СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ МАРКЕТИНГА У СПОРТУ

  • Милијанка Ц. РАТКОВИЋ
  • Дејан ДАШИЋ
Ključne reči: Маркетинг, спорт, односи с јавношћу, спонзорство, спортист, спортски догађаји.

Sažetak


Маркетинг у спорту је област која поред промоције kao најтранспарентнијeg сетa активности у овом подручју, подразумева и истраживање, сегментацију, позиционирaње, затим одлуке о производу, цени, дистрибуцији, запосленима и др. Колико аутори из ове области укључују у своја разматрања све наведене маркетиншке потенцијале завивиси првенствено од схватања ширине индустрије спорта. У овом раду је заузет став да индустрија спорта обихвата спортисте и спортске догађаје, као и опипљиву индустрију спорта, односно произвођаче опреме, одеће и обуће, али и пружаоце спортских услуга. Друга непрецизност у дефинисању потенцијала маркетинга потиче из чињенице да индустрија спорта овако дефинисана доноси  одређене околности које произбоде посебности у примени маркетинга у спорту. Додатно, брзорастуће тржиште какво је спортско које је истовремено подстакнуто и брзим растом информационо- комуникационих технологија, односно друштвених медија, модификује постојеће маркетиншке алате и процесе, али ствара и неке нове. Циљ рада је дефинисање посебности у примени маркетинг алата и процеса у индустрији спорта. Научни допринос се налази у прегледу ставова различитих аутора из области маркетинга у спорту и везаних подручја, а по питању избора и примене маркетинншких алата и процеса. Анализом доступне литературе, односно секундарних извора података, потврђена је основна истраживачка хипотеза: Примена маркетиншких алата и процеса подразумева одређене специфичности у односу на њихову примену у другим областима.

Reference


Arai, Jae Ko, Ross 2013: Akiko Arai, Yong Jae Ko, Stephen Ross. Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review 17(2), pp. 97-106.


Atalay 2021: Ahmet Atalay. Environmental Sustainability and Sports: An Evaluation of Sports-Induced Adverse Effects on the Environment. Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM), Volume 8, Series 1, pp. 19-38.


Bennie, O Connor 2012: Andrew Bennie, Donna O Connor. Coach-athlete Relationships: A Qualitative Study of Professional Sport Teams in Australia. International Journal of Sport and Health Science, 10:58-64.


Bernstein 2015: Gary Bernstein. The Principles of Sport Marketing. Sagamore Venture.


Bizen, Minehiko 2010: Yoshifumi Bizen, Harada Minehiko. The Effects of Athlete as a Product Endorser on Consumers' Purchase Behaviors. Japanese Journal of Sport Management 2(1):19-32.


Бјелица, Гардашевић, Васиљевић, Поповић 2016: Душко Бјелица, Јован Гардашевић, Иван Васиљевић, Стево Поповић. Ethical Dilemmas of Sport Advertising. Sport Mont Journal, 14(3), 41-43.


Чефи, ПР 2018: Дејвид Чефи, Смит ПР. Дигитални маркетинг, планирање и оптимизација. Београд: ФМК. Crespo Hervás, Prado-Gascó, Huertas González-Serrano 2020: Josep Crespo Hervás, Vicente Prado-Gascó, Maria Huertas González-Serrano. Perceived Value in Sporting Events (PVSP): A Further Step for the Strategic


Management. Sustainability, MDPI, 12(14), 1-19.


Curtis, Haake 2004: David Curtis, Steve Haake. Academia-Industry collaboration: a catalyst for sports product innovation in the UK. Conference: The Engineering of Sport 5, 2:602– 608.


Дашић, Ратковић 2018: Дејан Дашић, Милијанка Ратковић. Комерцијални аспекти персоналног брендирања спортиста на друштвеним мрежама. Маркетинг, 52(2), 118–131. Dees et al 2022: Windy Dees, Patrick Walsh, Chad D. McEvoy, Stephen McKelvey, Bernard J. Mullin, Stephen Hardy, W.A. Sutton. Sport Marketing, 5th edition. HKPropel Access.


Дугалић 2014: Сретенка Дугалић. Дистрибуција спортског производа. Спорт – Наука и Пракса, 4(2), 47– 56.


