ПОСТМАЈСТЕРИ ПЛЕМИЋИ И ЊИХОВИ ГРБОВИ У ХРВАТСКОЈ, СЛАВОНИЈИ И ВОЈВОДИНИ У 18. И 19. ВЕКУ

  • Нина М. АТЛАГИЋ
Ključne reči: Српско племство, грбови, Хрватска, Славонија, Војводина

Sažetak


Још од појаве Француске револуције 1789. године племство је престало бити господујући слој. Зато је оно могло уживати само одређена права. У раду су обрађени начини добијања племства. Надаље, племство су добијали само они појединци који су имали одређене заслуге за државу или владара. Међу добитницима племства било је разних занимања, међу којима посебно: рачуновође, трговци, суци, правници лекари, апотекари, ветеринари, а највише високи официри. Степен добијеног племства зависио је од величине и значаја учињеног дела за државу или владара. Мало је познато да је међу добијеним племтвом било и поштара. Ми у овом раду обрађујемо пет породица племићког порекла и њихове грбове по уобичајеној међународној научној хералдичкој методологији: Хараминчић, Андрејевић, Оршић, Ситај и Херцер. Уједно доносимо и слике њихових грбова. На нама је да даље истражујемо и обрађујемо све оне поштаре племиће и њихове грбове.

Reference

Атлагић 2011: Марко Атлагић. Српско племство и грбови у Дубровнику, Далмацији. Хрватској и Славонији, Косовска Митровица: Филозофски факултет.
Bojničić 1908: Ivan Bojničić – Kninski. O plemstvu s osobitim obzirom o hrvatskom plemstvu. Zagreb: Družba hrvatskog zmaja.
Bojničić 1894: Johanes Bojničić – Kninski. Series nobilium quorum litterae armales in general congregationeibus regnorum Croatiae, Slavonise et dalmatiae publicitate et aceptate sunt A 1557. -1848. Zagrebiae .
Bojničić 1899: Ivan pl. Bojničić. Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nurnberg.
Gross 1976: Mirjana Gross. O položaju hrvatskog plemstva u strukturi elite u sjevernoj Hrvatskoj potkraj 19. i početkom 20. stoljeća. Historijski zbornik, god. 2, br. 32. Zagreb.
Duisin 1938: Antun Duisin. Codex des Adels in Croatien, Slavonien, Dalmatien, Bosnien – Herzogovina, Dubrovnik und Vojvodinaa. knj.1. Zagreb
Enciklopedija Jugoslavije 1965: Enciklopedija Jugoslavije. knj. 7. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod.
Zmajić 1996: Bartol Zmajić. Heraldika. Zagreb: Golden marketing.
Kolendić 1931: Petar Kolendić. Džefarović i njegovi bakrorezi, Гласник историјског друштва у Новом Саду, књ. IV.
Ковачевић 1968: Олга Ковачевић. Племићи конкуришу за поштаре. ПТТ Весник. Год - 2. бр. 31. Београд: Информативни лист заједнице ПТТ.
Laszowski 1903: Emilij Laszowski. Catastrum nobiliucomitatus:de Posega, Syrmio et Virovitica, Zagreb: Tiskara Antuma Scholza.
Oršić 1943: Antun grof Оršić Slovetički. Rod Oršića. Zagreb.
Петровић 1940: Коста Петровић. Стари Карловчани. Гласник историјског друштва. књ. 13. Нови Сад.
Рајковић 1882: Ђорђе Рајковић. Генерал Путник и његово доба. Летопис матице српске, бр. 130. Нови Сад: Матица српска.
Руварац 1903: Димитрије Руварац. Опис фрушкогорских манастира од 1753. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
Taube 1777: W Taube. Historiche und geographiche des kongreichs Slavoninen und des HerzogthumsSyrmien. Leipzig.
Hauptmann 1950: Ljudmil Haptman. Hrvatsko plemstvo. Rasprave. br. 1. Zagreb. Jazu.
Objavljeno
2024/03/26
Rubrika
Članci