Uloga menadžera-fasilitatora u klasterizaciji u zdravstvu

  • Irena Mirković Univerzitet UNION Nikola Tesla, 11000 Beograd

Sažetak


Sažetak

Menadžeri –fasilitatori  klastera u zdravstvenim insitucijama, imaju presudnu vitalnu ulogu u upravljanju, postavljanju sistema menadžmenta, transformaciji i revitalizaciji za svaku od članica klastera.    U svojstvu agenta promena, fasilitatori promovišu inovativne modele povezivanja medju klasterima, razmenjujući primenjena znanja, modele menadžmenta u nacionalnim,regionalnim i evropskim okvirima.

Zaključak:      Klaster menadžeri –fasilitatori  afirmišu novu profesiju u upravljanju klasterima.    Uloga menadžera fasilitatora u klasterizaciji u zdravstvu, imaju vitalnu ulogu u primeni akumuliranih znanja, u cilju održivosti zdravstvenog sistema .   Karakteristike  menadžer fasilitatora korespondiraju sa usponom organizovanog  i uredjenog zdravstvenog sistema u svetu, regulisanog trendovima u globalnoj ekonomiji .

 

Ključne reči: klaster,  klaster menadžeri,  klaster menadžeri-fasilitatori,  proces klasterizacije,inovativne kooperacije, medicinske institucije, zdravstvene institucije

Reference

Commission of the European Communities- CEC (2008)- The concept clusters and cluster policies..document pp. 14.20 Brussels.

World Economic Forum ( 2011) Global Competiveness Report,Geneva

Infocluster 04 čas.-Klaster fasilitatori- medjunarodna konferencija-Dani klastera(2012) Niš.

GIZ, Nemačka, Klasteri u funkciji razvoja, priručnik –(2012)Berlin.

Laketa M, Vukotic S, Gracanac A, Human resources as a factor of success of business clusters in serbia, časop. Nauka i praksa, (2012). Fakultet gradj. Niš

Gracanac A. Klasterizacija u zdravstvu, PONS Med Č, 2012; 9(3):114-115

Objavljeno
2016/09/27
Rubrika
Kratki članak