Фигуреоа 2020: Сесилија Фигуреоа. Увод у дигитални маркетинг. Београд: Компјутер библиотека. Gokce, Bezyigit 2020: Huseyin Gokce, Elif Bozyigit. Satisfaction Levels of Sports Event Participants. Journal of


Education and Learning, 9(1), DOI: 10.5539/jel.v9n1p136.


Grady 2016: John Grady. Predicting a future for Rio 2016: legal issues in sponsorship, ambush marketing and social media. The Entertainment and Sport Low Journal, 14:1–4.


Hecox 2007: Mark G. Hecox. Strategic Alliances in the Sport Industry: A Case Review of Reebok International and the NFL. In B.G. Pitts (Ed.), Sport Marketing in the New Millennium: Selected Papers from the Third Annual Conference of the Sport Marketing Association. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.


Isaacson 2010: Thomas E. Isaacson. Sport Public Relations. Los Angeles: SAGE Publications.


Kelly, Cornwel, Singh 2019: Sarah Kelly, Bettina T. Cornwell, Kiran Singh. The gladiatorial sponsorship arena: how ambushing impacts memory. Marketing Intelligence & Planning, 37(4), 417–432.


Кос Кавран, Краљ, Ратковић 2020: Aндријана Кос Кавран, Aна Краљ, Mилијанка Ратковић. Спортски маркетинг. Чаковец: Међумурско велеучилиште у Чаковецу.


Крајновић, Дука, Босна 2016: Александра Крајновић, Иван Дука, Јурица Босна. Специфичности маркетинга у спорту. Oeconomicus, 1(1), 46–63.


Љубојевић 2001: Чедомир Љубојевић. Менаџмент и маркетинг у спорту. Београд: Желнид.


Mihai 2014: Alexandru Lucian Mihai. Marketing Channels And Distribution Decisions In The Sport Business Industry. SEA - Practical Application of Science, Romanian Foundation for Business Intelligence, Editorial Department, (5), 43-50.


Миленовић, Ратковић 2021: Божидар Миленовић, Милијанка Ратковић. Маркетинг. Београд: Факултет за пословне студије и право.


Mullin, Hardy, Sutton 2007: Bernard James Mullin, Stephen Hardy, William Anthony Sutton. Sport Marketing, 3rd Edition. UK: Human Kinetics.


Piatkowska, Zysko, Goclowska 2015: Monika Piątkowska, Jolanta Zysko, Sylwia Gocłowska. A Systematic Literature Review on Ambush Marketing in Sport. Psyhical Culture and Sport, Studies and Research, LXVI:14–27.


Pierce, Popp, McEvoz 2017: David Pierce, Nels Popp, Chad McEvoy. Selling in the Sport Industry. Kendall Hunt Pritchard, Rich 2014: P.M. Pritchard, R. Burton. Ethical Failures in Sport Business: Directions for research. Sport


Marketing Quarterly, (23), 86–99.


PwC 2021: PwC’s Sports Survey. Sports Industry: ready for recovery? Доступно на: https://www.pwc.ch/en/publications/2021/pwc-sports-survey-2021.pdf


Ратковић, Дашић 2018: Милијанка Ратковић, Дејан Дашић. Маркетинг у спорту. Београд: МБС.


Ратковић, Кос Кавран, Золак 2022: Милијанка Ратковић, Андријана Кос-Кавран, Велибор Золак. Значај односа с јавношћу у кризним ситуацијама у индустрији спорта. У: КОЧОВИЋ Петар и сар. (Ур.). Зборник радова. Осма међународна конференција АНТиМ: Примена нових технологија у менаџменту и економији, Универзитет „УНИОН – Никола Тесла“, Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство и Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 383-394.


Ратковић, Кос Кавран, Золак 2022: Милијанка Ратковић, Андријана Кос-Кавран, Велибор Золак. Маркетиншки аспекти пословања компаније НАЈК – од друштвене неодговорности до врхунских иновација. Marketinški aspekti poslovanja NIKE-a – od društvene neodgovornosti do vrhunskih inovacija. У: КОЧОВИЋ Петар и сар. (Ур.). Зборник радова. Осма међународна конференција АНТиМ: Примена нових технологија у менаџменту и економији, Универзитет „УНИОН – Никола Тесла“, Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство и Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 369-382.


