Primena protokola Ministarstva zdravlja za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju u kliničkoj praksi

  • Snežana B Knežević Dom zdravlja Kraljevo
  • Ivan Gajović Dom zdravlja Kraljevo

Sažetak


Nasilje nad ženama je svaki vid rodno zasnovanog nasilja koje može da ima za posledicu fizičku, psihičku ili seksualnu povredu ili patnju žene, uključujuci pretnje takvim radnjama, ograničenje ili proizvoljno lišavanje slobode, bez obzira da li se dešava u sferi javnog ili privatnog života. Najčešći oblik nasilja nad ženama je rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje gde je počinilac muški intimni partner. Glavni faktor rizika da se nasilje dogodi je pol. Nasilje je problem javnog zdravlja, a ne privatni problem. Zdravstveni radnici mogu imati ključnu ulogu u prepoznavanju i identifikovanju nasilja. Zdravstveni sistem je često prva institucija kojoj se žene žrtve nasilja u porodici obraćaju. Ipak, otkrivanje nasilja se među njima najčešće tretira kao sporadična dužnost a ne kao profesionalna obaveza.

Posebni protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju definiše postupke i precizira uloge zdravstvenih radnika. Dokument standardizuje procedure jer doktori medicine tokom svog akademskog obrazovanja imaju male mogućnosti da steknu znanja i veštine neophodne za postupanje sa žrtvama nasilja.

Edukacija lekara olakšava da se prepozna i dokumentuje nasilje, uputi žrtva na resurse u zajednici, prate posledice, smanji štetan uticaj po celokupno zdravlje i blagovremenom reakcijom  sačuva život žrtvi.

Biografije autora

Snežana B Knežević, Dom zdravlja Kraljevo
Izabrani lekar,specijalista Opšte medicine u Domu zdravlja  Kraljevo, koordinator Doma zdravlja Kraljevo za nasilje nad ženama,član predsedništva SLD, sekcija Opšte medicine
Ivan Gajović, Dom zdravlja Kraljevo
lekar opšte prakse u Domu zdravlja Kraljevo
Objavljeno
2016/09/22
Rubrika
Pregledni članak