СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ЗАТОЧЕНИКА ПО ОСНОВУ ИНФОРМБИРОА СА ПРОСТОРА АУТОНОМНЕ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКЕ ОБЛАСТИ

  • Ена С. МИРКОВИЋ
  • Небојша В. СТАМБОЛИЈА
Ključne reči: Голи оток, Информбиро, Косово и Метохија, заточеници, репресија, комунисти

Sažetak


Сукоб са Информбироом (ИБ) и прекид савезничких односа са Совјетским Савезом означио је прекретницу у развоју Комунистичке партије Југославије (КПЈ). Од верне следбенице СССР, комунистичка Југославија је постала прва земља која је развила ,,сопствени пут у социјализам“, а Јосип Броз први комунистички лидер који је рекао ,,историјско не“, Јосифу Висарионовичу Стаљину. Последице ове одлуке по земљу биле су вишеструке, на политичком, економском, војном, али и друштвеном плану. Једна од њих је да је вршена репресија према свима који су исказивали симпатије према СССР-у или критиковали нову југословенску политику. Резултат је било хапшење и ислеђивања више хиљада људи ,,због подршке ИБ-у“, стварне или наводне, те њихово кажњавање и слање на ревидирање ставова у затворе и логоре широм Југославије. Један од најпознатијих и најозлоглашенијих био је комплекс логора на јадранском острву, Голом отоку, формиран управо у циљу кажњавања ,,информбироваца“ из целе државе. У овом раду смо настојали да на основу релевантне литературе и историјских извора, статистички обрадимо структуру заточеника Голог отока са простора Аутономне Косовско-метохијске Области (АКМО). 

Reference

Odluke V kongresa Komunističke partije Jugoslavije. Beograd. Kultura: 1948.
Petranović 1995: Branko Petranović. Zapisnici sa sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. jun 1945 – 7. jul 1948). Beograd: Arhiv Jugoslavije.
Михаиловић‒Јовановић и др. 2016: Драгослав Михаиловић ‒ Мирослав Јовановић и др. Заточеници Голог отока. Регистар лица осуђиваних због Информбироа. Документ Управе државне безбедности ФНР Југославије. Београд: Архив Србије, Институт за савремену историју.


Anikejev 2011: Anatolij Anikejev. „Sovjetsko – jugoslovenski sukob 1948. godine. Loša volja Staljina ili svestan izbor Josipa Broza Tita. Problem interpretacije.“ Tito – viđenja i tumačenja. Ur. Olga Manojlović Pintar. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Banac 1990: Ivo Banac. Sa Staljinom protiv Tita, Informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Zagreb: Globus.
Dedijer 1953: Vladimir Dedijer. Josip Broz Tito, Prilozi za biografiju. Beograd: Kultura.
Grabeljšek‒Kosić-Kovačević i dr. 1992: Dragana Grabeljšek ‒ Maja Kosić-Kovačević i dr. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 1961. godini. Nacionalni sastav stanovništva FNR Jugoslavije: podaci po naseljima i opštinama. Knj. 3. Beograd: Savezni zavod za statistiku.
Милетић 2020: Марко Милетић. ,,Инциденти на границама између Југославије и земаља Информбироа (1948 – 1955)“. Токови историје, бр. 2/2020, 185–208.
Morača – Stojanović 1985: Pero Morača – Stanislav Stojanović. Povijest Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Izdavački centar „Komunist”.
Previšić 2014: Martin Previšić. Povijest Informbiroovskog logora na Golom otoku 1949 – 1956. Doktorski rad. Zagreb: Filozofski fakultet.
Previšić 2023: Martin Previšić. Goli otok: istorija. Beograd: Vukotić media.
Petranović 1988: Branko Petranović. Istorija Jugoslavije 1918 – 1988, III, Beograd: Nolit.
Петрановић – Даутовић 1999: Бранко Петрановић – Сава Даутовић. Велика шизма: четрдесетосма. Подгорица: ЦИД.
Tošić Malešević 2016: Nikola Tošić Malešević. ,,Jugoslavija i Informbiro - uzroci i početak sukoba“, Vojno delo, br. 3/2016, 302–321.
Цветковић 2019а: Срђан Цветковић. ,,Ко је све био на Голом отоку?“ Токови историје, бр. 2/2019, 83–109.
Цветковић 2019б: Срђан Цветковић. Између српа и чекића, књига 1, Београд: Службени гласник.
Štrbac 1984: Čedomir Štrbac. Jugoslavija i odnosi između socijalističkih zemalja. Sukob KPJ i Informbiroa. Beograd: Prosveta.
Objavljeno
2024/03/22
Rubrika
Članci