузећа

Reference

Мајсторовић, А., Поповић, С., Волф, Д. 2015: „Теорија и политика биланса“, друго измењено и допуњено издање, Нови Сад: Фељтон.
Мијић, Р., Поповић, С. 2016: „Финансијско Рачуноводство“, Бања Лука: City print.
Новаковић, С., Вукасовић, Д., Лабан, Б., Ивић, М., Поповић, В. & Поповић С. 2018: „Managing agricultural company by using internal control and significance of risk presentation, Economics of Agriculture, 2, 801-812.
Пернек, Ф. 2001: „Финанчно право ин јавне финанце“ - сплошни дел, Марибор: Правна факултета.
Поповић, С. 2014: „Социо-економски фактори ограничења развоја аграра“, Нови Сад: Фељтон.
Поповић, С., Новаковић, С., Ђурановић, Д., Мијић, Р., Грубљешић, Ж, Аничић, Ј., Мајсторовић, А. 2017: „Application of international accounting standard-16 in a public company with predominantly agricultural activities“, Ekonomska Istraživanja, 30, 1, 1850–1864.
Поповић, С. 2018: „Modeling a strategic top management in the importance of the management of the finance companies established for the establishment of fer value“, Пољопривредна техника, 2, 11–16.
Радовић, М., Витомир, Ј. и Поповић, С. 2019: „The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia“, Lex localis-journal of local self-government, 17(4), 1001–1011.
Радовић, М., Витомир, Ј., Лабан, Б., Јовин, С., Настић, С., Поповић, В. и Поповић С. 2019-a: Management of joint-stock companies and farms by using fair value of agricultural equipment in financial statements on the example of imt 533 tractor, Economics of Agriculture, 1,:35-50.
Тинтор, Ј. 2001: “Анализа пословања предузећа“, Економкси факултет, Осијек.
Objavljeno
2021/11/22
Rubrika
Članci