Development of artistic expression in deaf and hard of hearing preschool children

  • Tamara R. Kovačević Univerzitet u BeograduFakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju https://orcid.org/0000-0002-8217-3604
  • Sanja T. Đoković Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ključne reči: ликовно изражавање, развој, глува и наглува деца, предшколски узраст

Sažetak


 

 

У раду се разматра развој и специфичности  ликовног изражавања глуве и наглуве деце предшколског узраста. Анализиран је значај фаза ликовног израза и терапеутско дејство ликовног стваралаштва. Путем цртежа глувог и наглувог детета може се процењивати: когнитивни, социјални, емоционални и телесни развој, развој опажања, развој смисла за лепо и развој креативности. Изражајним и естетским развојем дете проширује искуства и вештине у невербалном, визуелном, аудитивном, сензорном и вербалном доживљавању. Ликовно изражавање глувог и наглувог детета не заостаје за ликовним изразом чујућег детета. Визуелне представе деце оштећеног слуха су много реалистичнијe него код деце која чују. Визуелна перцепција глуве и наглуве деце је пуна детаља, они добро уочавају физиономију, покрет, фацијалну експресију, положај тела и боју. Уметност је начин комуникације детета са собом и околином која га окружује. Код глуве и наглуве деце предшколског узраста, кроз ликовну изражавање неопходно је развијати све функције невербалне и вербалне комуникације.

Приступ васпитању и образовању кроз ликовну уметност предмет је проучавања уметника, филозофа, психолога и педагога.Прва емпиријска проучавања дечјих цртежа јавила су се крајем друге половине 19. века. Ликовно образовање је на раном узрасту, било засновано на развоју вештина цртања, усавршавању координације ока и руке и верном преношењу задатог мотива на папир.

Ликовна подручја или медији у ликовном васпитању су: цртање, сликање, елементи графике, вајање, елементи примењене уметности, мултимедији и основе естетског процењивања. Садржаји у ликовним подручјима су тако структуирани да поштују законитости развоја ликовних способности, континуитета њиховог развоја и омогућавају да се у процесу стварања, смишљеним и организованим радом култивише ликовни израз детета.

Дечија ликовна уметност, односи на артефакте које су деца сама креирала: шкработине, цртежи, слике, моделовани предмети и скулптуре. Дечје стваралаштво проистиче из посебних способности и преференција, актуализованих у подстицајној атмосфери непосредне средине. Кроз игролике активности деца стварају занимљиве и необичне продукте.

Глува и наглува деца предшколског узраста су често импулсивна и експресивна. Ликовне игровне активности, омогућавају регулисање еруптивних емотивних излива и доприносе емотивној равнотежи.Кроз визуелно стваралаштво глува и наглува деца уче да посматрају, описују, анализирају и интерпретирају. На тај начин активирају им се визуeлне и тактилне могућности учења.

Учествујући у различитим ликовним активностима глува и наглува деца стичу елементе ликовне културе.Процес ликовног израза глуве и наглуве деце, у почетку је вођен интуицијом. Деца се постепено упознају са средствима ликовног израза.

Деца предшколског узраста уче и усвајају ликовне појмове кроз покрете тела, описне и показне гестове, знакове, говорни и знакoвни језик. Глувој и наглувој деци, уметност може бити помоћно средство у учењу, сазнавању и игри; хоби или један од начина комуникације. Уметнички изрази у различитим облицима (шкрабање, цртање, сликање, вајање) су својствени свакодневним активностима глуве и наглуве деце . Деца предшколског узраста истражују свет око себе и преносе своје идеје, наде, емоције и различита искуства кроз уметност.

Уметност се код глуве и наглуве деце, користи као тип симболичке комуникације, која помаже изражавању и тумачењу неприхватљивих и тешких осећања. Ликовне активности имају терапеутско и катарзично дејство.

Неопходно је да се у оквиру различитих ликовних подручјa (цртање, сликање, вајање и моделовања), остварује развој: мишљења, знаковног и говорног језика, обогаћује речник глувог детета, развија сазнање и стваралачке спобности детета.

