ЧИТАЛАЦ „С ЛАМПОМ НА РАСКРШЋУ“

(Кишови концепти читаоца и Киш као читалац)

  • Мирјана М. Бечејски Institut za srpsku kulturu - Priština/Leposavić
Ključne reči: Кључне речи: Киш, читалац, аутор, јунак, (ауто)биографија, теорије читања, удвајање/ умножавање ауторског ја, металепса, живот, литература.

Sažetak


 У фокусу овога рада, замишљеног као увод у истоимену студију која ће бити публикована у књизи Неки стварни и могући светови, налази се Киш као читалац туђег и свог дела, као и типови читаоца у његовој поетици. Одатле произилази и пишчев концепт, односно концепти читаоца. (Студију чине целине: 1. Читалац и наративна металепса у роману Мансарда, 2. Наивни и проницљиви читалац у Башти, пепелу и Раним јадима, 3. Идеални читалац: Пешчаник, 4. Муромантија. Читаоци зидних мрља у прози Данила Киша, 5. Читалац као преводилац и преводилац као читалац, 6. Кишов експлицитни концепт/ концепти читаоца.)

Иако његова схватања нису изложена као чврст теоријски систем, па се о концепту говори у ширем смислу, истраживање потврђује да је Киш био један од најрадозналијих читалаца свога доба, писац који је интензивно промишљао читање, добро познавао старе и пратио савремене методолошке оријентације теорија читања. Усвајајући ускостручну терминологију и типологију теоретичара читања и модификујући је према сопственом стваралачком и читалачком искуству, тематизујући чин читања у својој прози и карактеришући своје јунаке помоћу лектире коју читају, Киш је испољио невероватну инвентивност и истраживачку страст. То показује већ у роману Мансарда, у ком су проблематизовани они аспекти читања које ће актуализовати и осветлити класична, али систематизовати тек посткласична наратологија: приповедање у првом лицу и удвајање/ умножавање ауторског ја, проблем граница између живота и литературе, наративна металепса и сл.

Reference

ИЗВОРИ

Kiš Danilo. Sabrana dela Danila Kiša: u redakciji Mirjane Miočinović. Beograd: Prosveta 2006–2007:
Ma – Mansarda,
BP – Bašta, pepeo,
RJ – Rani jadi,
Pe – Peščanik,
Gb – Grobnica za Borisa Davidoviča: sedam poglavlja jedne zajedničke povesti,
EM – Encikopedija mrtvih,
ČA – Čas anatomije,
HP – Homo poeticus,
Va – Varia,
ŽL – Život, literaturа,
Sk – Skladište,
GTI – Gorki talog iskustva.
Kiš 2011: Danilo Kiš. [Razgovor s Borom Krivokapićem] 12. marta 1982. u TV emisiji „Teleskopija“ (fragmenti). U zborniku: Danilo Kiš (1935–2005): između poetike i politike. Priredila Mirjana Miočinović u saradnji s Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović. Centar za kulturnu dekontaminaciju: Beograd 2011, 9–31. Ceo razgovor dostupan je na adresi https://www.youtube.com/watch?v=qxx1-urhyHU, pristupljeno 11. 11. 2020.
ПБ 30/ ОПУСИ: Barthes, Roland. Легат Данила Киша, Библиотека САНУ, Београд.
http://www.danilokis.org


ЛИТЕРАТУРА

Бојанић Ћирковић 2020: Мирјана Бојанић Ћирковић. Читалац у науци о књижевности: од антике до савремених теорија читања. Ниш: Филозофски факултет.
But 1976: Vejn But. Retorika proze. Preveo Branko Vučićević. Beograd: Nolit.
Volas 2016: Martin Volas. Novije teorije pripovedanja. Prevela Milena Vladić Jovanov. Beograd: Službeni glasnik.
Genette 2006: Gérard Genette. Metalepsa: Od figure do fikcije. Prevela Ivana Franić. Zagreb: Disput.
Debra 2002: Malina Debra. Breaking the Frame: Metalepsis and the Construction of the Subject. Columbus: Ohio State UP.
Делић 1995: Јован Делић. Књижевни погледи Данила Киша: ка поетици Кишове прозе. Београд: Просвета.
Eko 2001: Umberto Eko. Granice tumačenja. Prevela Milena Piletić. Beograd: Paideia.
Iglton 1989: Teri Iglton. „Pobuna čitaoca“. Književna kritika, XX, 3/1989, 18–20.
Izer 1974: Wolfgang Izer. The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyann to Beckett. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
Izer 1978: Wolfgang Izer. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
Ингарден 1971: О сазнавању књижевног уметничког дела. Београд: СКЗ.
Jaus 1978: Hans Robert Jaus. Estetika recepcije. Prevela Drinka Gojković. Beograd: Nolit.
Keen 2006: Suzanne Keen. “А Theory of Narrative Empathy“. Narrative, Vol. 14, No. 3 (October 2006), 207–236.
Keen 2007: Suzanne Keen. Empathy and Novel. New York: Oxford University Press.
Милосављевић Милић 2008: Снежана Милосављевић Милић. „Типови наратера у српском реалистичком роману“. Прича и тумачење. Београд: „Филип Вишњић“, 184–207.
Miočinović 2007: Mirjana Miočinović. „Pogovor“. U: Danilo Kiš. Gorki talog iskustva. Priredila Mirjana Miočinović. Sabrana dela Danila Kiša: u redakciji Mirjane Miočinović (2006–2007). Beograd: Prosveta, 359–361.
Pier 2011. John Pier. “Metalepsis“ (revised version). The Living Handbook of Naratology. (https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/51.html, pristupljeno 15. 7. 2021)
Prins 2011: Džerald Prins. Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik.
Rabinowitz 1988: Peter J. Rabinowitz. „Polazišta za jednu teoriju čitanja“. Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i javni život. Zagreb, god. 44, 9–10/ 1988, 268–291.
Ryan 1991: Marie-Laure Ryan. Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. Bloomington: Indiana UP.
Ryan 2004: Marie-Laure Ryan. Narrative across Media: The Languages of Storytelling. Lincoln: University of Nebraska Press.
Ryan 2005: Marie-Laure Ryan. “On the Theoretical Foundations of Transmedial Narratology”. Ed. by J. Ch. Meister. Narratology beyond Literary Criticism: Mediality, Disciplinarity. Berlin: de Gruyter, 1–23.
Ryan 2006: Marie-Laure Ryan. “Metaleptic Machines”. Avatars of Story. Minneapolis/ London: University of Minnesota Press, 204–30, 246–48.
Ryan 2006: Marie-Laure Ryan. “Narrative, Media, and Modes”. Minneapolis/ London: University of Minnesota Press, 1–30.
Phelan 2011: James Phelan. “Rhetoric, Ethics and Narrative Communication: Or, from Story and Discourse to Authors, Resources and Audiences”. Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. 94, No.1/2 (Spring/Summer). USA: Penn State UP, 55–75.
Schmid 2021: Wolf Schmid. “Implied Author” (revised version). The Living Handbook of Narratology. (http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/implied-author-revised-version-uploaded-26-january-2013, pristupljeno 5. 7. 2021)
Štirle 1989: Karlhajnc Štirle. „Čitanje fikcijskih tekstova“. Književna kritika, god. 20, br. 9/1989, 61–74.
Objavljeno
2021/10/25
Rubrika
Članci