UTICAJ ISHRANE I ŽIVOTNIH STILOVA NA ZDRAVLJE KOSTIJU KOD PACIJENATA SA SHIZOFRENIJOM I DEPRESIJOM

  • Biljana Bajić Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
  • Svetlana Ristić Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
  • Marija Palibrk Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
  • Aleksandra Arnaut Odeljenje stomatologije, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
  • Svetlana Ćurčić Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu
  • Katarina Taušanović Centar za endokrinu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Ključne reči: mentalni poremećaji; faktori rizika; životni stil; bolesti kostiju, metaboličke; vitamin D.

Sažetak


Cilj. Cilj rada bilo je ispitivanje uticaja ishrane i obrazaca ponašanja na zdravlje kostiju kod osoba s poremećajima mentalnog zdravlja.

Metode. Studija preseka sprovedena je u Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac i Odeljenju neuropsihijatrije Specijalističko-konsultativne službe Doma zdravlja Kragujevac. Anketnim istraživanjem je obuhvaćeno 46 pacijenata uzrasta od 22 do 81 godine, oba pola, sa dijagnozom mentalnog poremećaja shizofrenije i depresije, utvrđenih od strane psihijatra. Vršeno je kvantitativno ispitivanje kalcijuma, magnezijuma, fosfora, natrijuma i kalijuma standardnim biohemijskim metodama. Vitamin D određivan je HPLC metodom (high performance / pressure liquid chromatography), tj. tečnom hromatografijom pod visokim pritiskom.

Rezultati. U celoj grupi ispitanika fizički je aktivno 58,7% ispitanika, a fizički su neaktivniji ispitanici oboleli od shizofrenije (p = 0,026). Od ukupnog broja, 67% ispitanika se neredovno hrani, a ova navika je prisutnija kod ispitanika obolelih od shizofrenije (p = 0,003). Po zastupljenosti pojedinih namirnica, u ishrani obolelih od depresije zastupljenija je riba. Tri ispitanika (6,5%) navode osteoporozu u svojoj istoriji bolesti od čega je jedan imao spontanu frakturu. U anamnezi je 6,5% ispitanika navelo da su im roditelji imali spontane frakture kostiju. Kod obe ispitivane grupe prisutne su niske vrednosti 25(OH)D u serumu.

Zaklјučak. Nezdravi stilovi života te nizak nivo vitamina D kod osoba s poremećajima mentalnog zdravlja predstavljaju faktore rizika za smanjenje koštane mase. Rezultati našeg istraživanja ukazuju na potrebu pravovremenog uočavanja potencijalnih faktora rizika i poboljšanja prevencije radi podizanja svesti o značaju zdravih stilova života i modifikaciji ponašanja.

Biografija autora

Biljana Bajić, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

MD

Objavljeno
2020/10/09
Rubrika
Originalni naučni članak