ПОЗИЦИОНИРАЊЕ РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА У ОКВИРУ ДОНОШЕЊА ВАЛИДНИХ ОДЛУКА ТОП МЕНАЏМЕНТА

  • Јелена М. ВИТОМИР
  • Соња Томаш- Мискин
Ključne reči: одлучивање топ менаџмент, сектор, предузеће

Sažetak


Сектори предузећа треба да својом органиизацијом и пословањем помогну послове укупног процеса одлучивања топ менаџмента у предузећу. Организациони делови предузећа који су организовани у оквиру сектора треба да у сарадњи са уведеном интерном ревизијом предузаћа треба да дају свој практичан допринос у оквиру редовног пословања предузећа и то на начин да ће допринети побољшању пословног одлучивања топ менаџмента у предузећу.

    Послови интерне ревизије треба да буду уско повезани са радом екстерне ревизије окја обавља послове екстерне ревизије у предузећу. Интерна и екстерна ревизја треба да поседују тако организовану структуру рада у процесима ревизије у предузећу, да могу да приемене све усвојене стандарде ревизорске професије.

     Ова студија истиче важност практичне примене рада ревизијске професије у предузећима у којима се врше послови ревизије по налогу топ менаџмента предузећа. 

     Осим тога, ревизори треба да своје пословање обаве у оквирима одобрених средстава од стране топ менаџмента и то: на економичан начин, односно ефикасан и ефективан начин током читавог процеса обвављања послова ревизије у предузаћу.

    Општи циљ топ менаџмента је да пружи ефикасно и квалитетно укупно управљање у предузећу и то на такав начин што ће вршити пружање бољих и квалитетнијих услуга. Упараво из општег циља пословања топ менаџмента проистиче и увођење екстерне и интерне ревизије у послове контроле рада предузећа, његовог пословања, примене усвојених процедура и др.

    Аутори истичу да уведена ревизија може да допринесе у великој мери да се побољшају укупни пословни резултати у предузећу, али се то може остварити једино у случају примене препорука ревизора од стране топ менаџмента предузећа.

Reference

Blair, D. 2017: „Private company finance and financial reporting: what do we know?“: a practitioner’s view, Accounting and Business Research, 47,5, 538-539.
Chen, R. 2019: „Internal Control Audit Fee and Internal Control Audit Quality—Evidence from Integrated Audits“. Open Journal of Business and Management, 7, 292-311.
Gandy, B. 2019: „21st century scandals: towards a risk approach to financial reporting scandals“: a practitioner view. Accounting and Business Research, 49,5, 536-539.
Мајсторовић, А., Поповић, С., Волф, Д. 2015: „Теорија и политика биланса“, друго измењено и допуњено издање, Нови Сад: Фељтон.
Мијић, Р., Поповић, С. 2016; „Финансијско Рачуноводство“, Бања Лука: Цитy принт.
Новаковић, С., Вукасовић, Д., Лабан, Б., Ивић, М., Поповић, В. и Поповић С. (2018): „Managиng agrиcultural company by usиng иnternal control and sиgnиfиcance of rиsk presentatиon, Economиcs of Agrиculture, 2, 801-812.
Пернек, Ф. 2001: „Финанчно право ин јавне финанце“ - сплошни дел, Марибор: Правна факултета.
Поповић, С. 2014: „Социо-економски фактори ограничења развоја аграра“, Нови Сад: Фељтон.
Поповић, С., Новаковић, С., Ђурановић, Д., Мијић, Р., Грубљешић, Ж, Аничић, Ј., Мајсторовић, А. 2017: „Applиcatиon of иnternatиonal accountиng standard-16 иn a publиc company wиth predomиnantly agrиcultural actиvиtиes“, Economиc Research-Ekonomska Istraživanja, 30, 1, 1850–1864.
Поповић, С. (2018): „Modelиng a strategиc top management иn the иmportance of the management of the fиnance companиes establиshed for the establиshment of fer value“, Пољопривредна техника, 2, 11–16.
Propheter, G. (2019). Do professional sport franchise owners overpromise and underdeliver the public? Lessons from Brooklyn’s Barclays Center, International Journal of Public Sector Management, 32(1), 80-101.
Renyu, H. & Kaishi, N. (2015): „The application of XBRL in enterprises ’internal control report“, Theoretical Economics Letters, 5, pp. 179-184.
Радовић, М., Витомир, Ј. и Поповић, С. (2019): „The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia“, Lex localis-journal of local self-government, 17(4), 1001–1011.
Радовић, М., Витомир, Ј., Лабан, Б., Јовин, С., Настић, С., Поповић, В. и Поповић С. (2019-a): Management of joиnt-stock companиes and farms by usиng faиr value of agrиcultural equиpment иn fиnancиal statements on the example of иmt 533 tractor, Economиcs of Agrиculture, 1,:35-50.
Stewart-Weeks, M. & Kastelle, T. (2015) Innovation in the Public Sector, Australian Journal of Public Administration, 74(1), pp. 63-72.

