АРХИТЕKТОНСKА СKУЛПТОВАНА ДЕKОРАЦИЈА СА АНТИНОЈЕВОГ ХРАМА И ПРОСТОРА ФОРУМА АНТИЧKОГ МУНИЦИПИЈУМА DD

  • Игор С. БЈЕЛИЋ
  • Марија М. САВИЋ
Ključne reči: Архитектонска пластика, Антинојев храм, Муниципијум DD, касноантичка архитектура.

Sažetak


Монографијом археолога Емила Чершкова постављени су темељи за познавање римског Муниципијума DD. Развој целог насеља и велика градитељска активност су опредељени у период од краја I до краја IV века. Најзначајнији простор насеља био је форум, у чијој се фокалној тачки налазио Антинојев храм. Архитектонска пластика један је од значајних аспеката архитектуре овог простора. Ипак, монографијом нису обухваћени сви њени примерци који су евидентирани приликом истраживања, па последично ни све могућности анализа. Циљ овог рада је да се након толико времена изврши архитектонска анализа скулпторалног украса са простора форума која би могла да пружи одговоре на питање опредељења фрагмената пластике одређеним објектима на форуму и јаснију слику о одликама њене архитектонске декорације. 

 

Reference

Adam 1764 – Robert Adam. Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia. London.


Alaj 2019: Premtim Alaj. Settlements of the iron age in current territory of Kosovo. These de doctorat. Lyon: Université de Lyon; Prishtina: Universiteti i Prishtinës.


Bingul 1980: Orhan Bingöl. ,,Das ionische Normalkapitell in hellenistischer und römischer Zeit in Kleinasien“, Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 20.


БјелићСавић 2020: Игор Бјелић, Марија Савић. ,,Архитектонска скулптована декорација цивилне базилике у античком муниципијуму DDˮ. Баштина, свеска 52. Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 387406.


Bućinca 2021: Arianit Buqinca. Recherche sur les Dardaniens: VIeIer siècles av. J.C. These de doctorat. Lyon: Université de Lyon; Prishtina: Universiteti i Prishtinës.


Vitruvije 2009: Витрувије. О архитектури. Прир. Зоја Бојић. Београд: Завод за уџбенике.


Гугољ–Тешић  Радовановић 2013: Бранка Гугољ, ДанијелаТешић-Радовановић. ,,О пореклу Антинојевог култа у Сочаници“. Зборник радова Филозофског факултета= Recueil de travaux de la Faculté de philosophie = Buletin i punimeve të Fakultetit filozofik, год. 43, 2, Ур. Звездан Арсић. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 427444.  


Димитров 2007: Зоран Димитров. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (І-ІІІ в) (= Дисертации 2). София: Национален археологически институт и музей.


Јованова 2008: Ленче Јованова. ,,Скупи (Colonia Flavia Scupinorum) – тoпографијa и урбанистичка структура на градот од I-III век“. Macedonia acta Archaeolica 18, 197–222.


Kalaja Hajdari 2016: Emina Kalaja Hajdari. ,,Overview of Ethnic Structure of Dardania during the Roman Period“. Anglisticum Journal (IJLLIS), Volume 5, Issue 2, February 2016, 3337.


Милин 2002: Милена Милин. ,,Новооткривени римски епиграфски споменици из Сочанице (Косово)“. Старинар LII, 163–174


Петрова 1986: Светла Петрова. ,,Римско-ионииски капители от Мизија“. Археологија XXVII, 3, 15-19.


Petrova 2017: Svetla Petrova. ,,The Roman Architectonic Decoration Reused in Christian Buildings of Parthicopolis“. Patrimonium 15,  Skopje, 137174


Pop Lazić 2002: Stefan Pop Lazić. ,,Nekropole antičkog Singidunuma“, Singidunum 3. Zbornik radova. Ur: Marko Popović. Beograd: Arheološki institut.


Попов–Иванова 1962: Иван Попов - Милa Иванова. Класически архитектурни форми. София: Техника.


Popović 2018: Bojan Popović. ,,Architectural Features of Roman Horrea in the Area of Modern-day Serbia“. Vivere Militare Est. From Populus to Emperors - Living on the Frontier, Vol. II, Monographies No. 68/2, Belgrade: Institute of Archaeology, 311–346.


Stamper 2005: John Stamper. The Architecture of Roman Temples: The Republic to the Middle Empire. Cambridge: Cambridge University Press.


fon Hesberg 1981: Hesberg Henner von. ,,Girlandenschmuck der republikanischen Zeit in Mittelalien“. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung 88/2, 201–306.


Čerškov 1970: Emil Čerškov. Municipium DD. Priština: Muzej Kosova; Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije.


Šašel Kos 2009: Marijeta Šašel Kos. ,,Antinous in upper Moesia: The introduction of a new cult.“ Opinione pubblica e forme di comunicazione a Roma: Il linguaggio dellepigrafia: Atti del Colloquio AIEGT. A cura di: Bertineli Angeli Gabriella Maria, Donati Angela. Borghesi 2007, Epigrafia e antichita 27, Faenza: Fratelli Tega Editori, 205–221.


 

Objavljeno
2023/08/10
Rubrika
Članci