Цртање  у оквиру арт терапије омогућава глувој и наглувој деци: изражавање осећања;подстицање маште и креативности ; побољшавање комуникацијских  вештина, самопоштовањe и самопоуздањe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografija autora

Tamara R. Kovačević, Univerzitet u BeograduFakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof.dr

Reference

Anning - Ring 2004: Angela Anning, Kathy Ring. ''Making Sense of Children's Drawing'' London: Open University Press.


Balić-Šimrak 2010: Antonija Balić-Šimrak.''Predškolsko dijete i likovna umjetnost''[ Preschool children and visual arts]. Dijete, vrtić, obitelj: Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 16(62-63), 2-8.


 Batten-Oakes-Alexander 2014: Georgina Batten,Peter M. Oakes, Tim Alexandar.'' Factors Associated With Social Interactions Between Deaf Children and Their Hearing Peers: A Systematic Literature Review.'' Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 19(3), 285-302.


Brouillette 2010: Liane Brouillette.'' How the Arts Help Children to Create Healthy Social Scripts: Exploring the Perceptions of Elementary Teachers''. Art Education Policy Review, 111 (1), 16-24.


Bullard J. (2010). Julie Bullard. Creating Environments for Learning: Birth to Age Eight. New Jersey: Merrill/Pearson


Cvetković 2014: Andrijana Cvetković. Osobenosti dinamičkog crteža kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta [ Dynamic Drawing Characteristics of Preschool and Younger School Age Children]. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 13 (3), 259-273


Del  Giudice-  Grossi-  Angelini-  Crisanti-  Latte-  Fragassi- Trojano, 2000: Enio Del Guidice, Darrio Grosi, Renato Angelini, Francesca Latte,Nina Fragassi, Luigi Trojano. ''Spatial cognition in children''. I.  Development of drawing – relevant (visuospatial and constructional)  abilities  in  preschool  and  early  school  years.  Brain  &  Development,  22(6), 362-367


Duku - Kemevor 2013: F.K. Duku -A.K. Kemevor. Assessment of Creative Arts in Early Childhood Education in Ghana. International Journal of Early Childhood Education Research, 2(4)11-19.


Đuković - Mrvoš - Radovanović 2020: Anđela Đuković, Ivana Mrvoš, Ivica Radovanović. ''Vaspitanje i obrazovanje zasnovani na umetnosti kao inkluzivno vaspitanje i obrazovanje'' [Education Based on Art as Inclusive Education],Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 33(2), 1-14


Edwards 2006: Linda Carol Edwards. ''Creative Arts: A Process Approach for Teachers and Children''. New Jersey: Pearson Merrill/Prentice Hall.


Erić 2010 : Ljubomir Erić. „O crtežu''[About a drawing]. Beograd: Arhipelag


Eubanks 2011: Paula K. Eubanks . Art is a visual language. Language, 23(1), 31–35.


Farokhi - Hashemi 2011. Masoumeh Farokhi and Masoud Hashemi. The Analysis of Children’s Drawings: Social, Emotional, Physical, and Psychological aspects. In  Procedia - Social and Behavioral Sciences ( Vol. 30, pp. 2219–2224).


Faramarzi - Moradi 2017. Salar Faramarzi, Mohammad Reza Moradi." Effectiveness of art therapy on reduction of hopelessness and solitude in children with hearing impairmen'. Auditory and Vestibular Research. 23(6),25-31


Ferrara - Napoli 2019. Casey Ferrara, Donna Jo Napoli. ''Manual Movement in Sign Languages: One Hand Versus Two in Communicating Shapes ''Cognitive science43(9), e12741.


Filipović 2011: Sanja Filipović. ''Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja''[Methodology of art education].Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu i Izdavačka kuća ''Klett"


Gibson 2003: Robyn Gibson. Learning to Be an Art Educator: Student Teachers Attitudes to Art and Art Education. International Journal of Art & Design Education, 22 ( 1), 111-120.