Blair, D. 2017: „Private company finance and financial reporting: what do we know?“: a practitioner’s view, Accounting and Business Research, 47,5, 538-539.
Chen, R. 2019: „Internal Control Audit Fee and Internal Control Audit Quality—Evidence from Integrated Audits“. Open Journal of Business and Management, 7, 292-311.
Gandy, B. 2019: „21st century scandals: towards a risk approach to financial reporting scandals“: a practitioner view. Accounting and Business Research, 49,5, 536-539.
Мајсторовић, А., Поповић, С., Волф, Д. 2015: „Теорија и политика биланса“, друго измењено и допуњено издање, Нови Сад: Фељтон.
Мијић, Р., Поповић, С. 2016; „Финансијско Рачуноводство“, Бања Лука: Цитy принт.
Новаковић, С., Вукасовић, Д., Лабан, Б., Ивић, М., Поповић, В. и Поповић С. (2018): „Managиng agrиcultural company by usиng иnternal control and sиgnиfиcance of rиsk presentatиon, Economиcs of Agrиculture, 2, 801-812.
Пернек, Ф. 2001: „Финанчно право ин јавне финанце“ - сплошни дел, Марибор: Правна факултета.
Поповић, С. 2014: „Социо-економски фактори ограничења развоја аграра“, Нови Сад: Фељтон.
Поповић, С., Новаковић, С., Ђурановић, Д., Мијић, Р., Грубљешић, Ж, Аничић, Ј., Мајсторовић, А. 2017: „Applиcatиon of иnternatиonal accountиng standard-16 иn a publиc company wиth predomиnantly agrиcultural actиvиtиes“, Economиc Research-Ekonomska Istraživanja, 30, 1, 1850–1864.
Поповић, С. (2018): „Modelиng a strategиc top management иn the иmportance of the management of the fиnance companиes establиshed for the establиshment of fer value“, Пољопривредна техника, 2, 11–16.
Propheter, G. (2019). Do professional sport franchise owners overpromise and underdeliver the public? Lessons from Brooklyn’s Barclays Center, International Journal of Public Sector Management, 32(1), 80-101.
Renyu, H. & Kaishi, N. (2015): „The application of XBRL in enterprises ’internal control report“, Theoretical Economics Letters, 5, pp. 179-184.
Радовић, М., Витомир, Ј. и Поповић, С. (2019): „The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia“, Lex localis-journal of local self-government, 17(4), 1001–1011.
Радовић, М., Витомир, Ј., Лабан, Б., Јовин, С., Настић, С., Поповић, В. и Поповић С. (2019-a): Management of joиnt-stock companиes and farms by usиng faиr value of agrиcultural equиpment иn fиnancиal statements on the example of иmt 533 tractor, Economиcs of Agrиculture, 1,:35-50.
Stewart-Weeks, M. & Kastelle, T. (2015) Innovation in the Public Sector, Australian Journal of Public Administration, 74(1), pp. 63-72.


