ЈАВНЕ УСЛУГЕ И ЊИХОВО УРЕЂЕЊЕ У УПРАВНО ПРАВНОМ СУСТЕМУ

  • Александар М. МАТИЋ
  • Aлександар В. ИВАНОВИЋ
  • Драган Б. ЦВЕТКОВИЋ
Ključne reči: пружање јавних услуга, Закон о општем управном поступку, појам, сврха, Е-управа, заштита, приговор, заштитник грађана, повереник, упоредно правни систем, Европска унија

Sažetak


Пружање јавних услуга као правни институт примењује се у правном систему Републике Србије ради остваривања права и правних интереса у контексту вршења општег интереса, а уједно прадставља једну од управних ствари које су прописане у Закону о општем управном поступку. Пружање јавних услуга, као правни институт уводи се у управно правни систем Републике Србије доношењем наведеног закона, а у складу са тендецијом усклађивана нашег законодавства са правним системом Европске уније. Наведеним законом (чл. 31. и 32.), кроз два члана регулисан је овај институт. Његово увођење у управно правни систем показује озбиљност рада јавне управе, а самим тим омогућава сигурнији и повољнији положај странака у погледу задовољавања потреба корисника јавних услуга. Имајући у виду да пружање јавних услуга представља новину у управном поступању, нарочито кроз систем увођења Е-управе, ефекти примене овог института у пракси биће предмет разматрања у циљу даљег унапређења његовог нормативног оквира. Реформа јавне управе представља један је од кључних процеса европских интеграција, који истовремено представља и процес који треба да унапреди целокупан систем јавне администрације у Републици Србији, а самим тим и квалитет услуга које јавна управа пружа корисницима јавних услуга.

Reference

Вукоичић 2020: Мср. Андреа З. Вукоичић, Реформа и модернизација јавне управе у Србији, са посебним освртом на стандарде добре управе, докторска дисертација, Београд 2020. године.
Димитријевић 2019: Димитријевић Предраг. Управно право – општи део, Ниш.
Закон о општем управном постпку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 2/2023 - Одлука УС РС. Види: Аутентично тумачење - 95/2018).
Закон о опћем управном поступку, Народне новине, бр. 47/09 и 110/21.
Закон о општем управном поступку Црне Горе („Службени лист Црне Горе“ бр. 56/2014, 20/2015, 40/2016 и 37/2017).
Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закон, 83/2005 - испр. др. закон, 84/2014 - др. закон).
Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“, бр. 105/2021).
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 107/2009, 36/2010 и 105/2021).
Лилић 2011: Лилић Стеван. Европско управно право са освртом на освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција. Правни факултет универзитета у Београду.
Павловић 2021: Михаило Павловић, адвокат, Правни механизми за заштиту јавног интереса 2021, Партнери Србија.
Петровић 2022: Маст. Јована Петровић, асистенткиња Правног факултета у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, Пружање јавних услуга електонским путем- е-управа, 2022. године.
Рапајић 2020: Др Милан Рапајић, доцент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Приговор у управном поступку и заштита права корисника јавних услуга, 2020. године.
Томић 2019: Томић Р. Зоран . Коментар Закона о општем управном поступку, Београд: ЈП „Службени гласник“.
Томић, Миловановић и Цуцић 2017*: Томић Р. Зоран, Миловановић Добросав и Цуцић Вук. Управно право, Приручник за полагање државног стручног испита, Београд: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд.
Томић, Миловановић и Цуцић 2017: Томић Р. Зоран, Миловановић Добросав и Цуцић Вук. Практикум за практичну примену Закона о општем управном поступку, Београд: Министарство државне управе и локалне самоуправе.
https://cep.org.rs/blog/prekid-veze-izmedju-drzave-i-gradjana-u-pruzanju-javnih-usluga/
https://rju.gov.rs/o-reformi-javne-uprave/pruzanje-usluga/
https://platon.pr.ac.rs/handle/123456789/847/
https://novisad.rs/lat/inovativan-pristup-pruzanju-javnih-usluga-kroz-racunarstvo-u-oblaku cloud-approach-innovation-public
Objavljeno
2024/03/20
Rubrika
Članci