ВАНБРАЧНА ЗАЈЕДНИЦА КАО ТЕКОВИНА ЦИВИЛЗАЦИЈСКОГ РАЗВОЈА

  • Aлександар В. ИВАНОВИЋ
  • Кристина Д. ПОЛЕКСИЋ
  • Драган Б. ЦВЕТКОВИЋ
Ključne reči: ванбрачна заједница, брак, породица, Устав Републике Србије, Породични закон, заједница живота, деца, ванбрачна имовина, заштита права

Sažetak


Ванбрачна заједница представља заједницу живота једне жене и једног мушкарца који нису у браку. Сва савремена породична права прихватила су овај облик заједнице живота, а у неким европским земљама она је врло распрострањена и претходи заклјучењу брака. Ванбрачна заједница је дуготрајна заједница живота две особе према нашем законодавству којој недостаје законска форма брака. Друга карактеристика ванбрачне заједнице је њено трајање и стабилност. Не постоји јединствено и универзално тумачење ванбрачне заједнице у савременом праву. Разлике су условљене односом права према личним правима и обавезама партнера у таквој заједници. Нека права признају и лицима истог пола право на признавање ванбрачне заједнице, (Холандија и Француска, Велика Британија, Данска) неки траже регистровање таквих заједница (Белгија, Француска, Холандија). Постојање воље двају лица да живе у заједници живота и трајање заједнице углавном је минимум услова да би таква ванбрачна заједница била правно призната, односно да би производила правне последице. У неким западноевропским државама ванбрачне заједнице постале су у протеклих неколико деценија чест облик заједнице живота мушкарца и жене, али нису правно уређене прописима породичног законодавства као у Србији у којој су дејства таквих заједница уређени прописима о праву на издржавање те на стицање и деобу заједничке имовине. Анализа примене породичног законодавства на ванбрачне заједнице показује да због одређених неповољних околности у вези са рађањем деце изван брака, заштита ванбрачне заједнице није једнака заштити брачне заједнице. Иако је по Уставу свакој породици зајемчена заштита, а Породичним законом прописано да су деца рођена у браку изједначена са децом рођеном ван брака у уживању права и њиховој заштити која су им законом загарантована, ванбрачна заједница ни приближно не ужива онакву заштиту какву је законодавац наменио браку. Тако нпр. на распад ванбрачне заједнице ни приближно се не утиче мерама надлежних органа као у случају престанка брака. Не спроводи се поступак мирења, нема одлуке по службеној дужности о поверавању деце на чување и васпитање и слично. Имајући у виду да је ванбрачна заједница распрострањен облик заједнице живота и да према постојећем законодавству није у свим аспектима изједначена са брачном заједницом, предмет разматрања овог рада биће узроци настанка и постојања ванбрачне заједнице, њено правно уређење са аспекта међународних прописа и домаћег законодавства, положај и односи партнера у таквој заједници у циљу ефикаснијег остварења уставног оквира према коме је свакој породици зајемчена заштита. 

Reference

Бабић 2007: Бабић Илија, Породично право, Бјељина.
Драшкић 1988: Драшкић Марија, Породично право, Београд.
Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 и 115/2021)
Закон о наслеђивању (“Сл. гласник РС” бр. 46/95, 101/2003 – Одлука УСРС и 6/2015)
Породични закон (“Сл. гласник РС”, бр.18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015)
Закона о браку и породичним односима („Сл. гласник СРС“, бр. 22/80, 24/84 – др. закон и
11/88, „Сл. гласник РС“, бр. 22/93, 25/93 – испр., 35/94, 46/95 – др. закон и 29/2001)
Закон облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89,
"Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. Гласник
РС", бр. 18/2020)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 –
одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука
УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014,
73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 и 76/2023)
Закон о ванпарничном поступку ("Сл. гласник СРС", бр. 25/82 и 48/88 и "Сл. гласник РС", бр.
46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон, 85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015,
106/2015 - др. закон и 14/2022)
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
Општа декларација о правима човека (Генерална скупштина УН, 10. децембра 1948. године)
Међународни пакт о грађанским и политичким правима - Закон о ратификацији
међународног пакта о грађанским и политичким правима („Сл. лист СФРЈ", бр. 7/71)
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена, усвојена 18. децембра 1979.
године у Њујорку - Закон о ратификацији Конвенције о елиминисању свих облика
дискриминације жена („Сл. лист СФРЈ", бр. 11/81)
Конвенција Уједињених нација о правима детета, усвојена 20. новембра 1989. године на 44.
заседању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку – Закон о
ратификацији Конвенција Уједињених нација о правима детета ("Сл. лист СФРЈ –
Међународни уговори", бр. 15/90 и "Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 4/96 и
2/97)
Recommendation No. R (88) of the Commitee of Ministers to members between persons living
toghether as an unmaried couple and their testamentary dispositions, Adopted by the
Committee of Ministers on 7 March 1988 at the 415th meeting of the Ministers' Deputies)
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж бр. 138/13 43
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж бр. 282/12 44
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. Гж. бр. 3015/13
Врховни касациони суд Хрватске Рев. 648/17 од 14. свибња 1987. године
Objavljeno
2024/03/24
Rubrika
Članci