РЕЛАЦИЈЕ СИМУЛТАНОСТИ ПРЕДЛОГА У ЛОКАЦИОНОЈ И ТЕМПОРАЛНОЈ УПОТРЕБИ

  • Тијана В. АШИЋ
  • Марија Ђ. СИМОВИЋ
Ključne reči: предлози, време, простор, семантика, симултаност

Sažetak


У раду су обрађени различити предлози који у српском језику исказују симултаност два догађаја или процеса. Објашњене су везе између њихових просторних и временских употреба, као и потреба да се уведу предлози са искључиво темпоралним значењем- приликом  и током, али и суштинске разлике измећу начина на који они представљају своје аргументе. Посебна пажња посвећена је разлици измећу употреба предлога на и у која је у вези са односом субјекта према временском локализатору. Најзад, објашњене су и специфичне употребе примарно спацијаних предлога по, преко и под.

Reference

Витас–Утвић 2013: Душко Витас, Милош Утвић. Корпус савременог српског језика (верзија СрпКор2013): ˂http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/˃,  новембар и децембар 2022. године.

Ашер 1999: Nicholas Ascher. „Discourse Structure
and the Logic of Conversation‟. in Turner K. (ed.), The Semantics/Pragmatics
Interface from Different Points of View
, Oxford: Elsevier,
pp. 19-48.

Aшић 2008: Tijana Ašić. Espace, temps, prépositions. Genève: Droz.


Ашић–Корблен 2014: Tijana Ašić, Francis Corblin. „Telic definites and their prepositions: French and Serbian‟. Ana Agualar-Guevara, Bert Le Bruyn and Joost Zwarts (eds). Weak Referentiality. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing Company, pp. 183212.


Ванделуаз 2001: Claude Vandeloise. Aristote et lexique de l’espace : rencontres entre la physique grecque et la linguistique cognitive. Stanford, CA: CSLI.


Ивић 1955: Милка Ивић. „Из проблематике падешких временских конструкција“. Јужнословенски филолог,  XXI, књ. 1–4, стр. 165-214.


Лајонс 1977: John Lyons. Semantics. Volume 2. London, New York: Cambridge University Pres.


Л Биан 2019: Baptiste Le Bihan. „Qu’est-ce que c’est que le temps‟. Chemins philosophiques, Paris: Vrin.


Пипер и др. 2005: Предраг Пипер и др. Синтакса савременога српског језика. Проста реченица у редакцији Милке Ивић, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Нови Сад: Матица српска.


Танасић 1999: Срето Танасић. „Временска конструкција на + акузатив и у + акузатив са именицама које значе годишња доба‟. Наш језик, XXXIII/1–2, стр. 15-23.

Objavljeno
2024/02/18
Rubrika
Članci