PRIMARNA SARKOIDOZA KOŽE-SA ASPEKTA PATOLOGA

  • Predrag Božić Služba Patologije OB Ćuprija

Sažetak


Uvod.Dijagnostika granuloma je česta u praksi patologa, pogotovu specifičnih granuloma specijalnih zapaljenja. Bolesti kod kojih se posebno izdvajaju su tuberkulozni i sarkoidni granulomi zbog sličnosti, a prepoznatljivi su u diferencijalnoj dijagnozi. Dijagnoza sarkoidoze se postavlja na osnovu histopatološkog nalaza zahvaćenog tkiva, ali uvek u sklopu kliničke slike, radiografskih i laboratorijskih nalaza. Sarkoidoza je multisistemsko oboljenje nepoznate etologije koje moze zahvatiti mnoge organe.Koža je zahvaćena u jednoj trećini slučajeva. Uloga patologa kod diferencijalne dijagnoze je da dijagnostikuje prisustvo granuloma i kod tipične morfologije diferencijacija granuloma sarkoidoze i tuberkuloze je jednostavna.

Prikaz slučaja.U radu je prikazana bolesnica,rođena 1975.godine,čija se bolest manifestovala sa kliničkom slikom kožne promene jedne u predelu toraksa,druge u predelu leve nadlaktice.Urađene su preoperativne dijagnostičke procedure koje su bile u granicama normale.Obe promene su bile asimptomatske i operativno su rešene radikalno.Nakon završne patohistološke dijagnoze,urađene su dodatne diferencijalne dijagnostike, radiološka, laboratorijska, ali se nije došlo ni do kog rezultata o zahvaćenosti ili promena na drugim organima.Ispostavilo se da se radi o primarnoj sarkoidozi kože, i to samo na mestima koja su operisana.

Zaključak.Nalaz sarkoidnog granuloma u koži zahteva detaljno ispitivanje pre svega zbog mogućeg postojanja sarkoidnih promena u drugim tkivima, prevashodno plućnom tkivu. Ujedno isključuje da se radi o tuberkuloznoj promeni i zahteva adekvatno terapijsko lečenje, za postavljenu dijagnozu sarkoidoze. Samo pojava takve promene na koži, bez drugih manifestacija u organima, može biti primarna i da predstavlja jedinu kliničku manifestaciju bolesti. Bolest kože sarkoidoza, u našem slučaju, nije bila u sklopu manifestacije sistemskog oboljenja više organa, niti sekundarna pojava
Objavljeno
2017/05/11
Rubrika
Prikaz