Ráthonyi, Bába Éva, Müller, Odor Kinga 2018: Gergely Ráthonyi, Bácsne Bába Éva, Anetta Müller, Rathonyi Odor Kinga. How Digital Technologies Are Changing Sport? Applied Studies in Agribusiness and Commerce 12(3-4):89-96.


Шкаро, Стипетић 2016: Дамир Шкаро, Владимир Стипетић. Спорт у времену глобализације. Загреб: Ефецтус студиј финанције и право – високо училиште.


Santomier 2008: James Santomier. New media, branding and global sports sponsorship. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 10(1):15-28.


Smith 2008: Aaron C.T. Smith. Introduction to Sports Marketing. Elsevier Ltd.


Serbanica, Constantinescu 2016: Daniel Serbanica, Mihaela Constatinescu. Using public relations in sports.


Romanian Journal of Marketing 11(2):30-35. 


Statista Research Department 2021: Statista Research Department. Monthly retail sales of sporting goods stores in the United States from January 2017 to October 2021. Доступно на: https://www.statista.com/statistics/1107242/sporting-goods-store-sales-us-by-month/


Statista Research Department 2021: Statista Research Department. Global sports market - statistics and facts. Statista.        Доступно                                на:                               https://www.statista.com/topics/8468/global-sports- market/#topicHeader wrapper


Statista Research Department 2021: Statista Research Department. Most valuable sports teams worldwide in 2021(in billion U.S. dollars). Доступно на: https://www.statista.com/statistics/278027/brand-value-of- sport-teams--franchises-worldwide/


Statista Research Department 2021: Statista Research Department. Revenue of the biggest (Big Five) European soccer leagues from 1996/97 to 2021/22 (in million euros). Доступно на: https://www.statista.com/statistics/261218/big-five-european-soccer-leagues-revenue/


Statista Research Department 2021: Statista Research Department. Sports equipment market revenue in the United States from 2012 to 2025, by product type (in million U.S. dollars). Доступно на: https://www.statista.com/forecasts/988756/sports-equipment-market-value-by-type-north-america


Statista Research Department 2021: Statista Research Department. Total revenue of the global sports apparel market from 2021 to 2028 (in billion U.S. dollars). Доступно на: https://www.statista.com/statistics/254489/total-revenue-of-the-global-sports-apparel-market/


Шурбатовић 2014: Јован Шурбатовић. Спорт и савремене технологије: Употреба нових медија у спорту. Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум: Синтеза – Утицај интернета на пословање у Србији и у свету, 160-165.


Томић 2001: Mилан Томић. Маркетинг у спорту, тржиште и спортски производи. Београд: ИП АСТИМБО.


Triantafyllidis 2020: Stavros Triantafyllidis. Environmental change, the sport industry, and COVID-19. In P.M. Pedersen, B.J. Ruihley, & B. Li. In book: Sport and the Pandemic Perspectives on Covid-19's Impact on the Sport Industry Edition: 1st Publisher: Routledge, Chapter 4.


Тркуља 2008: Милош Тркуља. Маркетинг спортског догађаја, Олимпијске игре. Београд: Чугура принт. Thabit, Raewf 2021: Thabit H. Thabit, Manaf Raewf. The Evaluation of Marketing Mix Elements: A Case Study.


International Journal of Social Sciences and Educational Studies 4(4):100 – 109.


Voráček, Bernardová 2021: Josef Voráček, Martina Bernardová. Athletes vs. bloggers: influence on purchase preferences of the Generation Z. AUC KINANTHROPOLOGICA 57(1):92-108.


Vontris, Viassone, Sarravalle, Christofi 2020: Demetris Vrontis, Milena Viassone, Francesca Sarravalle, Michael Christofi. Managing technological innovation in the sports industry: a challenge for retail management. Competitiveness Review, Volume 30 Issue 1. pp. 78-100.


Waskowski 2016: Zygmunt Waskowski. Relationship management as a premise of sport sponsoring s effectiveness. Annals of Marketing Management & Economics, 2(1), 135–144.

Objavljeno
2023/07/22
Rubrika
Članci