СРПСКО ШКОЛСТВО КАО БЕДЕМ ИДЕНТИТЕТСКОМ ИНЖИЊЕРИНГУ БЕЊАМИНА КАЛАЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

  • Боривоје М. МИЛОШЕВИЋ
Ključne reči: Српско школство, Босна и Херцеговина, Аустроугарска, национални идентитет, Бењамин Калај, Српска православна црква

Sažetak


Српско школство у Босни и Херцеговини под аустроугарском окупацијом развијало се у специфичним и сложеним друштвено-политичким приликама. Цјелокупна школска политика нових власти развијала се у складу са њиховим политичким и стратешким интересима, у првом реду физичког и духовног раздавајања окупираних покрајина од Србије и успостављања новог, вјештачког националног и културног идентитета. Српске конфесионалне школе, као чувари српске културе и националног идентитета, налазиле су под снажним и континуираним политичким притиском од стране аустроугарских власти, који је кулминирао током Првог свјетског рата. Упркос томе, блиско повезане са Српском православном црквом и свештенством, српске школе опстале су као снажан бедем Калејевим асимилаторским политичким идејама.   

Reference

 


Батаковић 2018: Душан Батаковић. Етнички и национални идентитети у Босни и Херцеговини (XIXXX век). Језик, вера идентитет, Златна нит постојања, Београд: Catena mundi, 140153.


 


Бар 1906: Андре Бар. Босна и Херцеговина, аустријска управа од 1878. до 1903. године, Београд: Војска.


 


Бијелић 1996: Стојан Бијелић. Казивања паметара о прошлости Бањалуке и Крајине, Бањалука: Општина-Коцка.


 


Богићевић 1975: Војислав Богићевић. Писменост у Босни и Херцеговини, Сарајевo: Веселин Маслеша.


 


Васиљевић 1909: Душан Васиљевић. О Босни и Херцеговини, Београд: Нова штампарија „Давидовић“.


 


Вулин 1991: Миодраг М. Вулин. Прва српско-православна Богословија у Босни (1866−1875), Наша школа, бр. 5−6, Сарајево: , .... 366386.


 


Vulin 1987: Miodrag M. Vulin, Srpska „Prosvjeta“ na veleizdajničkom procesu u Banjaluci 19151916, Veleizdajnički proces u Banjaluci, Banjaluka: Institut za istoriju, 199219.


 


Evans 1965: Аrtur Dž. Evans. Kroz Bosnu i Hercegovinu peške tokom pobune augusta i septembra 1875, Sarajevo: Veselin Masleša.


 


Екмечић 2007: Милорад Екмечић. Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом Веку 14921992, Београд: Завод за уџбенике.


 


Екмечић 2000: Милорад Екмечић, Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини, Историја српског народа, VI-1, Београд: Српска књижевна задруга, 555603.  


 


Islamović 2008: E. Islamović, Školstvo i obrazovanje na području okruga Bihać za vrijeme austrougarske uprave, Bihać: BZK Preporod.


 


Kraljačić 1987: Tomislav Kraljačić. Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903, Sarajevo: Veselin Masleša.


 


Kruševac 1966: Todor Kruševac. Afera s udžbenicima u srpskim školama (1865), Prilozi za proučavanje historije Sarajeva, 2, Sarajevo: JU Muzej Sarajeva, 137150.


 


Maнтран 2002: Робер Мантран. Историја Османског царства, Београд: Clio.


 


Милошевић 2019: Боривоје Милошевић. Протјеривање Васе Пелагића из Босне и Херцеговине 1869. године, Српски историјски часопис, II, Бања Лука-Источно Сарајево: Удружење историчара Републике Српске Милорад Екмечић, 55−82.


 


Милошевић 2022: Бoривоје Милошевић. Сабља, перо и крст. Српско свештенство у Босни и Херцеговини 18781914, Нови Сад: Прометеј.


 


Мilošević, Lukić 2020: Borivoje Milošević, Sandra Lukić. The Serbian Orthodox church and Serbian education in Bosnia and Herzegovina in the last century of Ottoman rule, Istraživanja, br. 31, Novi Sad: Filozofski fakultet, 131−149.


 


Мирковић 1921: Петар Мирковић. Аделина Павлија Ирби–српска добротворка, Сарајево: Земаљска штампарија.


Николић 2022: Ања Николић. Колонијални оквир културно-просветне политике Велике Британије у Египту и Аустро-Угарске у Босни и Херцеговини (19101914), Српски историјски часопис, V, Бања Лука-Источно Сарајево: Удружење историчара Републике Српске Милорад Екмечић, 120141.


 


Papić 1972: Мitar Papić. Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (18781918), Sarajevo: Veselin Masleša.


 


Папић 1978: Митар Папић. Историја српских школа у Босни и Херцеговини, Сарајево: Veselin Masleša.


 


Pejić 2003: Ranko Pejić. Metodika i nastava istorije u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, Banja Luka: Filozofski fakultet Banja Luka.


 


Поплико 1982: Дина Ф. Поплико. Васа Пелагић, Основне етапе његовог идејног развитка, Нови Сад:  Матица српска.


 


Redžić 1993: Еnver Redžić. Istorijski pogledi na vjerske i nacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: ANUBIH.


 


Саџак 2010: Младенко Саџак. Преглед српске књижевности у Босни и Херцеговини у 19. вијеку, Бања Лука: Aрт принт.


 


Слијепчевић 1991: Ђoкo Слијепчевић. Историја Српске православне цркве, књ. II. Од почетка XIX века до краја Другог светског рата, Београд: БИГЗ.


 


Суботић 2012: Mомчило Суботић. Идентитет и геополитичка стварност Срба, Београд: Институт за политичке студије.


 


Шовљаков 2020: Мaра Шовљаков. Српска Војводина и Босна и Херцеговина (1896−1914), Бања Лука: Aрхив Републике Српске-Удружење архивских радника Републике Српске.

Objavljeno
2023/06/07
Rubrika
Članci