КУЛТ ДРВЕТА КАО ОСТАТАК ПАГАНИЗМА У НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ. СЕЋАЊЕ НА „СВЕТИ БОР“ У ГОРЊЕМ НЕРОДИМЉУ У ТРАДИЦИЈИ САБОРОВАЊА

  • Верица Р. МИХАЈЛОВИЋ
Ključne reči: култ дрвета, Горње Неродимље, бор краља Милутина, Косово и Метохија, народна традција.

Sažetak


Рад је усмерен на проучавање одржаног култа дрвета, као заостатка паганизма у народној традицији. Један од најстаријих култова одолева и данас, инкорпорирајући се чак и у црквене ритуале, опстаје као конзистентан пратилац свих веровања постојала она као остатак паганског веровања или његовог прилагођавања религијским променама. Дрво бора често се сматра светим, било његовим лоцирањем на важном месту или везивањем за истакнуту историјску личност. Истакнут пример представља бор светог краља Милутина који и данас расељено становништво памти као обележје светог места за које везује бројне традиције, пре свега сеоско саборовање, једну од главних манифестација у историји овог села. Околости су довеле до немогућости настављања ове традиције, управо због њене уске везаности за свето место. Стога је од изразите важности сачувати успомену на елементе које величају свето дрво бора у селу Горње Неродимље. Централни елемент представља народна песма „Ој, боре саборе“ за коју мештани тврде да је опева управо поменути бор. Компарацијом два пронађена меографска записа омогућено је издвајање основних мелодијских елемената који могу остати уско семантички везана свети бор као носиоца одржаног култа дрвета

Reference

Асафьeв, 1971: Борис Асафьeв. Музыкальная формa как процесс. Ленинград: Издательство «Музыка», Ленинградское отделение.
Вулић 1909: Александар Вулић. „Село Неродимље на Косову“. Цариградски гласник, 1909/35.
Јанковић 2016: Љубица и Даница Јанковић. Народне игре II (1937). Београд: Народна библиотека Србије.
Младеновић 1960: Оливера Младеновић. „Даница С. Јанковић (1898–1960)”. Гласник ЕМ, 22/23, 260–263.
Станковић 1910: Тодор П. Станковић. Путне белешке по Старој Србији 1871–1898. Београд: Штампарија Ђ.Мунца и и М.Карића.
Урошевић 1965: Атанасије Урошевић. Косово. Српски етнографски зборник (књига LXXVIII) – Насеља и порекло становништва (књига 39). Београд: Научно дело.
Шабић С. 1900: Стојан Шабић. „Народне умотворине: Девојка је зелен бор садила (Нар.песма из Неродимља)“. Цариградски гласник, 1900/23.
Шабић Р. 1901а: Радомир Шабић. „Народни обичаји: Ношење крста у Неродимљу“. Цариградски гласник, 1901/17.
Шабић Р. 1901б: Радомир Шабић. „Народне умотворине (Из Неродимља)“. Цариградски гласник, 1901/14.
Bulat 1932: Petar Bulat. „Pogled u slovensku botaničku mitologiju“. Narodna starina, Vol.11 No.27, 1–26.
Čajkanović 1994: Veselin Čajkanović. Sabrana dela iz srpske religije i mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga, BIGZ, Prosveta, Partenon M. A. M.
Čeněk 1894: Zíbrt Čeněk. Seznam Pověr a Zvyklostí Pohanských Z VIII. Věku: Indiculus Superstitionum Et Paganiarum. V Praze: Nákladem České Akademie Císaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Umění.
Čirjaković 2005: Ivana Čirjaković. „Kult drveta u prevenciji i lečenju bolesti u našoj tradicionalnoj kulturi“. Timočki medicinski glasnik, vol.30, br.2, 93–96.
Dela apostola 1847: Novi zavjet Gospoda našega Isusa Hrista. prev. Vuk Stefanović Karadžić. Beč: Štamparija Jermenskoga manastira.
Jerotić 2000: Vladeta Jerotić. Staro i novo u hrišćanstvu. Beograd: Ars Libri–Besjeda.
Munjiža 2017: Marko Munjiža. Tradicija, običaji i sujeverje kod Srba. Beograd: izdanje autora.
Meyer 1956: Leonard B. Meyer. Emotion and meaning in music. Chicago: University of Chicago Press.
Narmour 1990: Eugene Narmour. The Analysis and Cognition of Basic Melodic Structures: The Implication–Realization Model. Chicago: University of Chicago Press.
Stamenković 2010: Ivica Stamenković. Pravoslavlje obasjano evanđeljem (ispravljeno i dopunjeno izdanje). Beograd: izdanje autora.
Objavljeno
2021/11/22
Rubrika
Članci