Пукотине традиционалне културе у роману Бунтовница у сенци Нађе Тешић

  • Aleksandra Matić Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Katedra za srpsku književnost
Ključne reči: традиција, фолклор, девојачки роман, обичаји, обреди, магија, клетва

Sažetak


Рад се бави представама традиционалне културе и њиховом деконструкцијом у роману Нађе Тешић Бунтовница у сенци. Сплет културне симболике, друштвено-историјске динамике и психолошке димензије приказане у роману разматра се у интердисциплинарном кључу, посредством књижевних, културолошких и етнолошко-антополошких читања.

Циљ истраживања је осветљавање утицаја енкодираних образаца традиционалне културе на развој ликова и конституисање приче, те и сагледавање наративних поступака којима се манифестује бунт јунакиње против традиционалних норми.

У првом делу рада пружа се теоријски оквир за препознавање тзв. народних идеја, односно погледа на свет који израња из традиционалних културних образаца и ефеката на свет књижевног текста. Под аспектима традиционалне културе подразумевамо у роману верске и духовне праксе, обредно-обичајне комплексе, свакодневне ритуале (попут кулинарских), народну медицину и бајање, усмени фолклор, легенде и предања али и односе моћи и родне улоге.

С обзиром на жанровско одређење – роман одрастања, испитује се и задати културолошки рам као окосница идентитета заједнице и појединца који у њој сазрева. Долазимо до закључка да се у роману наративно освешћују пукотине традицијске културе и кроз њих идентитета, духовности и свих вредносно-нормативних творевина света романа.

Reference

Извори:

Тешић 2022: Н. Тешић, Бунтовница у сенци, Нови Сад: Прометеј

Цитирана литература:

Башлар 1998: Гастон Башлар. Вода и снови: оглед о имагинацији материје. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
Братић 2013: Dobrila Bratić. Gluvo doba: predstave o noći u narodnoj religiji Srba. Beograd: Biblioteka XX vek
Вукићевић 2015: Драгана Вукићевић. Kњижевност и етнологија – интердисциплинарне везе на примерима реалистичких писаца. Исходишта, Бр. 1, 57–72.
Дандес 2007: Alan Dandes. The meaning of folklore: The analytical essays of Alan Dundes, (ed. S. J. Bronner). Logan: Utah State University Press.
Детелић 1992: Mирјана Детелић. Митски простор и епика. Београд: САНУ
Ђорђевић 1953: Тихомир Ђорђевић. Вампир и друга бића: у нашем народном веровању и предању. Београд: Српска академија наука
Keleher 2011: Lori Keleher. Coffee and the good life, Coffee: Philosophy for everyone: Grounds for Debate. Wiley-Blackwell
Manning 2012: Paul Manning. The Semiotics of Drinks and Drinking. New York: Continuum
Матић, Николић 2020: Александра Матић, Часлав Николић. „Еisler, Sirowatka & Comp.”: мултикултура пића у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића, XIV Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са научног округлог стола Брендови јела и пића: књижевност, језик, уметност, култура (Крагујевац/Топола, 27. 10. 2019). Крагујевац: ФИЛУМ, 2020, 59–72.
Матић, Радовановић 2019: Aлександра Mатић, Ђорђе Радовановић. Гробни знакови у фолклорној и књижевној традицији, Гробља: књижевно-културна материјализација смрти. Крагујевац: ФИЛУМ, 361–390.
Прошић Дворнић 2005: Мirjana Prošić Dvornić. Kulturni i društveni značaj hrane tradicionalne srpske kulture, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku. 109/112 (2): 315–339.
Ораић Толић 1990: Dubravka Oraić Tolić. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Раденковић 1996а: Љубинко Раденковић. Народна бајања код Јужних Словена. Београд: Просвета, Балканолошки институт
Раденковић 1996б: Љубинко Раденковић, Симболика света у народној магији Јужних Словена. Ниш: Просвета: Балканолошки институт САНУ
Радуловић 2007: Lidija Radulović. Roditeljska kletva kao nevidljivo nasilje: diskurs antimaterinstva u tradicijskoj kulturi. Етноантрополошки проблеми, св. 2, год. 2, 2007
Свирчев 2015: Жарка Свирчев. Авангардни девојачки роман: Пре среће Милице Jанковић и Ђакон Богородичине цркве Исидоре Секулић, Извор: Нова реалност из сопствене собе: књижевно стваралаштво Милице Јанковић. Велико Градиште – Београд: Народна библиотека „Вук Караџић“, Велико Градиште и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, стр. 151–174.
Толстој, Раденковић 2001: С. Толстој, Љ. Раденковић. Словенска митологија, енциклопедијски речник. Београд: Zepter book world
Тревјешанин 1981: Žarko Trebješanin. Frojdovo i Jungovo tumačenje snova, Polja: mesečnik za umetnost i kulturu. God. 27, br. 274, dec. 1981, 486–488.
Чајкановић 1994: Веселин Чајкановић. Стара српска религија и митологија. Београд: Српска књижевна задруга, БИГЗ, Партенон М. А. М.
Objavljeno
2024/02/14
Rubrika
Članci