ОД РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ДО РОДНЕ НЕУТРАЛНОСТИ, ПОТРЕБА ИЛИ ТРЕНД? ИСКУСТВА ИЗ ШВЕДСКЕ

  • Бојана М. МАРКОВИЋ
  • Виолета А. ПЕТКОВИЋ
Ključne reči: Родна неутралност, искуства Шведске, Србија и родна равноправност

Sažetak


Родна неутралност као концепт потиче из постконструктивистичког феминизма потенцирајући једнакост без претпоставки и захтева у виду родних улога.  Циљ рада је да прикаже значајне показатеље родне неутралности у Шведској, која заузима водеће место по показатељима за родно неутрално друштво и положај Србије која је у вишегодишњем процесу реализације политике родне равноправности. Чињеница је да се напредак у наведеним кључним областима унапређивања родне равноправности у Србији дешава изузетно споро што говори и податак да би тек за 59 година могли да очекујемо високо остарење анализираних параметара кроз пуну равноправност. Упоређујући Србију са земљама у ЕУ по Индексу родне равноправности 2018, запажа се да заостајемо за 9,4 поена у просеку, док за Шведском бележимо заостатак од 25,8 поена. У раду постављамо важна питања којима треба да се бави научна и стручна јавност а тичу се критичког сагледавања родно неутралне образовне будућности Србије и колико смо ми као друштво спремни за исту.

Reference

Стратегија за родну равноправност од 2021. до 2030. https://www.srbija.gov.rs/vest/582820/usvojena-strategija-za-rodnu-ravnoprav-nost-od-2021-do-2030-godine.php [11.фебруар 2022].


Carlsson 2021: Marie Carlsson. Swedish business will soon be at least equal in the Nordic countries. – Göteborgs Posten. < https://www.gp.se/ekonomi/svenskt-n%C3%A4ringsliv-snart-minst-j%C3%A4mst%C3%A4llt-i-norden-1.42643781 [10.јануар 2022].


CBSN 2017: Gender - The Space Between. https://www.youtube.com/watch?v=ZFWrzw9szt8 [9.фебруар 2022].


Fact sheet: A feminist government 2019: Regeringskansliet. <https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/03/en-feministisk-regering/[10.јануар 2022].


Fung 2021: Katherine Fung Which Countries Recognize Third Gender Option on Passports? Newsweek.Нhttps://www.newsweek.com/which-countries-recognize-third-gender-option-passports-1643167  [13.јануар 2022].


OECD 2015: The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA.   OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en.  [12.јануар 2022].


Rothschild 2012: Natalie Rothschild. Sweden’s New Gender-Neutral Pronoun: Hen A country tries to banish gender. Slate.  https://slate.com/human-interest/2012/04/hen-swedens-new-gender-neutral-pronoun-causes-controversy.html  [13.јануар 2022].


Scott 2018: Katty Scott. These schools want to wipe away gender stereotypes from an early age. CNN health. https://edition.cnn.com/2017/09/28/health/sweden-gender-neutral-preschool/index.html  [10.јануар 2022].


 


AlpetLiese 2020: Sasha Alpet (producer)Sharlon Liese(director) 2020: Transhood. Sjedinjene Američke Države.


Анић 2011: Јадранка Анић Ребека. Како разумети род. Повјест расправе и различита разумјевања у цркви, Загреб: Институт друштвених знаности Иво Пилар.


Бабовић–Петровић 2021: Марија ПетровићМарија Бабовић. Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021 – Дигитализација, будућност рада и родна равноправност. Београд: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.


БабовићВуковић 2021: Марија Бабовић Оливера Вуковић. Завршна евалуација Националне стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године. Београд:  SeCons i UN WOMEN.


Butler 1999: Judith Butler. Gender trouble : feminism and the subversion of identity. New York and London : Routledge.


БекерЈањићЛепојевић 2021: Косана Бекер Биљана Јањић Валентина Лепојевић. Извештај о правима жена и родној равноправности у Србији за 2020. Годину. Београд: Пренера Жена.


J. Connellan et al. 2000: Connellan J.et al. Sex differences in human neonatal social perception.  Infant Behavior & Development, 23:113-118.


Koenig et al. 2021: R.L. Koenig. The role of gender expectations in the mental health of young adolescents: A cross-sectional, cross-cultural study. J Adolesc Health 69.S 47-55.


МатићКопрек 2014: Домагој МатићИван Копрек. Биоетичка и идеолошка позадина „родне теорије“”. Обновљен живот: часопис за филозофију и религијске знаности, 69, 3: 381-393.


Mmari et al. 2021: Kristin Mmari et al.  The social context of early adolescents in the global early adolescent study. Journal of Adolescent Health 69.1 : S5-S15.


Odrowąż Coates 2015: Anna Coates Odrowąż. Is gender neutrality a post-human phenomenon? Journal of Gender and Power, Vol. 3, No.1: 113-133.


Пајванчић 2021:  Мaријана Пајванчић.  Анализа родна равноправност у контексту одрживог развоја и решења садржаних у Закону о родној равноправности. Београд: Одрживи развој за све.


 Држава хоће да мења норму српског језика 2021: Култура, Новости. 30.новембар, 20-21.


Ramaiya et al. 2021: Astha Ramaiya et al. Understanding the relationship between adverse childhood experiences, peer-violence perpetration, and gender norms among very young adolescents in Indonesia: a cross-sectional study. Journal of Adolescent Health 69.1: S56-S63.


Saewyc 2017: Elizabeth Saewyc. A Global Perspective on Gender Roles and Identity. Journal of Adolescent Health. Volume 61, Issue 4, Supplement, S1-S2


Шобот 2010: Анкица Шобот. Промене структурних карактеристика становништва Србије: разлике између жена и мушкараца“. Социолошки преглед,  44, 2: 267-284.

Objavljeno
2024/01/22
Rubrika
Članci