ДРАМЕ ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

  • Зорана З. ЋУПИЋ
Ključne reči: књижевност, језик, методика, драма, жанр, Душан Ковачевић, Клаустрофобична комедија, Професионалац, Урнебесна трагедија

Sažetak


У раду ћемо се бавити књижевним знањем и читалачким компетенцијама ученика потребним за ваљано литерарно и методички утемељено тумачење и вредновање жанра у савременој настави језика и књижевности а на примеру трију драма Душана Ковачевића: Клаустрофобична комедија, Професионалац и Урнебесна трагедија. Циљ рада јесте показати колико је читање драмског текста комплексно и значајно, а можда неправедно запостављено у наставној пракси и колико је важно истражити и дефинисати књижевна, језичка знања и компетенције који су потребни да ученик стекне читајући и проучавајући жанр и досегне ниво стваралачког реаговања на исти. Сврха рада јесте и указати на језичко-стилске карактеристике и теоријску основу драма из корпуса истраживања, чиме би се методички утемељено дала могућност за њихово инкорпорирање у средњошколски наставни програм.

Reference

ИЗВОР

Ковачевић 2013: Душан Ковачевић. Драме #3. Београд: Завод за уџбенике.


ЛИТЕРАТУРА

Аксентијевић 2018: Христина Аксентијевић, „Стваралаштво Душана Ковачевића – Професионалац од драме до филма“. Philologia Mediana. Ниш: Филозофски факултет, 253 ̶ 267.
Андрејевић 2017: Даница Андрејевић. „Идеологија, човек, драма“. Душан Ковачевић идеологија, човек, драма. Зборник радова. Ур. Жарко Миленковић. Грачаница: Дом културе „Грачаница“, 9–21.
Бајић 1995.Љиљана Бајић. „Драмско стваралаштво у наставном проучавању“. Књижевност и језик, год. XLII, број 1 ̶ 2. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Бајић 2009: Љиљана Бајић. „Драмски текст и позоришна реализација драме“. Москва : МГУ имени М.В. Ломоносова, Филологический факультет, 376-377.
Бајић 2014: Љиљана Бајић. „Читалачке компетенције ученика у савременој настави књижевности“. Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних. Београд: 17. Конгрес ССДС, 25–43.
Бесара 2012: Драгана Бесара. „Елементи фарсе у драмама Душана Ковачевића“. Зборник Матице српске за књижевност и језик, LI/1–2. Нови Сад: Матица српска, 299–316.
Bužinjska, Markovski 2006: Ana Bužinjska, Mihal Pavel Markovski. Književne teroije XX veka. Beograd: Službeni glasnik.
But 1976: Vejn But. Retorika proze. Beograd: Nolit.
Velek, Voren 1974: Rene Velek, Ostin Voren. Teorija književnosti. Beograd: Nolit.
Вучковић 1994: Мирољуб Вучковић. Драмско дело у настави књижевности и језика. Београд: Просвета.
Еко 2001: Умберто Еко. Границе тумачења. Београд: Paideia.
Esslin 1961: Martin Esslin. The Theatre of Absurd. New York: Anchor Books.
Живковић 2011: Душан Живковић. „Метатеатралност и критика друштва у Клаустрофобичној комедији Душана Ковачевића“. Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура. Зборник радова. Ур. Драган Бошковић, Маја Анђелковић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 189–199.
Илић 1997: Павле Илић. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Прометеј.
Ingarden 1971: Roman Ingarden. O saznavanju književnog umetničkog dela. Beograd: Srpska književna zadruga.
Јовановић 2016: Рашко Јовановић. Драма као потказивање живота. Београд: Печат, 22. 1. 2016.
Katnić-Bakaršić 22013: Marina Katnić Bakaršić. Stilistika dramskog diskursa. Sarajevo: University Press.
Кебара 2019: Ђорђе Кебара. „Црнохуморна представа деградираног друштва у комедији апсурда Душана Ковачевића“. Филолог, X. Бања Лука, 520–537.
Ковачевић 2013: Душан Ковачевић. [Предговор] Драме #1. Београд: Завод за уџбенике.
Ковачевић 2018: Душан Ковачевић. „У доброј драми ништа није случајно“. Хумор је светлост. О књижевном стваралаштву Душана Ковачевића.Зборник радова. Ур. Михајло Пантић. Београд: Библиотека града Београда, 9–61.
Ковачевић 2012: Милош Ковачевић. Лингвостилистика књижевног текста. Београд: Српска књижевна задруга.
Ковачевић 42015: Милош Ковачевић. Стилистика и граматика стилских фигура. Београд: Јасен.
Кркљуш 1977: Славко Кркљуш.Учење у настави откривањем. Нови Сад: РУ „Радивој Ћирпанов“.
Langer 1981: Suzana Langer. „Velike dramske forme – komični ritam“. Moderna teorija drame. Prir. Mirjana Miočinović. Beograd: Nolit.
Лончар 2017: Растко Лончар. „Антеј у ваздуху – јунак Душана Ковачевића“. Душан Ковачевић идеологија, човек, драма. Зборник радова. Ур. Жарко Миленковић. Грачаница: Дом културе „Грачаница“, 141–164.
Lukač 1978: Đerđ Lukač. Istorija razvoja moderne drame. Beograd: Nolit.
Милосављевић 2006: Петар Милосављевић. Теорија књижевности. Ваљево: Исток.
Милутиновић 1996: Зоран Милутиновић. „Мимезис у социјализму“.. Драма у српској књижевности. Београд, МСЦ: Филолошки факултет, 445–454.
Николић 1975: Милија Николић. Књижевно дело у наставној пракси. Београд: Научна књига.
Николић 2009: Милија Николић. Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Петковић 1975: Новица Петковић. Језик у књижевном делу. Београд: Нолит.
Поповић 1968: Богдан Поповић. Огледи из књижевности. Београд: Просвета.
Prop 1984: Vladimir Prop. Problemi komike i smeha. Novi Sad: „Dnevnik“: Književna zajednica Novog Sada.
Rosandić 1988: Dragutin Rosandić. Metodika književnog odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
Симовић 2018: Љубомир Симовић. „Трагедије као комедије“. Хумор је светлост. О књижевном стваралаштву Душана Ковачевића. Зборник радова. Ур. Михајло Пантић. Београд: Библиотека града Београда, 145–161.
Solar 202005: M. Solar. Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Стаменковић 2017: Сава Стаменковић. „Лудило и друштво у кризи: Урнебесна трагедија Душана Ковачевића, Пуковник птица Христа Бојчева и Кућа лудака Андреја Кончаловског“. Душан Ковачевић – идеологија, човек, драма. Зборник радова. Ур. Жарко Миленковић. Грачаница: Дом културе „Грачаница“, 119–129.
Tasić 2015: Ana Tasić. Urnebesna društvena tragedija. Beograd: Politika, 28. 12. 2015.
Христић 2006: Јован Христић. Есеји о драми. Београд: Српска књижевна задруга.
Ћупић 2020: Зорана Ћупић. „Основни језичко-стилски поступци у драми Клаустрофобична комедија Душана Ковачевића“. Лик: часопис за књижевност, језик и културу, год. VI, бр. 10. Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, 135‒155.
Штајгер 1978: Емил Штајгер. Умеће
Objavljeno
2021/10/25
Rubrika
Članci