О ДИДАСКАЛИЈАМА И ПРИРОДИ ДРАМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

  • Урош З. Ђурковић
Ključne reči: дидаскалије, драмски текст, сценска упутства, ауторски глас, епско и драмско у драми

Sažetak


У раду се излаже преглед проучавања дидаскалија као књижевног и театролошког термина. Сходно различитим теоријским сагледавањима, одређење дидаскалија се креће од паратекста у античкој драми, преко помоћног (секундарног) драмског текста, до текста који драму одређује драмом. У контексту дидаскалија разматране су специфичности драмске комуникације, које подразумевају мултимедијалност, проблем ауторског гласа и сложен однос између драмског текста и драмског извођења.

Reference

ИЗВОРИ
Михиз 1986: Борислав Михајловић Михиз. Издајице. Београд: Бигз.
ЛИТЕРАТУРА
Бајчета 2017: Владан Бајчета. „Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза – драма хотимице погрешног наслова”. Летопис Матице српске, књига 500, св. 3 (2017): 276–300.
Bunjevac 1992: Milan Bunjevac. „Drama s gledišta komunikacije”. Književni rodovi i vrste IV. Glavni i odgovorni urednik Zoran Konstantinović. Beograd: Institut za književnost i umetnost.
Derksen 2008: Rick Derksen. Etimological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden, Boston: Brill.
Ђурић 1971: Милош Ђурић. Историја хеленске књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Србије.
Jonesko 1997: Ežen Jonesko. Pozorište: sabrana dela. Beograd: Paideia.
Lazarević 2001: Predrag Lazarević. „Didaskalije”. Ur. Dragiša Živković. urednik, Rečnik književnih termina. Banja Luka: Romanov.
Pavice 2004: Patrice Pavice. Pojmovnik teatra. Prevela Jelena Rajak. Zagreb: Akademija dramske umjetnosti, Centar za dramsku umjetnost, Antibarbarus.
Pfister 1993: Manfred Pfister. The Theory and Analysis of Drama. Translated by John Halliday. Cambridge University Press.
Popović 2007: Tanja Popović. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art.
Jeзеркић 2006: Весна¬ Језеркић. „Женски¬ ли¬ко¬ви¬ у дра¬ма¬ма¬ Бо¬ри¬сла¬ва Ми¬х¬а¬јло¬в謞ଔ. Ми¬хи¬зова драма у е¬вропском кон¬те¬ксту: зборн¬и¬к те¬кстова. При¬реди¬о¬ Свети¬сла¬в Јо-ва¬но¬в. Уредни¬к и¬зда¬ња¬ Душа¬н Ја¬ко¬вљ¬ев, 66–77. Ири¬г: Срп¬ска¬ ч¬и¬та¬о¬ни¬ца Ири¬г и¬ Фо¬нд „Бо¬ри¬сла¬в Ми¬х¬а¬јло¬ви¬ћ Ми¬х¬и¬з”.
Katnić-Bakaršić 2013: Marina Katnić-Bakaršić. Stilistika dramskog diskursa. Sarajevo: University Press.
Несторовић 2016: Зорица Несторовић. Велико доба. Београд: Klett, 2016.
Sarazak 2009: Leksika moderne i savremene drame. Priredio Žan-Pjer Sarazak. Prevela Mirjana Miočinović. Vršac: Književna opština Vršac, 2009.
Serl 1991: Džon Serl. Govorni činovi: ogled iz filozofije jezika. Prevela Mirjana Đukić. Beograd: Nolit.
Sondi 1995: Peter Sondi. Teorija moderne drame. Prevela Drinka Gojković. Beograd: Lapis.
Ћирилов 1986: Јован Ћирилов. „Михизове чудне издајице”. Издајице. Борислав Михајловић Михиз, 385-403, Београд: Бигз.
Objavljeno
2020/11/16
Rubrika
Članci