Direktor kao odgovorno lice – pojedini kompanijskopravni i krivičnopravni aspekti

  • Jovana Banović Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti
  • Jovana Mihailović
Ključne reči: subjekti krivičnopravne odgovornosti, odgovorno lice, direktor, privredno društvo

Sažetak


Најчешће се говори о директорима привредног друштва као потенцијалним субјектима кривичноправне одговорности (при томе се под појмом „директор“ подразумевају и чланови управљачких и надзорних органа привредног друштва и инокосни директори). С тим у вези, јавља се питање да ли је та одговорност једнако примењива и на лица која на други (посредан односно неформалан) начин контролишу управљање друштвом односно на лица која у формалном смислу речи нису директори. С идејом одговора на наведено питање, у првом делу рада сагледан је компанијскоправни појам „директора“ с аспекта упоредноправних тенденција (директори по праву, фактички директори, директори из сенке) и позитивних прописа наше државе. Дат је и осврт на последице које обухват субјеката имовинске одговорности према привредном друштву (у делу те одговорности која се односи на дужности према привредном друштву) има на обухват субјеката два кривична дела садржана у компанијском закону. У централном делу рада детаљно је анализиран појам одговорног лица у правном лицу, као знатно шири појам од појма директора. Наиме, директори привредног друштва представљају само једну (мада у пракси најчешћу) категорију потенцијално одговорних лица у правном лицу. Закључено је да сама дефиниција одговорног лица из Кривичног законика углавном надомешта евентуалне недостатке формалноправно суженог појма директора из Закона о привредним друштвима будући да као одговорно лице препознаје и лице коме је „фактички поверено обављање послова управљања, надзора и других послова из делатности правног лица“ (мада само значење „фактички поверених послова“ није лишено недоумица). Друго је питање оправданости „ширења“ тог појма у односу на матични закон – што је, такође, анализирано у овом раду. Коначно, дати су закључци и предлози потенцијалног унапређења законодавног оквира.

Objavljeno
2022/01/12
Broj časopisa
Rubrika
Članci