ПЕДАГОШКЕ ИДЕЈЕ И ВРЕДНОСТИ КРОЗ СТВАРАЛАШТВО ЂОРЂА ТАСИЋА

  • Тамара М. СТОЈАНОВИЋ
  • Адем A. ПРЕЉЕВИЋ
  • Далила ПРЕЉЕВИЋ
Ključne reči: педагошки рад, знање, критичко мишљење, хуманост, национална свест

Sažetak


Аутор у раду анализира педагошке аспекте и идеје у плодном стваралачком раду Ђорђа Тасића, знаменитог српског педагога, правника, теоретичара и социолога. Као изузетан педагог и професор, Тасић је био вичан у преношењу својих знања и мисли млађим генерацијама, чинећи апстрактне концепте разумљивим и блиским. Свој рад посматрао је као животну и судбинску делатност, а не само као професионални задатак.  У раду се разматрају, како педагошки аспекти његовог стваралаштва, тако и везе са идејама и вредностима значајних српских педагога – Вићентија Ракића и Сретена Аџића.
            Тасић, као истакнути професор и борац за демократију, остаје упамћен као стручњак у области правних наука и социологије. Био је инспирација млађим нараштајима како да теже истини и хуманости у науци, а благонаклоности у животу, што говори о његовој племенитој природи и човечности. Живот који је великим делом посветио науци чине га великаном који је својим радом допринео богаћењу интелектуалне баштине, нарочито у контексту васпитно-образовног система.

Reference

Аџић 1998а: Сретен Аџић. Сретен Аџић, Увод у науку о васпитању. Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини.
Аџић 1998б: Сретен Аџић. Сретен Аџић, Васпитачеве забелешке. Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини.
Аџић 1998в: Сретен Аџић. Сретен Аџић, Учитељеве забелешке. Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини.
Глигоријевић 1968: Б Глигоријевић. Седамдесет пет година Катедре за педагогију. Београд: Завод за издавање уџбеника СР Србије.
Интернет страница: http://ssd.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=106:--1892-1943&catid=49:2011-12-11-16-56-29.
Интернет страница: https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2523/nauka/2487806/sreten-adzic---prvi-srpski-skolovani-pedagog.html.
Јевтић 2018: Бисера Јевтић. ,,Моралне рефлексије Сретена Аџића“. Узданица, год. 2018, књ. XV/2, 21-33. Универзитет у Крагујевцу: Факултет педагошких наука у Јагодини.
Лукић 1977: Радомир Лукић. Ђорђе Тасић – говор на комеморацији у Врању 1977. године. Анали правног факултета у Београду, год. 26, бр. 1-2.
Марјановић 1967: Александра Марјановић. ,,Др Вићентије Ракић“. Седамдесет пет година катедре за педагогију. Београд: ЗУНС.
Миљковић-Павловић 2018: Ана Миљковић-Павловић. ,,Основни педагошки појмови у делима Сретена Аџића“. Узданица, год. 2018, књ. XV/2, 133-144. Универзитет у Крагујевцу: Факултет педагошких наука у Јагодини.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018). Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета. https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf. [30.01.2024]
Поткоњак 1981: Никола Поткоњак. ,,Ракићева схватања педагогиј“е. Настава и васпитање – посебно издање, стр. 51–66. Београд.
Радулашки 1980: Љубица Радулашки. ,,Функција игре и уметности у педагошким схватањима Вићентија Ракића“. Предшколско дете, бр. 3–4, 317–32. Београд.
Радулашки 1981: Љубица Радулашки. ,,Схватања о факторима развоја личности Вићентија Ракића“. Настава и васпитање – посебно издање, стр. 75–87. Београд.
Ракић 1921: Вићентије Ракић. ,,Функција васпитања у животу“. Просветни гласник. Београд.
Ракић 1926: Вићентије Ракић. Општа култура духа и формално образовање. Београд.
Ракић 1931/32: Вићентије Ракић. Теорија образовања (предавања из школске 1931/32 године).
Ракић 1946: Вићентије Ракић. ,,Васпитање игром и уметношћу“. Просвета. Београд;
Симоновић 1999: Риста Симоновић. ,,Живот и научно дело Ђорђа Тасића, Ђорђу Тасићу у спомен“. Библиотека ,,Трагови“, Београд. http://www.vr.vi.sud.rs/istorijat/djtasic/ist_djtasic.html. [25. јул 2022].
Тасић 1938а: Ђорђе Тасић. ,,Филозофија и социологија“. Социолошки преглед, бр. 1, 27-32. Београд.
Тасић 1938б: Ђорђе Тасић. ,,Критички преглед књига“. Социолошки преглед, бр. 1, 331-421. Београд.
Тасић 1938ц: Ђорђе Тасић. ,,Општи преглед наше социологије и наших друштвених наука“. Социолошки преглед, бр. 1, 239-271. Београд.
Тасић 1938: Ђорђе Тасић. ,,Социологија и акција“. Социолошки преглед, бр. 1, 166-172. Београд.
Тешић 1981: Владислав Тешић. ,,Др Вићентије Ракић: личност, рад, педагошке идеје“. Настава и васпитање (посебно издање), стр. 7-49. Савез педагошких друштава СР Србије. Београд.
Вујисић-Живковић 2006: Наташа Вујисић-Живковић. ,,Дисциплина питања Вићентија Ракића“. Педагогија, бр. 61(4), 543-550.

СПИСАК ЦИТИРАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Јевтић 2018: Бисера Јевтић. ,,Моралне рефлексије Сретена Аџића“. Узданица, год. 2018, књ. XV/2, 21-33. Универзитет у Крагујевцу: Факултет педагошких наука у Јагодини.
Лукић 1977: Радомир Лукић. Ђорђе Тасић – говор на комеморацији у Врању 1977. године. Анали правног факултета у Београду, год. 26, бр. 1-2.
Тасић 1938ц: Ђорђе Тасић. ,,Општи преглед наше социологије и наших друштвених наука“. Социолошки преглед, бр. 1, 239-271. Београд.
Тасић 1938: Ђорђе Тасић. ,,Социологија и акција“. Социолошки преглед, бр. 1, 166-172. Београд.
Тешић 1981: Владислав Тешић. ,,Др Вићентије Ракић: личност, рад, педагошке идеје“. Настава и васпитање (посебно издање), стр. 7-49. Савез педагошких друштава СР Србије. Београд.
Вујисић-Живковић 2006: Наташа Вујисић-Живковић. ,,Дисциплина питања Вићентија Ракића“. Педагогија, бр. 61(4), 543-550.
Objavljeno
2024/04/29
Rubrika
Članci