ВОЛТЕР И ДЕРИДА - НА ПУТУ КА ПОСТМОДЕРНИЗМУ

  • Срђан Ж СЛОВИЋ
Ključne reči: Волтер, Дерида, модернизам, постмодернизам, религија, деконструкција, разлика

Sažetak


Волтер и Дерида су начинили велики искорак ка постмодернизму. Иако припадају различитим правцима, они су дали велики допринос развоју постмодернизма. Обојица су извршили радикалну критику претходних праваца, али нису могли да пренебрегну и одређене сличности. Волтер је извршио критику предмодерне критикујући цркву, метафизику и мистику тога периода. Критикујући цркву, Волтер је креирао један особен правац назван деизмом. Богу је придавао велику улогу у креирању света, а цркву је сматрао институцјом која противречи свим начелима просветитељства.

Дерида је, са своје стране, критиковао модерну и њену метафизику. Своју критику је засновао на новој улози  текста у троуглу са аутором и читаоцима. Битно је различито читање текста чиме се одређује његово значење, док аутор више нема главну улогу у његовом значају. У том циљу уводи термине деконструкција и додатак чиме још више разјашњава текст.

Reference

Bauman, 1987: Zigmunt Bauman: Legislators and Interpreters: Modernity, Post-modernity and Intellectuals. Ithaca: Cornell University Press.
Derrida, 1974: Jacques Derrida. Of Grammatology. Baltimore:John Hopkins University Press.
Derida, 2007. Žak Derida. Pisanje i razlika. Sarajevo: Šahinpašić.
Hicks, 2004: Stephen Hicks. Explaining Postmodernism – Scepticism and Socialism from Rousseau to Foucault. New Berlin/Milwaukee: Scholargy Publishing,
Pejović, 1983: Danilo Pejović. Franncuska prosvjetiteljska filozofija. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.
Rosenau, 1992: Pauline Marie Rosenau. Post-modernism and Social Sciences: Insigts, Inroads and Intrusions. Priceton: Priceton University Press.
Словић, 2018: Срђан Словић. Постмодернизам у друштвеним наукама и међународним односима. Приштина/Лепосавић: Институт за српску културу.
Objavljeno
2021/10/17
Rubrika
Članci