КОНЦЕПТ ФИНАНСИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ – УСЛОВИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Маја С. ДИМИЋ
  • Оља М. АРСЕНИЕВИЋ Институт за српску културу Приштина - Лепосавић
Ključne reči: финансијска писменост, финансијско образовање, финансијска способност, финансијско знање, националне стратегије

Sažetak


У раду је анализиран концепт финансијске писмености и значај националних стратегија као стуба развоја финансијске писмености. Аутори у раду полазе од чињенице да концепт финансијске писмености укључује знање, образовање, способности, компетентност и одговорност истовремено. Фокус је на знању, способности примене знања, као и на постојању самопоуздања код људи за предузимање финансијских акција, ризика, суочавања за изазовних ситуацијама и препознавању шанси у пословном окружењу. Другим речима, финансијска писменост значи да нам знања и вештине које поседујемо у области финансија служе у процесу разумевања финансија и доношења исправних одлука уз коришћење доступних информација. Добро финансијско образовање и добро финансијско разумевање појединаца диктира њихове квалитетне и адекватне финансијске одлуке. Додатно, финансијско образовање и финансијска писменост добијају на значају и важности што потврђује интересовање стручне и научне заједнице које се огледа у повећаном броју публикованих радова и истраживања на националном и међународном нивоу. Новија историја, светска економска криза, пандемија изазвана Цовид-19 вирусом, ратна дешавања у Украјини, рапидне технолошке промене и иновације представљају ,,окидач’’ за развој финансијске писмености. Уколико не постоје националне стратегије, регулаторна тела би требало да пронађу ефикасан механизам за имплементацију концепта финансијске писмености или кроз постојеће акционе планове/ националне страетгије или формирањем радних група које ће се бавити овом тематиком у новом стратешком и националном оквиру.

Reference

Altintas 2011:  Kadir Murat Altintas. The dynamics of financial literacy within the framework of personal finance: An analysis among Turkish university students. African Journal of Business Management, 5(26), 10483-10491.


Арсенијевић, Димић 2017: Оља Арсенијевић, Маја Димић. Предузетничко образовање у земљама Западног Балкана, Лемима, Београд: Факултет за инжењерски менаџмент, Факултет за пословне студије и право.Bahovec, Barbić, Palić 2015:  Vlasta Bahovec, Dajana Barbić, Irena Palić.Testing of effects of financial literacy on debt behavior of financial consumers using multivariate analysis methods. Croatian Operational Research Review, 6:361-371.


Bernheim 1995a: Douglas Bernheim. Do households appreciate their financial vulnerabilities? An analysis of actions, perceptions, and public policy. Tax policy and economic growth, 3, 11–30.


Bernheim 1995b: Douglas Bernheim. Financial Literacy, Education, and Retirement Saving. In Mitchell, O. S., & Schieber, S. J. (Eds.), Living with Defined Contribution Pensions: Remaking Responsibility for Retirement (38–68). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.


Bogdanović, Dimić, Vučić 2022: Adriana Jović Bogdanović, Maja Dimić, Marija Vučić. Financial Literacy and Entrepreneurial Education as Prerequisite for the Development of Entrepreneurship in the Republic of Serbia and Northern Macedonia. Internationa Journal of Economics and Law, Vol. 12, No. 35.


Димић, Илић, Јовић-Богдановић 2022: Маја Димић, Дејан Илић, Адриана Јовић Богдановић. Предузетничко образовање у земљама Западног Балкана са посебним фокусом на Републику Србију и Северну Македонију, Перспективе развоја социјалног предузетништва у пограничном подручју Србија-Северна Македонија, тројезично издање. Београд: ФИТИ, ФПСП, ПЕП.


Hogarth 2006: Jeanne Hogarth. Financial education and economic development. https://www.oecd.org/dataoecd/20/50/37742200.pdf


Kirsch 2001: Irwin Kirsch. The international adult literacy survey (IALS): Understanding what was measured. ETS Research Report Series, 2001(2), i-61.


Костић, Димић, Становић 2020: Душан Костић, Маја Димић, Ивица Станковић. Истраживање финансијске писмености код средњошколске популације у Републици Србији. Београд: Факултет за пословне студије и право.


Lusardi Mitchell 2014a: Annamaria lusardi, Olivia Mitchell. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Jour,  Economic Literature, 52, 5–44.   


Mason, Wilson 2000: Carolynne Mason, Richard M. S. Wilson. Conceptualising financial literacy. Loughborough: Business Scholl, Loughborough University. 


НБС 2022: Народна банка Србије. Стратегија Народне банке Србије на пољу финансијске едукације за период 2016-2020.године. Београд: Народна банка Србије.


НБС 2021: Народна банка Србије. Стратегији тржишта капитала за период од 2021. године до 2026. године. Београд: Народна банка Србије.


Noctor, Stoney, Stradling 1992: Michael, Noctor, S. Stoney, R. Stradling. Financial Literacy: A Discussion of Concepts and Competences of Financial Literacy and Opportunities for its Introduction into Young People’s Learning. London: National Foundation for Educational Research Report for the National Westminster Bank.


OECD 2005: Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness. http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf106


OECD 2014: PISA 2012 results: students and money: financial literacy skills for the 21st century (volume VI), PISA, OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-vi.pdf


Urban, Schmeiser, Collins, Brown. 2020: Carly Urban, Maximilian Schmeiser, Michael Colins, Alexandra Brown. The effects of high school personal finance education policies on financial behavior. Economics of Education Review 78: 101786.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775718301699   


Vehovec, Rajh, Škreblin Kirbiš 2015: Maja Vehovec, Edo Rajh,  Ivona Škreblin Kirbiš. Financijska pismenost građana u Hrvatskoj. Privredna kretanja i ekonomska politika, 1(136):54-75


Wachira, Kihiu 2012:  Wachira Mwangi Isaac, Evelyne N Kihiu. Impact of financial literacy on access to financial, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 19, pp. 42-50. https://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_19_October_2012/5.pdf


World bank 2014: Financial education- programs and strategies. https://documents1.worldbank.org/curated/en/901211472719528753/pdf/108104-BRI-FinancialEducationProgramsandStrategies-PUBLIC.pdf


http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/article/view/161.html


https://documents1.worldbank.org/curated/en/901211472719528753/pdf/108104-BRI-FinancialEducationProgramsandStrategies-PUBLIC.pdf


https://tvojnovac.nbs.rs/latinica/infopunktovi/aktivnosti/


https://www.ubs-asb.com/novosti/1000-ubs-ucestvovao-u-izradi-evropske-publikacije-na-temu-finansijske-pismenosti  


https://www.unicef.org/serbia/media/2616/file/Finansijska%20pismenost.pdf

Objavljeno
2024/02/21
Rubrika
Članci