Gligorović- Vučinić 2011.Milica Gligorović, Vesna Vučinić. ''Kvalitet crteža dece mlađeg školskog uzrasta'' [Drawing quality in younger schoolchildren]. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 10, (2). 193–205.


Hadži-Jovančić 2012: Nevena Hadži-Jovančić. Umetnost u opštem obrazovanju[Art in general education]. Beograd: Učiteljski fakultet u Beogradu i Izdavačka kuća Klett.


Hubin - Schneider 2019: Andrea Hubin, Karin   Schneider. ''Flight of Riddles - Thinking Through the Difficult Heritage of Progressive Art Education in Austria''. Art Education Research, 10(15), 1-15.


Huzjak 2013: Miroslav Huzjak. Analytical Observation Method in the Development of Children’s Drawings. Croatian Journal of Education,15, (1), 81–98.


 Jolley - Knox - Foster 2000: Richard P. Jolley, Emma L. Knox, Sharon G. Foster. '' The relationship between children’s production and comperhension of realism in drawing''. British Journal od Developmental Psychology, 18, (4), 557–582.


Jolley-Fenn-Jones 2004: Richard P. Jolley, Kathryn Fenn, Luisa Jones. ''The development of children’s expressive drawing''. British Journal od Developmental Psychology, 22, (4), 545–567.


Kayacan Keser - Eren 2015: İlkay Kayacan Keser,  Nurhan Eren. The Pictures which Children Drew are their Mirrors! Journal of Psychiatric Nursing, 6(3), 137-142


Kamenov 2006: Emil Kamenov.Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću''[ Educational work in kindergarten]. Beograd: Dragon


Kovačević 2012: Tamara Kovačević. Karakteristike znakovnog i govornog jezičkog izraza kod dece predškolskog uzrasta sa kohlearnim implantom i slušnim aparatima [Characteristics of sign language and verbal expression in preschool children with cohlear implants and hearing aids]. Beogradska defektološka škola,  Vol.18 (3), 54, 403-416


Kovačević- Isaković 2019: Tamara Kovačević, Ljubica Isaković.,,Oblici neverbalne i verbalne komunikacije gluve i nagluve dece predškolskog uzrasta“[Forms of Non-verbal and  Verbal Communication in Deaf and Hard of hearing Children of Preschool Age].. Баштина, Приштина-Лепосавић, св.49, 433-454


Kovačević - Đoković 2020: Tamara Kovačević- Sanja Đoković.  ''Uloga igre u razvoju gluve i nagluve dece predškolskog uzrasta''[ The role of children's play in the development of deaf and hard of hearing children of preschool age].U:M.Nikolić, M.Vantić-Tanjić (Ur.) Tematski zbornik  " Unapređenje kvalitete života djece i mladih- Improving the quality of life of children and youth'' (str. 337- 344). XI Međunarodna naučno-stručna konferencija, Sunčev brijeg, Bugarska. 26-28.6.2020. Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih.


Koks  2000 : Morin Koks. '' Dečji crtež''[Children's drawing].  Београд: Завод за уџбенике


Lazarević 2015: Emilija Lazarević.  Razvijenost veštine crtanja kod dece predškolskog uzrasta'' [Development of art skills of the pre-school children]. Inovacije u nastavi, XXVIII, 1,. 82–91


Lindström 2009: Lars Lindström. ''Studio Thinking: A Review Essay''. International Journal of Education & the Arts, 10(9).


Lloyd 2017: Kimberly Lloyd."Benefits of Art Education: A Review of the Literature," Scholarship and Engagement in Education: Vol. 1: Iss. 1, Article 6.


Malaguzzi 1997: Loris Malaguzzi. ''History, Ideas, and Basic Philosophy – An Interview with Lella Gandini''. In. Edwards, C. P., Gandini, L., Foreman, G. (Eds), The Hundered Languages of Children – The Reggio Emilia Approach, Advanced reflections (49 - 97). London: Ablex Publishing Corporation.


Malley-Silverstein 2014:Sharon M. Malley,Lynne B. Silverstein.Examining the intersection of arts education and special education. Arts Education Policy Review, 115(2), 39-43.


