ВИДЕО НАДЗОР У ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛА У ЈАВНИМ ПРОСТОРИМА

  • Jana Marković Fakultet bezbednosti
Ključne reči: јавни простор, безбедносни проблеми, видео надзор, импликације видео надзора

Sažetak


Видео надзор у јавним просторима препознат је као један од механизама превенције нарушавања безбедности, пре свега превенције криминала. Упркос тренду комерцијализације и приватизације јавних простора, чиме су проузроковане промене у карактеристикама истих и стварање „нових“, у раду ће се под јавним просторима подразумевати само она доступна по правилу свима, неограничено и без надокнаде. Након појмовног одређења јавних простора, аутор указује на безбедносне проблеме, а нарочито непожељна и/или санкционисана дела која могу угрозити безбедност, јавни ред и мир и/или квалитет јавних простора. На крају, аутор представља механизме превенције нарушавања безбедности, а нарочито разматра видео надзор који јавне институције и приватни сектор спроводе на јавним просторима. Током последњих неколико деценија видео надзор се све више користи у јавним просторима, док је експанзија видео надзора у двадесетом веку, а нарочито након септембра 2001. године драстично утицала на право грађана на приватност и слободу. У том контексту, рад ће обухватити и функције видео надзора, односно бенефите и ограничења у погледу примене видео надзора у јавним просторима.

