Uticaj programiranog vežbanja u okviru predškolske ustanove na posturalni status dece

  • Dragana Drljačić Sportsko dijagnostički centar Šabac, Srbija

Sažetak


Cilj. S obzirom na to da je predškolski period, period burnog rasta i motoričkog razvoja, a da savremeni način života iziskuje da deca veći deo dana provode u predškolskim ustanovama, primena sistematskog fizičkog vežbanja u okviru predškolske ustanove predstavlja značajan faktor pravilnog rasta i razvoja deteta. Polazeći od činjenice da se jednom stečene navike, kasnije teško ispravljaju praćenje morfološkog, motoričkog i posturalnog statusa deteta i permanentni rad na njihovom podizanju na viši nivo predstavlja imperativ u radu sa decom predškolskog uzrasta. Iz tog razloga cilj ovog istraživanja bio je procena uticaja programiranog vežbanja u okviru predškolske ustanove na posturalni status dece.

Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 52-oje dece (30 dečaka i 22 devojčice) koja su u trenutku inicijalnog merenja bila starosti 5.0 ± 0,5 godina. Procena posturalnog statusa vršena je po metodi Napoleona Volanskog, u dve sesije sa razmakom od 12 meseci.

Rezultati. Rezultati istraživanja su pokazali da je kod ispitivane dece došlo do poboljšanja posturalnog statusa držanja glave (z = -2,12, p ˂ 0,05, r = 0,21), držanja ramena (z = -2,67, p ˂ 0,01, r = 0,26), držanja lopatica (z = -2,67, p ˂ 0,01, r = 0,26) i oblika nogu posmatrano spreda (z = -2,33, p ˂ 0,05, r = 0.23).

Zaključak. Nalazi ovog istraživanja ukazuju na neophodnost primene sistematskog vežbanja u rada sa decom još u ranom uzrastu, čime se pozitivno utiče na posturalni status dece, u vidu njegovog očuvanja, ali i otklanjanja funkcionalnih deformiteta koji bi u kasnijem periodu mogli ostaviti trajne posledice na dečji organizam.

 

Klučne reči: postura, predškolski uzrast, deformiteti

Reference

Sabo E. Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodina. Fizička kultura, 2006; 60(2): 157-164.

Protić-Gava B, Zečak D, Shukova-Stojmanovska D. The incidence of postural disorders with regard to degree of nutritional status in children from 7 to 10 years of age. Research in Physical Education, Sport & Health, 2014; 3(2): 77-82.

Protić-Gava B. Dobro držanje tela u detinjstvu - sigurnost za budućnost kvalitetnijeg života. 5th International Conference of Sport Science and Health. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2015.

Radisavljević M. ed. Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Fakultet fizičke kulture Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1992.

Stanišić I, Đorđević M, Maksimović S. Posturalni status nogu i svoda stopala kod dece predškolskog uzrasta i efekti korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti. Sinteze, 2014; 5: 63-71.

Boreham C, Riddoch C. The physical activity, fitness and health of children. J Sports Sci, 2001; 19(12): 915-29.

Ahrens W, et al. Understanding and preventing childhood obesity and related disorders--IDEFICS: a European multilevel epidemiological approach. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2006; 16(4): 302-8.

Šebić L, Hadranovic A, Bijelić S, Kozić V. Postural differences between girls who practice and who do not practice rhytmic gymnastics. Homo Sporticus, 2010; 2: 45-48.

Korovljev D, Marinković D, Roška M, Madić D. Posturalni status kičmenog stuba kod dečaka uzrasta od 4-13 godina. 5th International Scientific Conference Contemporary Kinesiology. Split, 2015.

Romanov R, Stupar D, Međedović B, Brkin D, Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Novog Sada. TIMS Acta, 2014; 8: 129-135.

Kratenova J, et al. Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic. J Sch Health, 2007; 77(3): 131-7.

Obradović B, Milošević Z. Posture of preschool boys and girls at the age of 6. Glasnik ADS, 2008; 43: p. 310-318.

Pallant J. ed. SPSS: priručnik za preživljavanje, prevod četvrtog izdanja. Mikro knjiga: Beograd, 2011.

Objavljeno
2016/09/27
Rubrika
Originalni naučni članak