НИШКИ ЕЈАЛЕТ ЗА ВРЕМЕ БУНЕ АРНАУТА 1843–1844. ГОДИНЕ

  • Милан Н. РАНЂЕЛОВИЋ
  • Никола Ђ. ДУБАИЋ
Ključne reči: Арнаути, буна, Танзимат, Ниш, Врање, Топлица, Куршумлија, Лесковац, Скопље, Косово

Sažetak


У раду је представљен случај, готово јединствен у историји османског Балкана, када су арнаутске заједнице, до тада вековима толерисане и складне са Османском државом, оружаним путем устале против нових, модерних промена на чијем прагу је било османско друштво током четврте деценије 19. века. Иако су центар буне Арнаута 1843–1844. године били Скопски и Приштински санџак, фокус истраживања је на Нишком ејалету, рубном подручју ареала арнаутских колонизатора и пограничној регији Османске државе која је у време буне већ имала сложену друштвенополитичку свакодневицу.             

Reference

Архив Србије, Збирка Мите Петровића (АС, ЗМП)
Архив Србије, Министарство унутрашњих дела – Полицајно одељење (AС, МУД-П)
Başbakanlık osmanlı arşivi, Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı (BOA, A} MKT)
Başbakanlık osmanlı arşivi, Irade Dahiliye (BOA, I. DH)
Başbakanlık osmanlı arşivi, Hatt-ı Hümayun (BOA, HAT)

Објављени извори:
Smyth 1854: Warington W. Smyth. A year with the Turks or Sketches of travels in the European and Asiatic dominions of the sultan. London: John W. Parker and Son.
Џамбазовски 1979: Климент Џамбазовски (пр.). Грађа за историју македонског народа: из Архива Србије I/1. Београд–Скопље: Архив Србије–Архив на Македонија.

Литература:
Андрејевић 1977: Севделин Андрејевић. „Окончање нишке буне 1841. године“. Нишки зборник, бр. 16, 121–140.
Андрејевић 1980: Севделин Андрејевић. „Аграрни односи и производња у околини Ниша пред ослобођење од Турака“. Нишки зборник, бр. 9, 31–40.
Андрејевић 1987: Севделин Андрејевић. „Односи становништва нових крајева и кнежевине Србије у периоду од 1833. до 1877. године (I)“. Нишки зборник, бр. 16, 121–140.
Димитријевић 1894: Стеван Димитријевић. Споменица нишке Саборне цркве. Ниш: Прва нишка штампарија Ж. Радовановића.
Durdu 2020: Mustafa Durdu. „İsyanları Sebebiyle Bazı Arnavutların Anadolu'ya Sürgün Edilmelerine Dair Sosyo-Politik Bir İnceleme (1847–1851)“. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 43, 410–427.
Костић 1967: Михајло Костић. Нишка котлина. Зборник радова. Ур. Чедомир С. Милић. Београд: Географски институт „Јован Цвијић“, књ. 21, 295–357.
Недељковић 2014а: Славиша Недељковић. „Друштвени и аграрно-правни положај српског народа у Нишком пашалуку у првим деценијама 19. века“. Теме, бр. 3, 1349–1363.
Недељковић 2014б: Славиша Недељковић. „Устанак Арбанаса против турских власти у скопском и косовском пашалуку 1844. године (побуна Дервиш-цара) “. Истраживања, бр. 24, 249–260.
Nedeljković 2015: Slaviša Nedeljković. „Between the Imperial government and rebels (Old Serbia during the rebellion of the Shkodra Pasha Mustafa Bushatli and the Bosnian aristocracy 1830–1832)“. Istraživanja, br. 26, 91–105.
Николић 1914: Риста Т. Николић. „Ширење Арнаута у српске земље“. Гласник Српског географског друштва, бр. 3–4, 110–127.
Ранђеловић – Ајдемир 2014: Милан Ранђеловић – Ујгар Ајдемир. „Породица Шехсуварзаде“. Лесковачки зборник, бр. LIV, 53–68.
Ранђеловић 2022: Милан Ранђеловић. Османски управници Ниша у XIX веку (1799–1878). Ниш: Scero Print.
Спасић 1890: Милован Спасић. „Податци о аграрним односима хришћана у ослобођеним крајевима, округа топличког и врањског за време турске владавине“. Гласник Српског ученог друштва, бр. 71, 219–257.
Стојанчевић 1966: Владимир Стојанчевић. Милош Обреновић и његово доба. Београд: Просвета.
Стојанчевић 1987: Владимир Стојанчевић. Лесковац и лесковачка нахија у XIX веку. Лесковац: Народни музеј Лесковац.
Стојанчевић 1996: Владимир Стојанчевић. Југоисточна Србија у XIX веку (1804–1878). Ниш: Просвета.
Требјешанин 1970: Радош Требјешанин. „Лесковачки кадилук од 1830–1842. године“. Лесковачки зборник, бр. XIII, 23–40.
Ubicini 1853: Abdolonyme Ubicini. Lettres sur la Turquie I. Paris: J. Dumaine.
Хаџи Васиљевић 1896: Јован Хаџи Васиљевић. „Ка историји града Врања и његове околине“. Годишњица Николе Чупића, бр. XVI, 265–338.
Хаџи Васиљевић 1909: Јован Хаџи Васиљевић. Јужна Стара Србија. Кумановска област. Београд: Задужбина И. М. Коларца.
Хаџи Васиљевић 1923: Јован Хаџи Васиљевић. „Податци за школске и црквене прилике у Нишу“. Годишњица Николе Чупића, бр. XXXV, 118–133.
Хаџи Васиљевић 1930: Јован Хаџи Васиљевић. Скопље и његова околина. Београд: Штампарија „Св. Сава“.
Храбак 1996: Богумил Храбак. „Косово и Метохија према Првом српском устанку“. Баштина, бр. 7, 151–168.
Objavljeno
2024/03/13
Rubrika
Članci