Reference

Backović, V. (2018). Osećaj sigurnosti u postmodernom gradu. U S. Stanarević (Ur.) (2018). Prva naučna konferencija „Urbana bezbednost i urbani razvoj” (стр. 238-250). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti.
Бошковић, М. (2012). Социјална патологија. Нови Сад: Унија факултета Југоисточне Европе.
Brown, B. (1995). CCTV in town centres: three case studies. London: Police Research Group, Home Office Police Department. Преузето 25.06.2021. са: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.334.1111&rep=rep1&type=pdf
Čaldarović, O. i Šarinić, J. (2008). First signs of gentrification? Urban regeneration in the transitional society: the case of Croatia. Sociologija i prostor, 46(3/4 (181/182)), 369-381. Преузето 22.06.2021. са: https://core.ac.uk/download/pdf/14404441.pdf
Cho, J.T. & Park, J. (2017). Exploring the effects of CCTV upon fear of crime: A multi-level approach in Seoul. International Journal of Law, Crime and Justice, 49, 35-45. Преузето 28.06.2021. са: https://booksc.org/book/64291139/542c0e
Clarke, R. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. New York: Harrow and Heston. Преузето 25.06.2021. са: https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/PDFs/scp2_intro.pdf
Crawford, M. (1992). The World in the Shopping Mall. In M. Sorkin (Ed.) (1992). Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space (pp. 3-30). The Noonday Press.
Danilović Hristić, N. (2014). Urbana bezbednost i prevencija uličnog kriminala kao preduslovi za razvoj zdrave zajednice. Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, 33(1), 16-30. Преузето 24.06.2021. са: https://www.researchgate.net/publication/317325018_Urbana_bezbednost_i_prevencija_ulicnog_kriminala_kao_preduslovi_za_razvoj_zdrave_zajednice
Eck, Е. J. (2015). Who Should Prevent Crime at Places? The Advantages of Regulating Place Managers and Challenges to Police Services. Policing, 9(3), 223-233. Преузето 24.06.2021. са: https://www.researchgate.net/publication/281126291_Who_Should_Prevent_Crime_
at_Places_The_Advantages_of_Regulating_Place_Managers_and_Challenges_to_Police_Services
Fussey, P. & Coaffee, J. (2012). Urban spaces of surveillance. In К. Ball, D. K. Haggerty, & D. Lyon, (Eds.) (2012). Routledge Handbook of Surveillance Studies (str. 201-2018). Routledge. Преузето 24.06.2021. са: https://www.academia.edu/6778392/
Routledge_Handbook_of_Surveillance_Studies
Fyfe, N. & Bannister, J. (1996). City watching: closed circuit television surveillance in public spaces. Area, 28(1), 37-46. Преузето 27.06.2021. са: https://booksc.org/book/27786279/6120c4
Galič, M., Timan, T. & Koops, BJ. (2017). Bentham, Deleuze and Beyond: An Overview of Surveillance Theories from the Panopticon to Participation. Philos. Technol. 30, 9–37. Преузето 24.06.2021. са: https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-016-0219-1
Ковачевић, М. (2013). Видео-надзор на јавним местима и право на приватност. Теме, 37(4), 1795-1810. Преузето 27.06.2021. са: http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/
1/previousissues/teme4-2013/teme%204-2013-18.pdf
Kovačević-Lepojević, M., & Žunić-Pavlović, V. (2012). Primena video-nadzora u kontroli kriminala. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 11(2), 325-345. Преузето 27.06.2021. са: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-73671202325K
Lazarević, E., Ivanović, M. i Trgovčević, F. (2018). Bezbednost u kontekstu socio-urbane obnove u gradovima današnjice. U S. Stanarević (Ur.) (2018). Prva naučna konferencija „Urbana bezbednost i urbani razvoj” (str. 91-108). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti.
Lyon, D. (2001). Surveillance after September 11. Sociological Research Online 6(3), 116-121. Преузето 27.06.2021. са: https://booksc.org/book/68015171/0be4bf
Marcus, C. C., & Francis, C. (Eds.). (1997). People places: design guidlines for urban open space (2nd ed.). John Wiley & Sons. Преузето 22.062021. са: https://ug1lib.org/book/10990119/465629
Marwick, E. A. (2012). The Public Domain: Surveillance in Everyday Life. Surveillance & Society, 9(4), 378-393. Преузето 24.06.2021. са: https://www.researchgate.net/
publication/279673507_The_Public_Domain_Surveillance_in_Everyday_Life
Marx, T. G. (2015). Surveillance Studies. In J. D. Wright (Ed.) (2015). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed.) (str. 733–741). Elsevier. Преузето 24.06.2021. са: https://web.mit.edu/gtmarx/www/garyhome.html
Norris, C., McCahill, M. & Wood, D. (2004). The Growth of CCTV: a Global Perspective on the International Diffusion of Video Surveillance in Publicly Accessible Space. Surveillance & Society, 2(2−3), 10−135. Преузето 22.06.2021. са: https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/3369
Параушић, А. и Липовац, М. (2019). Карактеристике претњи урбаној безбедности. Политичка ревија (2), 255–277. Преузето 22.06.2021. са: https://www.ips.ac.rs/publications/karakteristike-pretnji-urbanoj-bezbednosti/
Piza, E., Welsh, B., Farrington, D. & Thomas, A. (2019). CCTV Surveillance for Crime Prevention: A 40-Year Systematic Review with Meta-Analysis. Criminology & Public Policy, 18(1), 135-159. Преузето 28.06.2021. са: https://academicworks.cuny.edu/jj_pubs/256/
Ratcliffe, J. (2006). Video surveillance of public places. Washington, DC: US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services. Преузето 25.06.2021. са: https://www.researchgate.net/publication/252218884_Video_Surveillance_of_Public_Places
Slobogin, C. (2003). Public Privacy: Camera Surveillance of Public Places And The Right to Anonymity. Mississippi Law Journal, 72, 213-315. Преузето 22.06.2021. са: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=364600
Smaniotto Costa, S. C. & Patrício, C. (2020). The production of public open spaces and the deliberate exclusion of undesirables. In C. Smaniotto Costa, M. Mačiulienė, M. Menezes & B. Goličnik Marušić (Eds.) (2020). Co-Creation of Public Open Places. Practice - Reflection - Learning (pp. 55-69). C3Places. Преузето 22.06.2021. са: https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Smaniotto-3/publication/348817534_C3Places
_SCTVol_IV_CoCreation_of_Public_Spaces/links/60119f5da6fdcc071b993d60/C3Places-SCTVol-IV-CoCreation-of-Public-Spaces.pdf#page=56
Socha, R. & Kogut, B. (2020). Urban Video Surveillance as a Tool to Improve Security in Public Spaces. Sustainability, 12(15):6210. Преузето 22.06.2021. са: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6210
Svirčić Gotovac, A. (2011). Aspekti ugroženosti javnih prostora. U J. Čapo i V. Gulin Zrnić (Ur.) (2011). Mjesto, nemjesto: Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture (стр. 443-456). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. Преузето 22.06.2021. са: https://www.researchgate.net/publication/283794099_Aspekti_ugrozenosti_javnih_prostora
Voyce, M. (2006). Shopping Malls in Australia. The End of Public Space and the Rise of ‘Consumerist Citizenship’?. Journal of Sociology, 42(3), 269-286. Преузето 22.06.2021. са: http://iacenter.ir/uploads/Shopping_malls_in.pdf
Vukmirović, M. i Raspopović Milić, M. (2018). Jačanje bezbednosti otvorenih javnih gradskih prostora primenom IKT – društvenog računarstva. U S. Stanarević (Ur.) (2018). Prva naučna konferencija „Urbana bezbednost i urbani razvoj” (стр. 251-270). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti.
Wakefield, A. (2004). The Public Surveillance Functions of Private Security. Surveillance & Society, 2(4), 529–545. Преузето 25.06.2021. са: https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/3362
Weisburd, D. & Eck, E. J. (2004). What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593, 42-65. Преузето 24.06.2021. са: https://www.jstor.org/stable/pdf/4127666.pdf
Welsh, C. B. & Farrington, P. D. (2009). Public Area CCTV and Crime Prevention: An Updated Systematic Review and Meta‐Analysis. Justice Quarterly, 26(4), 716-745. Преузето 25.06.2021. са: https://booksc.org/book/32116624/ab7857
Woolley, H. (2003). Urban open spaces. London: Spon Press. Преузето 21.062021. са: https://ug1lib.org/book/1067544/cd0ecf
Objavljeno
2022/01/12
Broj časopisa
Rubrika
Članci