НЕДОСТАТАК МЕТОДИЧКИХ УПУТСТАВА ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ РОМАНА

  • Ахмед А. БИХОРАЦ
Ključne reči: Теорија, методика, настава, роман, школа

Sažetak


 

 Овај рад се бави истраживањем комплексног наставног питања читања књижевних текстова. Читање књижевних дела је пут увођења у уметност речи и услов упознавања науке о њој. У школи се читају  и обрађују, књижевни текстови свих жанрова. Пошто је роман велика прозна форма, текст од неколико стотина страна – његово читање и школска обрада / проучавање подразумевају највише часова, рад код куће и у школи, не само обимом, већ свеукупношћу бројних естетичких, филозофских, психолошко-социолошких те лингвистичких потенцијала и идеја ― роман мотивише на самостално читање и размишљање, подстиче, више него други жанрови, на активно учешће у обради и анализи у основној и интерпретацији и проучавању у средњој школи. Методичка теорија интерпретације романа у школи настајала је с растућим потребама наставне праксе, а школска интерпретација романа уобличавала се и усаглашавала са токовима методичке теорије наставе романа. У раду су приказана наша истраживања наставних програма српског језика и књижевности, читанки, уџбеника историје књижевности, уџбеника теорије књижевности и методике наставе књижевности, те се на основу добијених података указује на недостатке у наставној пракси нудећи решења за квалитетнију наставну праксу.

Reference

Просветни гласник, Год. ИИ, број 8, Београд, 1952. год.


 Просветни гласник, Год. ИX, бр. 7, 8, 9, Београд, 1959. год.


Просветни гласник, Год. Л, бр. 6, Београд, 2003. год


Просветни гласник, Год. Л, број 6, Београд, 10. 10. 2003. год.


Просветни гласник, Год. Л, број 8, Београд, 20. 06. 2008. год.


Андрић 2002: Милка Андрић. Методички прилази књижевноуметничком делу - књига друга. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.


Андрић 2004: Милка Андрић. „Савремена методика и тумачење романа“. Ка савременој настави српског језика и књижевности. Зборник радова са семинара Ка савременој настави српског језика и књижевности. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.


Дери 1969: Тибор Дери. ,,О писцу у савременом друству”, интервју листа "Цајт". Београд: НИН


Илић 1998:  Павле Илић. Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Методика наставе. Нови Сад: ЗМАЈ


Николић 2008: Љиљана Николић. Читање и проучавање књижевног дела у настави. Београд: ИП ,,Ваша школа”


Николић 1988: Милија Николић. Методика српскохрватског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.


Панџић 2001: Владо Панџић. Хрватски роман у школи. Загреб: Методика наставе, Профил.


 


Росандић 1973: Росандић Драгутин и остали. Приручник за наставнике српскохрватског-хрватскосрпског језика у основној школи. Сарајево: Веселин Маслеша.


Росандић 1972: Драгутин Росандић. Методички приступ роману. Сарајево: Завод за истраживање.


Росандић 1986: Драгутин Росандић. Методика књижевног одгоја и образовања. Загреб: Школска књига, Загреб.


Франгеш, Шицел  & Росандић 1962: Иво Франеш, Мирослав Шицел и Драгутин Росандић. Приступ књижевном дјелу(приручник за наставнике). Загреб: Школска књига.

Objavljeno
2023/06/20
Rubrika
Članci