DO WOMEN IN KOSOVO AND METOHIJA HAVE THEIR NICHE AND THE CAPACITY FOR INDEPENDENCE IN THE FUTURE OF BUSINESS?

  • Radica R. BOJIČIĆ
  • Anđelka V. TRIPKOVIĆ
Ključne reči: жене на Косову и Метохији, женско предузетништво, пољопривреда, органска производња, мушко предузетништво

Sažetak


  Од времена када су жене обрађивале земљиште, како би добијене плодове користиле за прехрану своје породице, до данас, када им бројне могућности које нуди савремени живот могу помоћи да се изборе за своју финансијску независност, ипак се није много тога променило. 107 испитаница овог истраживања је навело да им је и даље примарна делатност којом се баве пољопривреда. Страх од неуспеха, као и друштвене предрасуде које се све више истичу као главне баријере које, и поред наглашавања значаја појма родне равноправности, директно утичу на одлуке жена о покретању сопственог посла, нису их поколебале да истакну велику одлучност и спремност да се у будућности укључе у процес преласка на органску производњу и тако покрену сопствени бизнис. Имајући у виду наведено, јасно је да је, у свакако отежаним условима пословања, за одржање и потпору предузетничког духа жена на територији Косова и Метохије неопходна адекватна, како финансијка, тако и морална подршка од стране свих могућих релевантних извора.

Reference

Batool, Ulahh 2017: Hira Batool, Kalim Ulahh. Successful Antecedents of Women Entrepreneurship: A Case of Underdeveloped Nation. Entrepreneurship Research Journal 7 (2): 20160066.


Bojičić, Tripković 2022: Radica Bojičić, Anđelka Tripković. State of organic production in Kosovo and Metohija - great perspective or idea without the future. Economics of Agriculture69(2), 549–566.


Carter, Gartner et al. 2003: Nancy M. Carter, William B. Gartner, Kelly G. Shaver, Elizabeth J. Gatewood. The Career Reasons of Nascent Entrepreneurs. Journal of Business Venturing. 18. 13–39.


Dokmanović, Cvetićanin 2020: Mirjana Dokmanović, Neven Cvetićanin. Economic Freedom in the Balkan Transition Countries from a Valuable Human Ends Perspective. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 22 (5): 629-648.


Eurostat 2020: Enlargement countries - labour market statistics. Eurostat. Statistics Explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement_countries_-_labour_market_statistics (accessed August 12, 2022).


Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2022: Women’s entrepreneurship 2020/21 – Thriving Through Crisis. Published by the Global Entrepreneurship Research Association: London Business School. file:///C:/Users/Dell/Downloads/gem-womens-report-2021-web-pdf-v3-1639518458.pdf (accessed August 10, 2022).


Jakšić, Vuković 2021: Krsto Jakšić, Adrijana Vuković. Entrepreneurship in Serbian enclaves in region of Kosovo and Metohia: post-conflict situation and possible moderating function of small enterprises regulation. Baština, br. 55. 203-222.


OECD 2019: SME Policy Index Western Balkans and Turkey 2019, Assessing the implementation of the Small Business Act for Europe. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/g2g9fa9aen.pdf?expires=1597760298&id=id&accname=guest&checksum=07AF130268713AA8278731FC1DA5EA40 (accessed August 10, 2022).


Sánchez-Escobedo, Díaz-Casero et al. 2011: María de la Cruz Sánchez-Escobedo, Juan Carlos Díaz-Casero, Ricardo Hernández-Mogollón, María Victoria Postigo-JiménezPerceptions and attitudes towards entrepreneurship. An analysis of gender among university students. International Entrepreneurship and Management Journal 7, 443–463.


Zupančič, Pejič et al. 2018: Rok Zupančič, Nina Pejič, Blaž Grilj, Annemarie Peen Rodt. The European Union Rule of Law Mission in Kosovo: An Effective Conflict Prevention and Peace-Building Mission?, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 20:6, 599-617.


Бојичић, Трипковић 2021: Радица Бојичић, Анђелка Трипковић. Органска производња на Косову и Метохији као шанса за развој српских газдинстава. Међународни научни скуп „Значај Мини Шенгена за евроинтеграције Западног Балкана“, 12-13. новембар.


Борић, Л. 2019: Младен Томорад, Славне жене старе историје: Животи жена у друштвима старога света. Хрватске студије – Меридијани, Про темпоре: часопис студената историје (14), 328-333.


Видосављевић-Круљ 2021: Слађана Видосављевић, Јелена Круљ. Васпитнообразовна делатност женске занатске школе у Пећи (1920-1941), Баштина, бр. 49, 477-488.


Јаковљевић, Мијачић 2021: Јована Јаковљевић, Драгиша Мијачић. Анализа стања привреде у српским срединама на Косову*. КФОС & Институт за територијални економски развој ИнТЕР, доступно на: http://www.lokalnirazvoj.org/upload/Plan/Documents/2021_05/Analiza_stanja_privrede_u_srpskim_sredinama_na_Kosovu.pdf (приступљено 8. октобар 2022).


Максимовић-Милошевић и др. 2015: Горан Максимовић, Божидар Милошевић, Виолета Бабић. Пољопривредне задруге као фактор развоја српских енклава на Косову и Метохији. Агроекономика, 62(4), 989-1002.


Милошевић 2021: Мирослав Милошевић. Оснивање српског добротворног друштва „Српкиња“ у Призрену 1909. године. Баштина, бр. 55, 407-417.


Младеновић-Бојичић 2021: Маја Младеновић, Радица Бојичић. Анализа ставова привредника из српске заједнице на Косову и Метохији о Мини Шенген иницијативи, Међународни научни скуп „Значај Мини Шенгена за евроинтеграције Западног Балкана“, 12-13. новембар.


Нићин-Булатовић и др. 2018: Невенка Нићин, Анка Булатовић, Војислава Грбић. Женско предузетништво у Србији. Second International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2018, 518-530.


Поповић-Пантић 2014: Сања Поповић-Пантић. Женско предузетништво у Србији: еволуција од социјалне ка економској категорији. Пословна економија, 8(2), 143-162.


Томин 2015: Светлана Томин. Допринос жена култури средњег века. Теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, Београд: Филолошки факултет.


Чеко-Врбанац 2020: Мирјана Чеко, Маја Врбанац. Мотивација и баријере женском предузетништву у Србији и Босни и Херцеговини. Часопис за пословну теорију и праксу, бр. 23-24, 83-96.

Objavljeno
2023/05/09
Rubrika
Članci