Blair, D. 2017: „Private company finance and financial reporting: what do we know?“: a practitioner’s view, Accounting and Business Research, 47,5, 538-539.
Chen, R. 2019: „Internal Control Audit Fee and Internal Control Audit Quality—Evidence from Integrated Audits“. Open Journal of Business and Management, 7, 292-311.
Gandy, B. 2019: „21st century scandals: towards a risk approach to financial reporting scandals“: a practitioner view. Accounting and Business Research, 49,5, 536-539.
Мајсторовић, А., Поповић, С., Волф, Д. 2015: „Теорија и политика биланса“, друго измењено и допуњено издање, Нови Сад: Фељтон.
Мијић, Р., Поповић, С. 2016; „Финансијско Рачуноводство“, Бања Лука: Цитy принт.
Новаковић, С., Вукасовић, Д., Лабан, Б., Ивић, М., Поповић, В. и Поповић С. (2018): „Managиng agrиcultural company by usиng иnternal control and sиgnиfиcance of rиsk presentatиon, Economиcs of Agrиculture, 2, 801-812.
Пернек, Ф. 2001: „Финанчно право ин јавне финанце“ - сплошни дел, Марибор: Правна факултета.
Поповић, С. 2014: „Социо-економски фактори ограничења развоја аграра“, Нови Сад: Фељтон.
Поповић, С., Новаковић, С., Ђурановић, Д., Мијић, Р., Грубљешић, Ж, Аничић, Ј., Мајсторовић, А. 2017: „Applиcatиon of иnternatиonal accountиng standard-16 иn a publиc company wиth predomиnantly agrиcultural actиvиtиes“, Economиc Research-Ekonomska Istraživanja, 30, 1, 1850–1864.
Поповић, С. (2018): „Modelиng a strategиc top management иn the иmportance of the management of the fиnance companиes establиshed for the establиshment of fer value“, Пољопривредна техника, 2, 11–16.
Propheter, G. (2019). Do professional sport franchise owners overpromise and underdeliver the public? Lessons from Brooklyn’s Barclays Center, International Journal of Public Sector Management, 32(1), 80-101.
Renyu, H. & Kaishi, N. (2015): „The application of XBRL in enterprises ’internal control report“, Theoretical Economics Letters, 5, pp. 179-184.
Радовић, М., Витомир, Ј. и Поповић, С. (2019): „The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia“, Lex localis-journal of local self-government, 17(4), 1001–1011.
Радовић, М., Витомир, Ј., Лабан, Б., Јовин, С., Настић, С., Поповић, В. и Поповић С. (2019-a): Management of joиnt-stock companиes and farms by usиng faиr value of agrиcultural equиpment иn fиnancиal statements on the example of иmt 533 tractor, Economиcs of Agrиculture, 1,:35-50.
Stewart-Weeks, M. & Kastelle, T. (2015) Innovation in the Public Sector, Australian Journal of Public Administration, 74(1), pp. 63-72.
Blair, D. 2017: „Private company finance and financial reporting: what do we know?“: a practitioner’s view, Accounting and Business Research, 47,5, 538-539.
Chen, R. 2019: „Internal Control Audit Fee and Internal Control Audit Quality—Evidence from Integrated Audits“. Open Journal of Business and Management, 7, 292-311.
Gandy, B. 2019: „21st century scandals: towards a risk approach to financial reporting scandals“: a practitioner view. Accounting and Business Research, 49,5, 536-539.
Мајсторовић, А., Поповић, С., Волф, Д. 2015: „Теорија и политика биланса“, друго измењено и допуњено издање, Нови Сад: Фељтон.
Мијић, Р., Поповић, С. 2016; „Финансијско Рачуноводство“, Бања Лука: Цитy принт.
Новаковић, С., Вукасовић, Д., Лабан, Б., Ивић, М., Поповић, В. и Поповић С. (2018): „Managиng agrиcultural company by usиng иnternal control and sиgnиfиcance of rиsk presentatиon, Economиcs of Agrиculture, 2, 801-812.
Пернек, Ф. 2001: „Финанчно право ин јавне финанце“ - сплошни дел, Марибор: Правна факултета.
Поповић, С. 2014: „Социо-економски фактори ограничења развоја аграра“, Нови Сад: Фељтон.
Поповић, С., Новаковић, С., Ђурановић, Д., Мијић, Р., Грубљешић, Ж, Аничић, Ј., Мајсторовић, А. 2017: „Applиcatиon of иnternatиonal accountиng standard-16 иn a publиc company wиth predomиnantly agrиcultural actиvиtиes“, Economиc Research-Ekonomska Istraživanja, 30, 1, 1850–1864.
Поповић, С. (2018): „Modelиng a strategиc top management иn the иmportance of the management of the fиnance companиes establиshed for the establиshment of fer value“, Пољопривредна техника, 2, 11–16.
Propheter, G. (2019). Do professional sport franchise owners overpromise and underdeliver the public? Lessons from Brooklyn’s Barclays Center, International Journal of Public Sector Management, 32(1), 80-101.
Renyu, H. & Kaishi, N. (2015): „The application of XBRL in enterprises ’internal control report“, Theoretical Economics Letters, 5, pp. 179-184.
Радовић, М., Витомир, Ј. и Поповић, С. (2019): „The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia“, Lex localis-journal of local self-government, 17(4), 1001–1011.
Радовић, М., Витомир, Ј., Лабан, Б., Јовин, С., Настић, С., Поповић, В. и Поповић С. (2019-a): Management of joиnt-stock companиes and farms by usиng faиr value of agrиcultural equиpment иn fиnancиal statements on the example of иmt 533 tractor, Economиcs of Agrиculture, 1,:35-50.
Stewart-Weeks, M. & Kastelle, T. (2015) Innovation in the Public Sector, Australian Journal of Public Administration, 74(1), pp. 63-72.
Objavljeno
2021/11/22
Rubrika
Članci