ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА КАО ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА У КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЕШТАЈНОМ РАДУ У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE

  • Илија M. РАЦИЋ
  • Синиша Р. ДОСТИЋ
Ključne reči: прикупљање података, криминалистичко-обавештајна информација, извршне функције, криминалистичко-обавештајни рад, криминалистичко-обавештајни производи

Sažetak


Циљ овог истраживања је да се применом научно-истраживачких метода идентификују, научно опишу, класификују и делимично објасне слабости прикупљања података као извршне функције у криминалистичко-обавештајном раду у полицији Републике Србије. Спроведеним теоријским истраживањем су идентификовани проблеми функционалне природе применом извршне функције прикупљања података , који се могу класификовати као следећи: 1) теоријске разлике приликом појмовног одређивања података и криминалистичко-обавештајне информације, 2) традиционални (реактивни) начина прикупљање података у односу на савремене проактивне методе, 3)координација и мотивисаност полицијских службеника, 4) децентрализација базе података. Извршне функције у криминалистичко-обавештајном раду се обављају кроз криминалистичко-обавештајни процес који представља доказно средство за сагледавање деловања свих појавних облика криминалитета, прекршаја и других безбедносно интересантних догађаја, и омогућавају доношење одлука заснованих на прикупљању, обради и анализи података, као и предузимању превентивних мера. Општа сврха криминалистичко-обавештајног рада је прикупљање података о појединцима или организованим криминалним групама којe су укљученe у криминалне активности, ради увида у њихово функционисање.Истраживање је реализовано као теоријско-емпиријско, где су у његовој реализацији комбиновано коришћене методе теоријских и емпиријских истраживања (ставови и мишљења полицијских службеника у полицији Републике Србије), односно: општенаучне, логичке и емпиријске методе. У овом истраживању је теоријскo-емпиријски потврђен став да се функционисање полицијске организације у Републици Србији може унапредити што подразумева одговарајуће (функционалне) промене у њеним извршним функцијама, укључујући посебно промене у обављању криминалистичко-обавештајних послова, односно у прикупљању података којима се може допринети квалитетнијој изради и употреби криминалистичко-обавештајних производа (стратешка процена јавне безбедности, оперативне процене јавне безбедности, профил безбедносног проблема, профил безбедносно интересантног лица/групе и других аналитичких производа), што би утицало на ефикасније, ефективније и економичније обављање полицијских послова и задатака.Научна оправданост истраживања произилази из његових очекиваних резултата којима се може: 1) допринети продубљивању и проширивању научно верификованих знања у области криминалистичко-полицијских, безбедносних и организационих научних дисциплина, 2) указати на правце, области и теме будућих научних истраживања и 3) обогатити методолошка пракса научног истраживања организације и проактивног функционисања полиције у савременим условима.

Reference

Carter, J.G. 2011. Policing Inovation: Exploring the Adoption of Intelligence – Led Policing (Dissertation), Michigan State University.
Thibault, E.A., Lynch, L.M., McBride, R.B. 2007. Proactive police management (7th ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Sands A. 2005. „Integrating Open Sources into Transnational Threat Assessments“, in: Jenifer E. Sims and Burton Gerber, Transforming U.S. Intelligence, Washington Georgetown University Press, pp. 64.
Шебек, В. 2014. Докторска дисертација: „Криминалистичко – обавештајни модели организације полиције у контроли криминалитета“, Крагујевац.
Intelligence Community Directive 2006. Number 301, National Open Source Enterprise, Section F (3).
Рацић, И. 2023. Монографија: „Полицијско-обавештајни модел у Републици Србији“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд.
Женевски центар за сигурност, развој и владавину права (DCAF), (2014). Приручник: „Криминалиситичко – обавештајни послови“, Љубљана, стр. 32.
Ђурђевић, З., Радовић Н. 2020. Криминалистика оператива, Криминалистичко – полицијски универзитет, Београд.
МУП Р. Србије 2016. Приручник: „Полицијско – обавештајни модел“, Београд, стр. 51.
EU Serious and Organised Crime Threat Assessment, European Police Office, 2013.
Objavljeno
2024/01/22
Rubrika
Članci