Едукација здравствених радника, здравствених и стручних сарадника на тему родно заснованог насиља

  • Katarina Boričić Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut

Sažetak


Циљ овог рада је утврђивање квалитета акредитованих едукација на тему родно занованог насиља здравственим радницима, здравственим и стручним сарадницима у Републици Србији у периоду од јануара 2010 до јула 2019. године.

Метод: Претрагом базе акредитованих програма континуиране едукације објављеног на интернет страници Здравственог савета Републике Србије за период од јануара 2010. до јула 2019. године, издвојени су програми коришћењем кључних речи „насиље“, „породица“ „родно-засновано“. За испитивање разлика између независних варијабли у односу на зависну варијаблу коришћен је χ2 тест.

Резултати:

Овај рад је показао да је две трећине едукација било намењено здравственим радницима, док је здравственим радницима, здравственим и стручним сарадницима била намењена свака седма едукација. Ако се посматра врста установе, уочава се да је два пута више програма акредитовано од стране организација цивилног друштва у односу на број програма акредитованих од стране здравствених установа. Посматрано према временском периоду у коме су програми акредитовани, може се уочити тренд пораста броја програма. Међу акредитованим програмима, национални курсеви су чинили 42,6% акредитованих програма, док је сваки други програм био бесплатан. Постоји статистички значајна разлика између едукација које организују различите врсте установа у односу на врсту и цену едукације.

Закључак:

Иако се у посматраном периоду уочава тренд пораста броја акредитованих програма који се баве темом родно-заснованог насиља, и даље постоји простор за унапређење квалитета континуиране едукације у смислу повећања броја едукација са интерактивним методом рада, едукација намењених различитим профилима како здравствених радника тако и здравствених и стручних сарадника, као и бесплатних онлине едукација.

Кључне речи: насиље, едукација, родно засновано насиље, породица

 

Objavljeno
2020/06/15
Rubrika
Stručni članak