ДОКАЗИВАЊЕ МОБИНГА: ИЗМЕЂУ КРИВИЧНОГ И РАДНОГ ПРАВА, ТЕОРИЈЕ И СУДСКЕ ПРАКСЕ

  • Aleksandar Kvastek Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: мобинг, радни спор, достојанство, дискриминација

Sažetak


Овај рад се бави сагледавањем злостављања на раду као теме „на граници“ теорије и праксе и кривичног и радног права, која представља новум за нашу доктрину и судску праксу из ког разлога јој до сада није била посвећена адекватна пажња. Стога ће се најпре одредити шта је то злостављање на раду и која све понашања потпадају под ову категорију у смислу домаћих правних аката који регулишу ову област. Такође, потребно је поставити и демаркациону линију између мобинга и дискриминације као другог најчешћег облика повреде достојанства на раду, будући да се ова понашања често поистовећују. С обзиром да се стиче утисак, судећи по шароликости судске праксе, да мобингу судије приступају на различите начине, биће неопходно анализирати стандарде доказивања и доказивости ових облика понашања који важе у кривичном поступку, а и оних који важе у радном спору као посебном парничном поступку. Напослетку ћемо дати изведене закључке и препоруке за унапређење проблема у овој важној области.

Reference

Литература

Балтезаревић, В. (2009). Социјална група и мобинг. Темида 12 (4), 77-92.
Балтезаревић, В. (2012). Правни механизми за заштиту од мобинга у Републици Србији, у: Васиљевић, С. (ед.). Упоредноправна анализа законодавства у области борбе против мобинга. Загреб: Удруга за помоћ и едукацију жртава мобинга
Бановић, Б., Бејатовић, С. (2019). Кривично процесно право општи део. Београд: Факултет безбедности Универзитета у Београду
Ђукић, Л. (2012). Правна заштита због злостављања на раду (мобинга). Билтен Врховног касационог суда 3 (3), 121-135.
Ђукић, Л. (2017). Злостављање на раду (мобинг). Билтен Врховног касационог суда 8 (3), 98-112.
Erturk, A. (2013). Mobbing Behaviour: Victims and the Affected, Educational Sciences: Theory and & Practice 13 (1), 169-173.
Јакшић, А. (2017). Грађанско процесно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду
Јовановић, П. (2008). Злостављање на раду као правно питање у међународном и европском праву. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 1 (2), 217-234.
Катана, Љ. (2019). Насилни облици комуникације. Политичка ревија 59 (1), 153-169.
Кићановић, О. (2011). Коментар Закона о спречавању злостављања на раду. Београд: Социјално-економски савет Републике Србије
Ковачевић, Љ. (2016). Појам злостављања на раду у законодавству и судској пракси Републике Србије у: Игњатовић, Ђ. (ед.), Казнена реакција у Србији VI део - Тематска монографија. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 214-242.
Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims 5 (2), 119-126.
Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organisational Psychology 5 (2), 165-184.
Lipel, K., Vézina, M. (2018). La violence en milieu de travail. Rapport québécois sur la violence et la santé
Lozanski, L. (2016). La violence au travail – Fiche d’information sur la santé et la sécurité, Ottawa: Association canadienne des professeures et professeurs d’université
Лубарда, Б. (2015). Увод у радно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду
Рељановић, М., Петровић, А. (2011). Шиканозно вршење права, дискриминација и злостављање на раду – правна регулисатива и судска пракса. Правни записи 2 (1), 186-196.
Rosen, S., Katz, J., Morahan, P. (2007). Avoiding ’Mobbing’ in the Workplace – and Surviving if You are Mobbed. Academic Physician and Scientist
Shallcross, L., Ramsay, S., Barker, M. (2010). A Proactive Response to the Mobbing Problem: A Guide for HR Managers. New Zealand Journal of Human Resources Management 10 (1), 27-37.
Стојановић, З. (2020). Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник Републике Србије
Тањевић, Н. (2017). Кривичноправни приступ проблему мобинга. Безбедност 22 (2), 59-77.
Шкулић, М. (2015). Кривично процесно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду
Урдаревић, Б., Радуловић, З. (2016). Посебни облици заштите запослених од злостављања на раду. Српска политичка мисао 54 (4), 349-367.

Правни прописи

Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/2010.
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 62/2010.
Закон о забрани дискриминације, Службени гласник БиХ, бр. 59/2009 и 66/2016.
Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
Казнени закон Хрватске, Народне новине, бр. 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018 и 126/2019.
Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/2009.
Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, ... и 35/2019.
Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018 и 18/2020.
Закон о забрани злостављања на раду, Службени лист Црне Горе, бр. 30/2012 и 54/2016.
Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 и 57/1989, Службени лист СРЈ, бр. 31/1993, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 и Службени гласник РС бр. 18/2020.

Судска пракса

Пресуда Основног суда у Новом Саду, К 3843/13 од 09.11.2015. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 255/16 од 11.02.2016. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1104/13 од 10.04.2013. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж 4006/14 од 07.05.2015. године.
Пресуде Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1232/14 од 01.10.2014. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1329/15 од 06.07.2015. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1823/16 од 22.06.2016. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 379/16 од 29.02.2016. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1195/16 од 13.05.2016. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 651/13 од 15.05.2013. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1195/16 од 13.05.2016. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1927/14 од 14.08.2014. године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1 1293/12 од 18.07.2012. године.
Objavljeno
2022/01/12
Broj časopisa
Rubrika
Članci