ПОЕТИКА, ЈЕЗИК И СТИЛ ПУТОПИСА КРОЗ БИОГРАФИЈУ МОМА КАПОРА

  • Сузана Р. БУНЧИЋ Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина
  • Нина С. ЋЕКЛИЋ
Ključne reči: путопис, поетика, аутобиографија, хибридност, језик и стил, идентитет, текст

Sažetak


„Путопис кроз биографију“ дјело је које већ својим насловом представља изазов за читаоце и истраживаче. Синтагма из наслова која у себи садржи двије жанровске одреднице – путопис и биографију (истина, објема је заједничка неодвојивост од личности аутора)  отвара проблем формалног кода у коме ће дјело бити тумачено. Због тога смо се одлучили да ово дјело сагледамо са структурно-семиотичког становишта и тако одредимо основне механизме структуре текста од којих је дјело саздано, односно поетичка начела које га чине кохерентном књижевном структуром, имајући у првом реду на уму поступке дескрипције, есејизације, нарације, фрагметизације и монтаже. Са аспекта лингвостилистике Капор се служи у реализацији тих поступака, а то су, прије свега, лексички (репризни, синонимски, деиктички) и стилистички (анафоре, епиболе, епифоре, итерације) конектори као сигнали контекстуалне укључености реченице. Дијалектика спољњег, апострофираног жанром путописа, и унутрашњег, представљеног жанром биографије, доводи до закључка да дјело представља интимну идентитетску топографију мјеста похрањених у меморији бића уписаног у текст.

Reference

 


Капор 2001: Momo Kapor. Skitam i pričam. Podgorica: New public.


Капор 2006: Момо Капор. Путопис кроз биографију. Београд: Књига комерц.


 


 


Гвозден 2011: Владимир Гвозден. Српска путописна култура 1914–1940: студија о хронотопичности сусрета. Београд: Службени гласник.


Душанић 2012: Дуња Душанић. „Аутофикција, шта је то“. Књижевна историја, 44. Београд: Институт за књижевност и уметност, 797–810.


Кликовац 2006: Duška Klikovac. Semantika predloga: studija iz kognitivne lingvistike. Boeograd: Filološki fakultet.


Ковачевић 2000: Милош Ковачевић. Стилистика и граматика стилских фигура. Крагујевац: Кантакузин.


Леви-Строс 1960: Klod Levi-Stros. Tužni Tropi, prev. Srećko Đamonja. Zagreb: Zora.


Михаљинац 2013: Nina Mihaljinac. „Časopisi MG i G6: nova kritička misao i njena budućnost. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, бр. 138. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 459–461.


Силић 1984: J. Silić. Od rečenice do teksta. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.


 

Objavljeno
2023/07/04
Rubrika
Članci