КОСОВО И КОЛОНИЈАЛНИ ДИСКУРС

  • Стефан Н. АНЂЕЛКОВИЋ
Ključne reči: Интелектуалци, колонијални дискурс, национални дискурс, национализам, критика, косовско питање

Sažetak


У интелектуланим расправама, као и на подручју политичког сучељавања, у Србији су већ годинама на делу крајње супротстављена становишта, која сасвим поједностављено можемо да именујемо као Национални и Колонијлани дискурс. Ова два дискурса одређују и рецепцију такозваног актуелног Косовског проблема. Национални дискурс, иако присутан у бројним ретушеима, од левице до крајње деснице, претпоставља критичко суочавање са теоријским „принципима“ и полтичким „решењима“, независно од њиховог порекла. Колинијални дискурс, са друге стране, подразумева прихватање како интелектуалних матрица, тако и политичких платформи, које су успостављене у међународним културним или политичким центрима. У том смислу, колoнијални дискурс се артикулише као експертски дискурс. Другим речима, овде се непосредна политичка стратегија националне безбедности, када је реч о Косову, оправдава не тренутним односима моћи, него апологијом оних параметара који су испостављени као непревладиве „црвене линије“ моћних земаља Запада, и међународних организација у којима оне имају највише утицаја. Један од појмова који су у колонијаланом дискурсу добили на значају је појам отвореног дијалога. У том смислу, колинијални дискурс у ствари онемогућује критички дискурс, односно преиспитивање и критичку рецепцију идеолошки или политички утемељених решења Косовског питања.

Reference

Крфска декларација: https://marinknezovic.files.wordpress.com/2016/09/ujed.pdf (приступ: 25.05.2022).


Владисављевић 2020: Небојша Владисављевић.  ,,Антибирократска револуција’’. Београд.                                  Aрхипелаг.


Деретић 2011: Јован Деретић. ,,Културна историја Срба’’. Београд. Евро-Жунти.


Деспотовић 2007: Љубиша Деспотовић. ,,Српска политчка модерна’’. Београд. Каирос.


Ђурић 1994: Михаило Ђурић.  „Смишљене смутње“ у ,,Искуство разлике’’. Београд.  БИГЗ.


Жуњић 2009: Слободан Жуњић. ,,Модерност и филозофија’’. Београд. Плато.


Јовић 1998: Дејан Јовић. ,,Југославија, држава која је одумрла’’. Загреб. Прометеј.


Козомара 2006: Млaден Козомара. ,,Четири предаванја о уму’’. Београд. Плато.


Марковић 2007: Миодраг Марковић.  ,,Јуриш на небо. Ка ушћу’’. Београд. Просвета.


Марковић 1994: Миодраг Марковић. ,,Оспоравања и ангажовања’’. Београд. БИГЗ, Генекс-штампа, Просвета, СКЗ.


Николић, Цветковић 2018: Коста Николић и Срђан Цветковић.  ,,Срби и Албанци на Косову и метохији у 20. веку (1912-1990)’’. Београд.  Институт за савремену историју.


Скукан 1982: Марко Скукан. ,,Балкан и велике силе’’, Београд.


Шијаковић 2000: Богољуб Шијаковић. ,,Критика балканистичког дискурса: Прилог деноменологији „другости“ Балкана’’. Никшић. Јасен.


Fukujama 1998: Frensis Fukujama. ‘‘Kraj istorije i poslednji čovjek’’. Zagreb. Svjetovi.


Fukujama 2007: Frensis Fukujama. ‘‘Građenje države’’. Beograd.  IGP “Filip Višnjić”.


Gadamer 1996: Hans G. Gadamer. ‘‘Um u doba nauke’’. Beograd. Plato.


Hobsbaum 1996: Erik Hobsbaum. ‘‘Nacije i nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost’’. Beograd. Filip Višnjić.


Irvine 2012: Jill Irvine. ‘‘Hrvatsko proljeće i raspad Jugoslavije’’. Političke analize.


Koljević 2010: Bogdana Koljević. ‘‘Biopolitika i politički subjektivitet’’. Beograd. Službeni glasnik.


Nakarada 2004: Radmila Nakarada. ‘‘Globalizacija i tranzicija. Tranzcija deceniju posle: pouke i perspektive’’. Beograd. Institut za evropske studije.


Petrović 1986: Gajo Petrović. ‘‘Mišljenje revolucije’’. Zagreb. Naprijed.


Robinson 1995: William Robinson. ‘‘Promotion Poliarshy, Globalization, US Intervensions and Hgemony’’, Cambridge. Cambridge Unibersity Press.


Dragović-Soso 2002: Jasna Dragović-Soso. ‘‘Saviors of the Nation?: Serbia′s Intellectual Opossition and the Revival of Nationalism’’, London. C. Hurst & Co. Publishers.


Vratuša 2013: Vera Vratuša. ‘‘Globalizacija i desuverenizacija’’, Beograd – Kosovska Mitrovica. Srpsko filozofsko društvo/Institut za uporedno parvo.


Vujačić 2013: Veljko Vujačić. ‘‘Sociologija nacionalizma’’. Beograd. Službeni glasnik.

Objavljeno
2024/02/19
Rubrika
Članci