УПРАВНЕ РАДЊЕ У ПОЗИТИВНО-ПРАВНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  • Драган Б. ЦВЕТКОВИЋ
Ključne reči: управне радње, Закон о општем управном поступку, дејство, значај и врсте управних радњи, приговор, полиција, Европска унија.

Sažetak


Предмет рада представљају различите операције управе које имају фактичко дејство, али немају правни карактер у погледу правних последица правних аката, јер спроводе у правни живот опште и појединачне акте или припремају услове за њихово доношење. Наиме, у послове и задатке органа управе, поред доношења правне нормативе, спада и предузимање материјалних радњи, уз одговарајућу правну заштиту у случају незаконитог или нецелисходног вршења управних радњи. Значај управних радњи које предузимају органи управе обављајући своје задатке и послове је вишеструк, јер их одликују каракретистике ауторитативности и наутеритативности, у зависности да ли се у њиховом вршењу примењују елементи принуде или ограничења. Појам и дефиниција управне радње регулисана је је Законом. Одлука УС РС, види: (Аутентично тумачење - 95/2018), који је 2016. године, у складу са тендецијом усклађивана законодавства са правним системом Европске уније, када су управне радње уведене као новина у управно - правне процедуре. Самим тим, овакав вид законодавне активности усмерен је ка модернизацији и увођењу система „добре управе“ у правни систем Републике Србије, са циљем ефикасности и ажурности у спровођењу одређених материјалних процедура које до тада нису имале адекватну законску дефиницију.

Reference

Васиљевић 2016: Васиљевић Драган. Функције полиције и њена овлашћења да предузме управне радње, Београд: КПА.


Димитријевић 2019: Димитријевић Предраг. Управно право – општи део, Ниш.


Закон о општем управном постпку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 2/2023 - Одлука УС РС. Види: Аутентично тумачење - 95/2018).


Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018).


Јанковић 2018: Јанковић Р. Зоран. Појам и квасификација управних радњи, између теорије и праксе, оригинални научни рад, Нови Сад: у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду.


Кулић 2022: Кулић Саша. Управне радње, Lege artis, прописи у пракси јун 2022.


Рапајић 2020: Рапајић Милан. Приговор у управном поступку и заштита права корисника јавних услуга, Крагујевац: у Зборник радова „Услуге и права корисника.


Томић 2019: Томић Р. Зоран . Коментар Закона о општем управном поступку, Београд: ЈП „Службени гласник“.


Томић, Миловановић и Цуцић 2017: Томић Р. Зоран, Миловановић Добросав и Цуцић Вук. Управно право, Приручник за полагање државног стручног испита, Београд: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд.


Томић, Миловановић и Цуцић 2017: Томић Р. Зоран, Миловановић Добросав и Цуцић Вук. Практикум за практичну примену Закона о општем управном поступку,  Београд: Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Objavljeno
2023/08/03
Rubrika
Članci