CRIMINAL OFFENSES AGAINST ROAD TRAFFIC SAFETY - A CRITICAL REVIEW THROUGH THE ANALYSIS OF COURT PRACTICE

  • Vanda B. BOŽIĆ
Ključne reči: кривична дела, друмски саобраћај, угрожавање, несавесно вршење надзора, саобраћајне незгоде, последице, непружање помоћи, казнена политика, судска пракса

Sažetak


Кривична дела против безбедности друмског саобраћаја смештена су у глави XXVI Кривичног законика Републике Србије под насловом Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја. Рад обухвата анализу кривичних дела против безбедности друмског саобраћаја и то: Угрожавање јавног саобраћаја чл. 289. КЗ, Угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством чл. 290. КЗ, Несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем чл. 295. КЗ и Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди чл. 296. КЗ.  кроз теоријски приступ и анализу судске праксе. У уводном делу указано је на методологију истраживања и анализе саобраћајних незгода и њихових последица. Други део односи се на теоријски приступ, анализу кривичних дела против безбедности друмског саобраћаја у кривичном законодавству Републике Србије. Трећи, емпиријски део, обухвата три нивоа истраживања кроз седмогодишњи период. Први емпиријски део односи се на пријаве, оптужења и донете осуђујуће пресуде за кривична дела против безбедности друмског саобраћаја на подручју Републике Србије, у седмогодишњем периоду (од 2015. до 2021. године). Резултати довивеног истраживања у овом делу рада указују на изразито благе казне које су изречене учиниоцима кривичних дела против безбедности друмског саобраћаја, међу којима доминирају условне осуде, док су благе казне затвора изречене у свега 7,87% случајева.Други емпириски део обухвата анализу насталих саобраћајних незгода и њихових последица у односу на погинула лица, лако и тешко повређена лица као и друге саобраћајне незгоде које су за последицу имале само учињену материјалну штету у седмогодишњем периоду (од 2015. до 2021. године).Сврха овог дела истраживања значајна је за праћење динамике обима и кретања како саобраћајних незгода тако и њихових последица. Учесници у саобраћајним незгодама, дакле, возачи, путници, пешаци, бициклисти, теретна возила, аутобуси, били су предметом трећег дела истраживања. Овај део истраживања показује да су возачи и путници у путничким возилима најугроженија категорија с обзиром да је међу њима највише погинулих лица у саобраћајних незгодама. У закључним разматрањима, а следствено спроведом истраживању и анализи саобраћајних незгода и њихових последица, указано је на нужну допуну и измену de lege ferenda инкриминација кривичних дела против безбедности друмског саобраћаја у кривичном законику Републике Србије.

Reference

·         Adult offenders in the Republic of Serbia, 2015-2021, Republic Institute of Statistics, Belgrade.


·         Božić, V, Simović, M, Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, U: LIPOVAC, Krsto (ur.), NEŠIĆ, Miladin (ur.). Zbornik radova, Beograd, Kriminalističko policijski univerzitet, 2021. p. 288-298.


·         Božić V, Kazna zatvora u kaznenom zakonodavstvu Hrvatske i Srbije: osvrt na pojedina zakonska rješenja uz prijedloge de lege ferenda. U: MIROVIĆ, Dejan (ur.). Pravo u funkciji razvoja društva: Zbornik radova Tom 2, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2019. p. 91-105.


·         Božić V, Simović M, Kritički osvrt na reformu krivičnog zakonodavstva u odnosu na kaznu zatvora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. Srpska pravna misao: časopis za pravnu teoriju i praksu. 2020, god. 26, no. 53, p. 129-142.


·         Criminal Code of the Republic of Serbia, "Official Gazette of RS", no. 85/2005, 88/2005 - corrected, 107/2005 - corrected, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 and 35/2019.


·         Dragač R, Bezbednost drumskog saobraćaja, Deo 3, Priručnik za uviđaj i istragu saobraćajnih nezgoda, Beograd : Saobraćajni fakultet, 1989.


·         Gruber E, Eventualni umišljaj kod krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 1996. p. 57-67.


·         Milanović G, Krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 195. Krivičnog zakona Republike Srbije, 2004, Novi Sad.


·         Official data of the Agency for Traffic Safety.


·         Law on road traffic safety, "Official Gazette of RS", no. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - US decision, 55/2014, 96/2015 - other law, 9/2016 - US decision, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - other law, 87/2018, 23/2019 and 128/2020 - other law.


·         Risimović R, Utvrđivanje krivice kod krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja, Nauka, bezbednost, policija, 2007, vol. 12, no. 2, p. 83-96.


·         Simović M, Božić V, Kaznena djela protiv sigurnosti prometa u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, U: LIPOVAC, Krsto (ur.),NEŠIĆ, Miladin (ur.). Zbornik radova, Kriminalističko  -policijski univerzitet, 2020. p. 87-97.


·         Statistical report on the state of traffic safety in the Republic of Serbia in 2019, Traffic Safety Agency.


Šeparović Z, Sigurnost i odgovornost u saobraćaju Sisak: Jedinstvo, 1969

Objavljeno
2023/08/02
Rubrika
Članci