ЕФИКАСНОСТ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Виолета С. ЂОРЂЕВИЋ
  • Тамара Г. СТОЈАНОВИЋ
Ključne reči: новчана социјална помоћ, сиромаштво, једнократна новчана помоћ, социјална политика, социјални рад

Sažetak


Циљ истраживања је био да се кроз проучавање ставова, искустава и стручних поступака запослених социјалних радника у центрима за социјални рад (ЦСР) у Републици Србији (РС) допринесе бољем разумевању комплексне динамике сиромаштва и улоге система социјалне заштите у смањењу истог. Анализом законодавства и праксе у вези са одређивањем висине новчане социјалне помоћи (НСП), једнократне новчане помоћи (ЈНП) и пропуштене зараде код радно способних чланова домаћинства, ауторке су идентификовале потенцијалне изазове у оквиру система подршке најугроженијим члановима нашег друштва. Узорак је чинио 21 стручни радник/ца у 12 ЦСР у РС. Истраживање је спроведено у периоду од јуна 2023. до септембра 2023. године. Подаци су прикупљани путем посебно дизајнираног упитника за ово истраживање. Резултати истраживања указују на ниску ефикасност материјалних давања у РС, неуједначене износе ЈНП  и неусаглашеност стручног поступка у различитим општинама у РС. 

Reference

Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011 и 117/2022 - одлука УС.
Одлука о правима и услугама социјалне заштите, Сл. лист града Београда, бр. 55/2011, 8/2012 - испр., 8/2012, 42/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016 и 56/2016.
Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина, Сл. лист Града Зрењанина, бр. 16/2017 и 18/2019 - др. одлука.
Одлука о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора, Сл. лист Града Сомбора бр. 28/2016 и 10/2021.
Одлука о социјалној заштити града Новог Сада, Сл. лист Града Новог Сада, бр. 38/2011 и 10/2012.
Одлука о социјалној заштити грађана града Панчева, Сл. лист града Панчева", бр. 38/2015, 32/2016, 7/2017 - испр., 21/2018 и 19/2021.
Одлука о социјалној заштити грађана на територији Града Лесковца, Службени гласник града Лесковца, бр. 4/2014, 5/2015 и 7/2017.
Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, Службени гласник РС, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник, 1/2012 -др. правилник, 51/2019, 12/2020 i 83/2022.
Републички завод за социјалну заштиту 2021. Извештај о раду центара за социјални рад за 2021. годину. . [20.09.2023].
Републички завод за социјалну заштиту 2022. Извештај о раду центара за социјални рад за 2022. годину. [20.09.2023].
Републички завод за статистику 2022. Сиромаштво и социјална неједнакост, 2021. . [19.09.2023].
Републички завод за статистику 2023. Лична потрошња становништва. . [19.09.2023].
Републички завод за статистику 2023. Профили, август 2023. године. . [19.09.2023].
Републички завод за статистику 2023. Просечна месечна зарада за 2022. годину према општини пребивалишта запослених.<.https://data.stat.gov.rs/Home/Result/2403040403?languageCode=sr-Latn&displayMode=table>. [28.09.2023].
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи, Службени гласник РС, бр. 44/2023.
Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ, Службени гласник РС, бр. 36/2011.
ЛИТЕРАТУРА
Анић–Жарковић 2023: Анић Александра–Жарковић Јелена. Сиромаштво деце у Србији: од података до политике. Критика: часопис за филозофију и теорију друштва, 4(1), 139-166.
Арандаренко, Крстић, Жарковић Ракић 2019. Михаил Арандаренко, Горана Крстић, Јелена Жарковић Ракић. Неједнакост у Србији: да ли је проблем у мерењу или политикама?. Eкономске идеје и праксе, 32, 89–97.
Михајловић Бабић 2021: Сузана Михајловић Бабић. Перцепција корисника новчане социјалне помоћи о програмима подршке минималном приходу у Граду Београду. Годишњак ФПН, 26, 161-180.
Берић 2023: Јован Берић. Ефикасност материјалне подршке усмерене ка сиромашним лицима у Републици Србији. Перспективе политичких наука у савременом друштву. Зборник радова. Ур. Андреја Матијевић и Ненад Спасојевић. Београд: Институт за политичке студије, 337-366.
Влада Републике Србије 2016. Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РепублициСрбији.. [24.09.2023]
Крстић–Жарковић Ракић 2017. Горана Крстић, Јелена Жарковић Ракић. Please, mindthegap: incomeinequality in Serbia. Зборник радова. Ур. Стојковић Драган, Божовић Милош и Ранђеловић Саша. Economic Policy for Smart, Inclusive and Sustainable Growth. Београд: Економски факултет, 213-227.
Lister 2008: Ruth Lister. Recognition and voice: the challenge for social justice. Eds Gary Craig, Tania Burchardt & David Gordon. Social justice and public policy - seeking fairness in diverse societies. Bristol: The Policy Press, 105-122.
Светска Банка–Уницеф 2022. Преглед јавних расхода за социјалну помоћ у Србији. . [25.09.2023].
Цвејић 2019: Слободан Цвејић. Роми у Србији - изазов друштвене кохезије. Социолошки преглед, 53(4), 1609-1635.
Objavljeno
2024/04/15
Rubrika
Članci