Manojlović-Mladenović, 2001: Aleksandar Manojlović, Uroš Mladenović. Psihologija predškolskog deteta [ Psychology of a preschool child]. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.


Navei-Akyem-Diabur, 2022. Nyamawero Navei, Samuel Yeboah Akyem, Kwame Kyere Diabour. "Art education for learners with special educational needs: case study of visual artefacts produced by hearing-impaired pupils of Tetteh Ocloo State school for the deaf. European Journal of  Special Education Research, 8 (2)


Nasković 2017: M. Nasković. Likovna umetnost i njen značaj za predškolsko dete[ Visual arts and their significance for preschool children]. Zbornik radova sa Dvanaeste konferencije „Vaspitač u 21. veku”, 16. 59–65.


Nikolić 2012: Snežana Nikolić. Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa motoričkim poremećajima predškolskog uzrasta.[Methodology of educational work with preschool children with motor disorders]. Beograd:: Društvo defektologa Srbije


Omatseye-Emeriewen 2010: B.O.J. Omatseye, K.O., Emeriewen. Art in Early Childhood Education Classrooms: An Invitation to Creativity. African Research Review4(3).


Obosu - Adu-Agyem & Opoku - Asare 2013: Gideon Kwesi Obosu, Joe Adu-Agyem, Nana Afia Opoku-Asare. The use of visual art forms in teaching and learning in schools for the deaf in Ghana: Investigating the practice. International Journal of Innovative Research & Development, 2(5), 408- 422.


Pavlović 2016: Marija Pavlović. ,,Uloga likovnog dela u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta" [Role of an art piece in pedagogical and educational work with children of pre-school and school age]. Иновације у настави, XXIX, 1, 16–28


Pavlović - Sarvanović 2022: Marija Pavlović, Ana Sarvanović. "Pandemijski izazovi za nastavu likovne kulture u mlađim razredima osnovnih škola u Republici Srbiji."[Pandemic challenge of art education in lower elementary school grades in the Republic of Serbia]. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 35 (2), 89-101. 


Panić 2005: Vladislav Panić. ''Psihologija i umetnost''[ Psychology and art]. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva


Picard - Durand 2005: Delphine Picard, Karine Durand.  Are  young  children’s  drawings   canonically baised? Journal of Experimental Child Psychology, 90(1), 48-64


Pijaže - Inhelder 1996: Žan Pijaže, Berbel Inhelder. Intelektualni razvoj deteta [ Intellectual development of the child]. Beograd: ZUNS


Radoman 1996: Vesna Radoman. Surdopsihologija[Surdopsychology].Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.


Savić-Ivanović 1988:Ljubomir Savić, Peruta Ivanović. Metodika gluvih i nagluvih i predškolska surdometodika[Methodology for the deaf and hard-of-hearing and preschool surdo-methodology]. Beograd:  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva


Šefer 2000: Jasmina Šefer. Kreativnost dece: problem vrednovanja[Children's creativity:the problem of evalution]. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.


Šarančić 2014. Snežana Šarančić. Dobrobiti likovnog stvaralaštva[The benefits of artistic creation]. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 154(1-2), 91-104


Večanski - Vasiljević-Blagojević - Marinković, 2017: Vera Večanski,Milica Blagojević-Vasiljević, Teodora Marinković. Razvojni potencijal likovnih aktivnosti na predškolskom uzrastu "[The developmental potential of art activities at the preschool age]."  .Nastava i vaspitanje66(2), 367-380. 


Vigotski 1996: Lav Semjonovič Vigotski. Dečja psihologija[Child psychology].Beograd: Zavod  za  udžbenike  i  nastavna  sredstva


Zečević 2020: Radmila M. Zečević. Vaspitni potencijali likovne umetnosti na predškolskom uzrastu'' [Educational potential of fine arts at preschool age]. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 14,.445-453


Yu- Nagai 2020: Yu Lan, and Yukari Nagai.''An Analysis of Characteristics of Children's Growth through Practical Art''. Healthcare (Basel, Switzerland)8(2), 109.

Objavljeno
2023/06/15
Rubrika
Članci